دل نوشته ای دروصف امام خمینی (ره)

چهره اش چون ماه درخشان وچون خورشید نورانی است واز چهره ی زیبای او پرتو

-های امید ومحبت می بارد .

سخنانش گر چه ساده است اما پر از پند واندرز است وهمیشه طراوت وتازگی دارد

 وقتی لبخند می زند انگار تمام دنیا را به تو هدیه کرده است .

امام خمینی چون کوه استواراست ، چون مادران صبور ،چون گل دوست داشتنی ،

چون نسیم مهربان ولطیف ، چون خورشید سرشار از امید وچون قطرات باران

 مایه ی رحمت است.

کاش ما نیز آن زمان بودیم واورامی دیدیم ،گرمای محبتش رااحساس می کردیم واو

را برای رسیدن به این آرمان بزرگ یاری می کردیم . اما نبودیم ، نبودیم تا او را 

ببینیم ، نبودیم تا پشت سرش نماز بخوانیم ، نبودیم تا پای سخنانش بنشینیم و از او

درس زندگانی را بیاموزیم ، نبودیم تا افکار روشن او را ببینیم.آه نبودیم...

امام خمینی فرشته ی نجاتی بودکه کبوتران زندانی در بند را از قفس تاریکی و ظلم 

 بیرون آورد وآن ها را برای همیشه آزاد کرد.

امام خمینی چون باران وآبی زلال و خالصی بود که تمامی بدی ها را شست وروشنایی

 وامید را جایگزین آن کرد.امام فرشته بود و شاه دیو سیاه و زشت.

هیچ وقت این سخن امام خمینی را از یاد نمی برم که می گفت :

((آمریکا با سرنیزه به شما حمله نمی کند بلکه با قلم بر شما حمله ور می شود .))

ومن نیز درس می خوانم واین سخن امام را به گوش می سپارم وبا قلمم با آمریکا مبارزه

می کنم . 

/ 0 نظر / 36 بازدید