کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
کتاب وجایگاه آن درجامعه

   کتاب آیینه روح ،روان ودل بوده ودل وروح هرانسانی درعشق کتاب گرفتار بوده است وعشق که سرچشمه ای همه نیروهای ثمربخش زندگی است سرشت آن ازبدگمانی ،بی اطمینانی واز نبودکتاب گریزان بوده است. کتاب دریک کلام فرزندخلف عشق بوده ورشد وبالندگی آن درگرو تابش بی دریغ فرهنگ آسمانی است.

 

book and its place in society


نویسنده:سید ناصر میربلوکی

اسلام دین علم ودانش می باشدومسلمین را به دانش اندوزی سفارش نموده وراه خداشناسی را ازعلم ودانش دانسته وموقعی که می گوید چه باید کرد ازآن طلب دلیل وبرهان می نمائید وزمانی که باشاهد وگواه برحقانیت پیامبران سخن می گویدخدا وکسی که نزد اواست کتاب می باشد وآن راناظرگرفته می شود وانسانهای دانارا باانسانهای نادان مساوی نمی دانندومقام خشیت حقیقی را تنها درعلما ودانشمندان می دانند ونظربه اینکه اسلام عنایت خاصی به علم ودانش داشته وراه بهورزی وسعادتمندی راازآن علما می دانندبدیهی است توجه به کتاب به عنوان وسیله وازار باازرش درتوسعه وگسترش نشر علم هم درخور توجه می باشدعلاوه براینکه معجزه پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)خود کتاب است وکتاب درتمام ادیان الهی عنصرمقدس وباارزشی است امادراسلام ازخصوصیت ویژه ای برخوداراست.

    حضرت امام صادق(ع) درباره کتاب می فرمایند"کتابهای خویش رانگهدارهمانا روزی به آن احتیاج پیداخواهیدکرد".

    بخشی عمده ای از ماندگاری دانش وفرهنگ کتاب بوده است. کتاب بخش عظیمی ازتمدن محسوب شده وسزاوار نیست کتاب رادرشرایطی قراردهیم که آن را فقط مطالعه یاازآن دفاع کنیم.ونظربه پیشرفت وتوسعه امکانات مکانیکی ارتباطات اندیشه وتفکر نمی نمائیم که هیچ ابهامی درباره آن بوده باشدوکلام نوشتاری احتمالاتنهاعامل توسعه وگسترش ذهنیت نوع بشرباشد.

 

book and its place in society

 

تعاریف واصطلاحات درباه کتاب

کتاب رامی توان به دومفهوم عینی وذهنی تصورنمود:

1-  مفهوم عینی :کتاب دراین مفهوم عبارت است ازیک وجودعینی مادی که ازمجموعه ای از ورقهاکه اغلب کاغذی وبه رنگ معمولا سفیدیاروشن بوده که روی آن مطالبی نوشته ویاچاپ شده ودریک طرف بنام عطف به یکدیگر متصل گردندتشکیل شده است ودارای پوشش یاجلدی است که معمولا شمیزی یامقوایی یاگاه چرمی یاپارچه ای ومواددیگر می باشد.

2-  مفهوم ذهنی عبارت است ازتجربه، جنبه یاکارکرد فرهنگی کتاب وبرخلاف عینی کتاب که شکل وموادتولیدی آن همواره درمعرض تغییراست امام مفهوم ذهنی بالنسبه ثابت می باشد.

کتاب مجموعه ای است که ازصفحات نوشته شده چاپی یادست نوشته که ازابتداتاانتها آن به بررسی کامل یک موضوع خاص بپردازداگراین صفحات ازیک یاچندجلدبه صورت یکنواخت  صحافی شود وباتیراژزیاد  (بیش از500 نسخه منتشر ودرسطح وسیع توزیع گردد)کتاب نامیده می شود.

کتاب براساس مصوبات کنفرانس یونسکو درسال1964اثرچاپی است که که بدون شماره،جلد49، صفحه یابیشترباشد.

اثرمفهومی است کلی وسیاق وبه هرنوشته ای اطلاق می شودچه کتاب قطور وچه مقاله کوتاه.

متن مفهومی است کلی وعبارت است ازکلمات نوشته شده یاچاپ شده خواه درکتاب یامقاله کوتاه یادرنامه که به یک تعبیرعملا به مفهوم کتاب واثربکار می رود.

عنوان عبارت است ازچنانکه درصفحه عنوان چاپ شده باشدواژه عنوان درمتنهای فنی عملا بعنوان کتاب بکار می رود.

نسخه خطی یا دستی عبارت است ازنسخه ای که بادست نوشته شده باشد.

نسخه  ماشینی عبارت است از نسخه ای که ماشین شده باشدماشین می توانند ماشین تحریریا رایانه باشد.

نقش کتاب درجامعه

   مقام معظم رهبری درباره کتا ب می فرمایند"ماامروز می خواهیم آن حکومت ،آن نظام،آن فرهنگ وآن تمدن رادرکشور پیدا ومحقق کنیم پس بایدبه کتاب نقش برجسته ،حساس وارزنده داد وکتاب درپویشهای تکامل آفرین فردی واجتماعی ناشی ازگستردگی روح وارزش دانش وبینش وابهت واهمیت فرهنگ مکتوب درتاریخ بشری است وبراستی شایسته نمی باشدکه چنین عنصر مهمی رابدست فراموشی یاکم توجهی بسپاریم وکتاب نقش برجسته وعمده ایی درپیدایش،تکمیل وتصحیح آگاهیهای انسان درباره ای مسایل گونا گون داخلی وخارجی ایفا می کنند".

  یک کتاب خوب وزیبا چگونه به یک اثرخاطره انگیز وماندگار بدل می گردد؟یکی ازمهمترین خصوصیات چنین اثری درنظرگرفتن این نکته مهم است که اینگونه کتابها دست کم پاسخی به یکی از سوالات ویااحتیاجات مخاطبان راخود بدهندپاسخی که دارای اولویت،زیبا،متین وقانع کننده باشد.

    کتاب بعنوان یک کالابزرگ وقوی وتاثیرگذارفرهنگی ومعنوی که نقش عمده وحیاتی بازی می کند،کتاب محل مناسبی برای بازتاب نور وجلوه جمال فرهنگ اسلامی که به دلهای همه مسلمانان جهان راه داشته ودرپرتوی کتاب است که شکوفایی ،سرسبزی وبالندگی فرهنگ دینی رانظاره می کندوخودرابرای پویشها وجهشها آماده ومهیا می کند.

آئین مقدس اسلام رسالت خودرا باخواندن وآگاهی ودانش آغاز کردونظام مبتنی برارزشگذاری راستین به مقام دانش ودانشمندرا بنیادنهادکتاب بطور اعم، وآثارگرانبهای اسلامی بطور اخص جلوه های زیبا ومکتوب این فرهنگ است.

 

book and its place in society

 

اهمیت کتاب درجامعه بشری

       وجود پیشینه فرهنگی ارزشمند گرانمایه وحضور انسانهای فرهیخته ،برجسته ودانشمندان درمیان اقشارمختلف جامعه ایران اسلامی  که رغبت به مطالعه  وعادت به آنرا توجیه می کند. بنابراین رویکرد مردم به کتابخوانی واندیشیدن باکتاب باید ازخانواده که سنگ بنای اجتماع می باشد آغاز ودر همه گستره هایی زندگی متداول ومعمول گردد .

   گسترش مبانی دینی وفرهنگ اسلامی درهرجا ودرهرحال یکی ازالویتهای اندیشه وعمل تلقی می گرددودراین زمینه کتاب ازجایگاه ویژه ای برخودار می باشدونقش باارزش کتاب واهمیت آن به اندازه ای است که درهرفرصتی بایدآنراباشایستگی یاد آوری نمود.

     کتاب میراث ماندگار وپدیده ازرشمند ورشدآفرین  درپهنه زندگانی انسانهامی باشدوماافتخار داریم که فرهنگ باورهای دینی  مبتنی برارزش پیشین، دانش ،کتاب ونگارش آن است  وپروردگار تعالی معجزه ابدی آخرین ومحبوبترین رسولش رایک کتاب قرارداده است که قرآن کریم می باشدو قرآن مهمترین واصلی ترین کتاب مرجع که به کارهای مطالعاتی وتحقیقاتی مسلمانان که کلام آسمانی حق می باشدکمک می کند.

     همینطور که پیشنیه فرهنگی ماکتابها وکتابخانه هادرعرضه شکوفایی تمدن اسلامی واهتمام دانشمندان اسلامی وایرانی درپدیدآوردن آثارباارزش جهانی همه وهمه براهمیت کتاب است ووظیفه همه افرادونهادهای فرهنگی کشور این می باشدکه دراشاعه وترویج گسترش وتقویت هرچه بیشتر مسئله کتاب وکتابخوانی اهتمام ورزندوبرای گسترش وتوسعه فرهنگ کتابخوانی بپا خیزند.

    اسلام دین اندیشه ومعرفت ،دین دانش ،کتابت ومعنویت می باشدوآیین آسمانی ما پرچمدار کتاب درروی زمین بوده چرخه کتاب دراجتماع بدون درنظرگرفتن کتابخانه ونقشهای گوناگونی که این نهادعلمی،فرهنگی وآموزشی درمسیرکتاب داردچرخه ای ناقص میباشدونمی توانند درباره کتاب تصمیم گیری نمائیدودرصورتی که کتابخانه درتصمیمات درنظرگرفته نشوندنمی توان مسئله کتاب رابررسی نمود وکتاب ساده ترین وکارآمدترین  ابزار ارتباطی واطلاعات میان جهان دانش ومعرفت درعالم بشریت می باشد.

تحولات  کتاب درجامعه

     درتاریخ کتاب همواره به عنوان عامل محوری انتقال دانش واندوخته های بشری شناخته شده است کتاب ازارکان اصلی تعامل فرهنگ وتفکرات زمان وجوامع درهمه ادوارتاریخی است ازدوران دوروحتی دردوره های که هنوزکاغذ وسپس چاپ وارد عرضه زندگی انسان نشده بود کتابها برپوست  ونظایرآن نوشته می شده است وبازهم کتاب ازجایگاه رفیع وتعیین کننده درانتقال طولی وعرضی علوم برخورداربوده است.

     درگذشته به اندازه حال کتابت گسترش وتوسعه نیافته بودوپاسداران علم ونویسندگان طبقه بزرگی درجامعه نبودندبلکه آنان که خط می دانستندتعدادبسیار محدودی بودندومسلمانان هرچه اززمان پیامبر اسلام دورترمی شدندخودرابه نگارش وتثبیت وقایع نیازمندو آنراا حساس می کردندوپابه پا ی تکامل خط وبهمراه حفظ وضبط قرآن وآثار پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)برای کسب اطلاع وآگاهی ازاندوخته های اقوام دیگر تلاش زیادی می نمودندمسلمانان براساس وپایه پرورش اسلامی برای ،دانش ،کتاب وکتابت بی نهایت ارزش قایل بودندبه طوری که دنیارا نجات داده ومیراث بزرگ اسلامی خویش رابرای بشریت به ارمغان آوردند.

    درحال حاضر مشکلاتی درنشر کتاب وجود داردبعلت پایین بودن تیراژکه این خودناشی ازعدم جایگزینی فرهنگ مطالغه دراندیشه ودلها می باشد.هرگاه سنت حسنه ای کتابخوانی درمیان اقشار مردم رواج یابدوباهزینه های گزاف که برای منتشرکردن کتاب تخصیص داده می شود موجب رشد فرهنگ فردی واجتماعی می شودوبااین وجودنشان داده خواهدشدکه نقشی که تبلیغ واطلاع رسانی دررغبت انگیزی ،بی تردیدنقش واهمیت کتاب وکتابخوانی می پردازدتاهمگان موضوع رابه سهولت درک ودریافت کنند.

      پاره ای ازکتابهاازلحاظ اهمیت موضوع واندیشه نگارش به گونه ای درحدعالی وقابل تحمل می باشندکه میتوان آنها راهسته اصلی بسیاری ازآثار دیگرمنظور کردهسته های ثمربخشی که همواره می رویندوجوا ته زده، رشدکرده وقابلیت تکثیر پیدامی کنند،مطالعه وکتاب یکی ازعمده ترین وبهترین راههای افزایش اطلاعات عمومی است که همین خودزمینه سازبرداشتن قدمهای بلند بعدی برای رفع نیازبه گونه ای مطلوب ورسیدن به قله های پیشرفت درهمه زمینه های مادی ومعنوی می باشد.

   یکی ازبرترین وسیله ای که دشمنان اسلام باسوء استفاده ازآن ایجاد اختلاف وشکاف وتحریف وتفرقه درمیان مسلمانان  اقدام می کنندکتاب است همواره کتاب بعنوان عاملی که می تواندتلاش ونقشه های تفرقه افکنانه دشمن را نقش برآب کندوبرای بهره وری به مساله وحدت می توان آثاربرجسته وحدت آفرین اسلامی رااززبانهای دیگر به فارسی ویابرعکس برگرداند.فرهنگ وتمدن ایران اسلامی میراث پربهاء وگرانقدرووالایی می باشدکه درسده های گذشته میلیونهاعنوان کتاب دررشته های گوناگون برای بشرنوشته وبه ارمغان گذاشته است وهمین پاسداشت میراث  زیاد وشکوهمندکه برما واجب است  که آنرا حفظ نمائیم.

   کتاب ابزار ووسیله ای است که انسان با مطالعه آن به پیشرفت وشکوفایی سوق داده شده وبا بالا رفتن استعدادها وآگاهیها او تاثیر زیادی دارد وکسانی که کتاب راخلق کرده، باید به موضوعی اندیشه نمایند که موجب جذب وجلب مخاطبان بگرددواگرموضوع موردپسند خواننده باشد او اثررا چندین با خوانده وبازخسته نمی شود وهمین نویسندگان هستند که باخلق آثار مفید فرهنگ کتابخوانی دراجتماع ترویج کرده وموجب رواج کتاب می شوند.

   دراین مفاله نتیجه گرفته می شود که کتاب دارای ارزش بالایی بوده ومیتوان جامعه باکتابهای خوب به اجتماع پیشرفته وتوسعه یافته سوق دادوموجب سربلندی جامعه می گردد.

فهرست منابع

1-      فدایی،غلامرضا : کتاب وکتابخانه"مدیریت وتوسعه"،تهران،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،1370.

2-      بامفیلد،بریان :آیا کتاب مهم است،ترجمه متیرا میرشکار سیاهکل،تهران،کویر،1381.

3-      سلطانی،شیفته :خودآموز کتابداری یاچگونه کتابخانه کوچک بسازیم،تهران،دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، 1377.

4-      مدرسی تهرانی،شهره :آماده سازی کتاب،علیرضا پورممتاز،تهران،موسسه خانه کتاب،1381.

5-      آذرنگ،عبدالحسین :شمه ای کتاب،کتابخانه ونشرکتاب ،تهران،کتابدار،1378.

6-      کتاب وکتابخوانی رهنمودهای مقام معظم رهبری،دفترمقام معظم رهبری،تهران،دفترنشرفرهنگ اسلامی،1378.

7-    صبا،ایرج :شیوه بهره گیری ازکتابخانه هاومنابع اطلاعاتی،تهران،سمت،1381.

 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()