فرارسیدن شبهای قدر و شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد

نویسنده: سیدناصرمیربلوکی

عدل وعدالت درحکومت امام علی(ع)

مفهوم عدل بعنوان برابری یاایجادمساوات وبمعنای مساوی داشتن چیزی با چیز دیگربکار میرود عدالت بمعنی دادگری ودر لغت بمعنی راستی واستقامت  ودرشریعت بمعنی راستی درراه حق ودوری ازمانع وبرتری دادن عقل  برهوا است ودراصطلاح فقهاعدالت عبارت است ازپرهیز ازگناهان بزرگ واصرار نکردن درگناهان کوچک وراستگویی وپرهیزازدروغ ورعایت تقوا ودوری ازافعال پست می باشد.

      عدالت بمعنی خاص برابرداشتن اشخاص واشیاء است پس درتعریف عدالت می توان گفت فضیلیتی است که بموجب آن باید به هرکس آنچه راکه حق اواست داد وعدالت ازاین جهت که مصدراست مترادف عدل است وعدل عبارتندازاعتدال راستی ومیل به حق وحدوسط بین دوطرف افراط وتفریط. ودرحکمت عملی عدل مقابل ظلم است وبه معنای احقاق حق  وخروج حق ازباطل می باشد.

عدالت به معنی تساوی وبرابری دراعمال ورفتار وکردار حضرت علی(ع) دیده می شدوبحث عدالت حضرت علی (ع)سخن از یک جامعه نمونه ،عادله ،حکومت صالحه وایده آل برمحبوب بشریت می باشد وتعریف عدالت این است که وقتی فردی نسبت به دیگران قصد سوئی نداردوبه حقوق آنهاتجاوز نمی کندیاهیچ تبعض میان افراد قایل نمی شودودر حوزه حکومت واداره آن باکمال بی طرفی برهمه نظر می کندوبایک چشم همه را نظاره می نمائیددرباره عدالت ورابطه آن بارفتاروشیوه های امام علی(ع) نیز اگر بدعت نباشد بی فایده است 

جاهلان  وعدالت علی

گروه که ازنادانان وبه دنیا وابسته شده بودند به  حضرت علی(ع) ناسزا می گفتندوامام علی(ع) که خلافت مسلمین را برعهده داشت گروه خوارج به او اقتدا ء نمی نمودندواو را کافر می دانستندومعاویه ودوستان هزینه گزافی برای تبلیغ برضد امام علی(ع) به راه انداختندوحضرت علی(ع) را بی نماز وحدیث ها ی دروغی برعلیه ساختندکه به رسول خدا نسبت می دادندولی معاویه دانسته بود که حضرت علی(ع) حق وحقیقت است واو باطل می باشدواز ازاین رو تلاش داشت که حق مخفی بماندواز محبوبیت امام علی(ع) بکاهدوبد گویی در حق علی را رواج می دادوروحیه مردم را به امام علی (ع)چه درداخل وچه خارج از قلمرو ضعیف نمائیدکه صحابه حضرت رسول سکوت گزیده بودندوقیام بعضی ازآنها برعلیه حضرت علی(ع) باعث اشاعه تبلیغات سوء علیه امام گردید

درحکومت امام علی(ع) زیادتر از عدل وعدالت برای کسی وجود نداردبه همین جهت بودکه عده ای برعلیه اش عدل وعدالتش قیام نمودنددرحکومت علی قرآن پایدارواستوار بوده وآنچه که واجب بود برپا می داشتند

پس از قرآن ورسول اکرم (ص)امام علی(ع) مهمترین وموثرترین پیشوا می باشدکه درباب بحث عقلائی واساساعقلانی تفکر کردن را برروی بشریت گشوده اند وانسانها را دراین اقیانوس فرو برده ،بنابراین درباب اصل عدالت بطور عام وعدالت امام علی بطور خاص به ویژه مانند اهل حدیث نمی اندیشیم وسخنان امام علی(ع) درباره عدل وعدالت روح واساس وبیان همه سخنان ومطالبی بوده که دیگر پیامبران واولیا خدا بیان کرند

عدالت وعدالت محوری

نماد عینی یک دین جامع ومثال عینی جامعیت کامل است امام تنها مظهر عدالت ،شجاعت عدالت اساسی وزیربنا ومابقی فرح وروبنا است وعدالت ملاک وشاخص میزان بوده ومابقی باعدالت سنجیده مقایسه وارزیابی می گردد عدالت محور احکام خدا می باشدواحکام الهی برای پیاده شدن عدالت وتحقق عینی آن بوده واسلام باعدالت توانا یی ونورانیت خودش را نشان می دهدوبدون عدالت نه ملکی می ماندونه اساس جامعه سامان می یابدونه زمینه برای گرایش مردم به دست اندرکاران حکومت بوجود می آیداگر کسی بخواهد درباره دین حق وجامعیت سخن گویدبهتر وکاملتر ازامام علی(ع) نمی توان مثال زدواگر کسی بخواهد دین حقیقی را به صورت یک نمادعینی نشان دهد چه کسی کاملتر وجامعتر ازامام علی می تواند باشدامام علی(ع) بی وفانیست بلکه مظهر تمام دین کامل وجامع است   

فرمایش امام علی درباب عدالت وعدالت گستری

حضرت علی (ع)می فرمایند:"هیچ مصلحتی بالاتر از حق وعدالت نیست وسیاست نبایدالزاما توام باخدعه ودروغ وعوام فریبی باشدونباید به خاطر هیچ مصلحتی مثل اعمال سیاست تاکتیکی حتی بصورت موقت ازحق وعدالت دست کشید تعداد ازافراد به ظاهر مصلحت اندیش به امام اعتراض می کردندکه چرا امام به مساوات درتقسیم سرانه بیت المال این قدر دقت می کنندوسهم بزرگان ونجبای عرب و...بافرودستان وطبقه ضعیف را یکی می گیردامام به آنها پاسخ می دهدآیاازمن انتظار داریدازراه ستم برملت به پیروزی برسم؟ به خداسوگندهرگز به چنین اقدامی دست نخواهم زدتاستاره ای درپی ستاره ای طلوع می کنداگرمال متعلق به شخص من بودمیان آنها به تساوی تقسیم می کردم اکنون مال مال خدااست  و...)

     درسیره پیامبر(ص)،ائمه معصوم بویژه امام علی (ع)چنین بوده اونه تنها نزدیکان ویاران خود رابردیگری برتری نداد بلکه باهرگونه امتیازخواهی واستفاده نادرست وخلاف قانون آنان به شدت برخورد کرد.زمانی که یکی از کارگزارانش که خویشاوند آن حضرت بودبه بیت المال خیانت کرد امام درنامه ای به اونوشت:

   "ازخدابترس واموال این مردم رابه آنان بازگردان که اگر این کاراانجام ندهی وخدا به من امکان دهد،وظیفه ام را دربرابرخدا،درباره توانجام خواهم دادوبااین شمشیرم که هیچ کس راباآن نزدم،مگرآن که داخل دوزخ شد،برفرق توخواهم کوبید.به خداسوگنداگرحسن وحسین این کارراکرده بودندهیچ پیشنهادی وهواخواهی ازمن نداشتندودراراده من تاثیرنمی گذاشت ند،تاآن که حق راازآنها بستانم وباطلی که به ستم آنها آمده بود نابود گردانم."وآن حضرت باکارگزارانی که دست خویشان،بستگان واطرافیان خودرا دراستفاده ازبیت المال ودست درازی به حقوق دیگران بازمی گذاشتند به شدت برخوردمی کرد

عدالت وقضاوت

 یکی از امور جامعه دادگستری بوده که قاضی باید دانشمند،خوش حافظه وبی طعمه در حل وفصل امور قضا ودعاوی مردم بااراده بوده واحکام الهی رابدون لغزش وخطا به اجرا گذاردوقاضی باید مقام ومنزلتی که شایسته قضاوت رادارا باشدتاازکسی هراسی نداشته باشدوحق وحقیقت را بدون ترس ابراز نمائیدوزمام عدالت وتقوی راباتوانیی دردست گرفته وهیچ گونه کوتاهی درکیفرآنها روانمی داشت که اما علی(ع) تنها قاضی عادلی است که درراه حق وحقیقت ازهیچ چیز وهیچ کس هراسی نداشته وحق رابیان می نمود.

عدالت امام علی (ع) که درمدت حکومتش اجرا نمود باعث گردید که عده ای از عدالت اوخوششان نیاید وحتی جنگ جمل را به را ه انداختند زیرا عدالتی که حضرت علی (ع) به ضرر شان بود وازنتیجه مقاله نتیجه می گیریم که امام علی (ع) مظهر عدالت وعدالت گستری درمدت کوتاه خلافتش درجامعه آن روز برقرارنمود وکارگزاران ما هم باید از عدل امام علی (ع) درس گرفته وعدالت عینی وواقعی را درجامعه پیاده نمایند تاحق به حق دار برسد واز ناحقی های که دراجتماع می باشد جلوگیری نمایندوحکومت امام علی (ع) را سرلوحه حکومت درکشورمان قرار دهند ودرجامعه عدالت خداوندی را برقرار نمایندواز زد وبندها وپارتی بازیهاو... جلوگیری وحکومت اسلامی نمونه ای از عدالت پروری وحکومت عدل الهی برای جهانیان شناسای گردد.

فهرست منابع

  1- خوان کاظم ،بهرام : عدالت واندیشه های سیاسی اسلام ،قم ، موسسه بوستان کتاب،1382.

   2- بیات ،اسدالله :میزان عدالت ،تهران ،مسعی،1379.

/ 4 نظر / 39 بازدید

با سلام در صورت تمایل تبادل لینک کنیم. همه چیز در باره شبکه http://allaboutnetwork.persianblog.ir/