کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
همانا او کشتی نجات و نور هدایت است...

 اباعبدالله حسین بن علی ابن ابی طالب (ع) نوری است که مردم راهنمایی وهدایت می نمائیدوآن حضرت چراغی است فروزان درمسیر تاریخ بشریت در حوزه جغرافیایی بی روح ظلمت کده دنیا وفروغی می باشد فروزان که خاک تیره را روشنایی بخشیده غبار دلهای زنگارزده زمینیان رامی زداید وراهنما وهدایتگر انسانها بوده ونجات بخش غرق شدگان ونام امام حسین(ع)جلا دهنده ای دلهاویادش شفادهنده ذهنهای آشفته وپریشان می باشدوکلامش حیات بخش جانها وکلمات ش دمی مسیحایی داردوسخنا نش فروغ هدایت ومایه سعادت می باشد.


نویسنده : سید ناصرمیربلوکی

ولادت امام حسین (ع)

حضرت امام حسین (ع) امام سوم ازائمه اثنی عشری وپنجمین معصوم ازچهارده معصوم درسحرگاه روز پنج شنبه سوم شعبان سال چهار م هجری از پدر بزرگوار چون حضرت علی (ع) ومادر گرانقدر چون حضرت فاطمه(س) درمدینه منوره که آن سرو ولایت ونهال بوستان امامت در حدیقه حیات قد کشید وغنچه  باغچه عصمت وطهارت به نسیم عنایت الهی شکفته گردید وشادمانی وسرور با ولادتش درخاندان رسالت وارد شد.

 حضرت جبرئیل (ع) آمد ومژده ولادت را به حضرت محمد(ص) رساند وگفت یارسول الله حق سبحانه تعالی بعداز تهنیت فرزندت حسین تعزیت می رساند آن حضرت فرمودند تهنیت معلوم است اما تعزیت چیست جبرئیل فرمود بعداز وفات شما،وحضرت فاطمه ، وشهادت پدرش حضرت علی وبرادرش حضرت حسن اورا شهید می کنند.

 آن روز پیامبراکرم (ص) باخوشحالی وشادمانه  به خانه دختر ودامادعزیزش رفت  وبه اسماء فرمودند که مولود رابیاورد واسماء حضرت را درپارچه ای سفیدی پیچیده وخدمت رسول اکرم (ص) آورد وآن حضرت طفل رادربغل گرفت وبوسید ودرگوش راست آن حضرت اذان ودرگوش چپ امام اقامه گفت وگریه کرد واسماء سبب گریه پیامبر راپرسید وآن حضرت فرمود گریه ام ازاین کودک می باشدکه گروه ستمگر اورا می کشندوپروردگار شفاعت من را به آنها نرساندوبعد فرمود این رابه فاطمه نگو چون تازه زایمان کرده است.

نامگذاری مولود

در روزاول یا هفتم امین وحی حضرت جبرئیل فرود آمدوباعرض سلام پروردگار برتو ای پیامبراین نوزادرا به پسر کوچک هارون شبیر نام بگذاز که به عربی حسین گفته می شود چون حضرت علی (ع) برای شما چون هارون برای موسی بن عمران است جزآنکه شما خاتم پیامبرانی.

امام حسین(ع) باآنکه شش ماهه متولد شده بودولی ازنظر قوای جسمی وروحی درکمال زیبایی ونهایت اعتدال بود وقبلا اینکه حضرت علی(ع)  نام امام را حرب نهاده بود امام برای انتخاب یک نام مناسب نزد جدش رسول الله بردند وقنداقه حضرت را دردامان پیامبر نهادند وحضرت امام را درآغوش گرفت وآنگاه درباره نامگذاری اوباحضرت علی وفاطمه(ع)  سخن گفت وبراساس وحی الهی به جهت تشابه حضرت علی (که وصی پیامبربود)باهارون (وصی موسی)او را بنام فرزند کوچک هارون که شبیر نام داشت حسین نام گذاری کردندچنانچه برادر برزگ او رابنام فرزند بزرگ هارون که شبرنام داشت حسن نامیدند که تاآن زمان درعرف عرب سابقه نداشت.

در روزهفتم ولادت آنحضرت پیامبر(ص) فرمودندتا گوسفندی عقیقه کنندوگوشت آنرا درمیان فقرا پخش نمایندویک ران آن را به قابله بدهندوسپس سر کودک را بترشند وبه وزن موی سر امام حسین(ع) نقره صدقه دهندودراین روز ملائکه برای عرض تهنیت به مناسبت این ولادت خدمت پیامبر رسیدندوازخاک تربت آن بزرگوار برای پیامبرآورند وبه آن حضرت تعزیت نیز گفتند.

یکی ازمعجزات روز ولادت امام حسین (ع)این بود که فطرس ملک یا دردائیل پناه به آن امام مظلوم برد وخداونداورا بخشید واورا به مقام قبلش باز گرداند.

امام حسین هنوز کودکی بیش نبود که دختر یهودی را نزدش آورند که نابینا بود باعنایت پروردگار ودوستان پاک او شفای کامل یافت وآن خانواده همگی مسلمان شدند.

روایات پیامبر(ص) درمورد حضرت حسین(ع)

پیامبر اورا پسر وپاره تن خود،گل خوش بوی خویش وسید جوانان اهل بهشت خواندواورا بردوش خود سوار می کرد وبه سینه خود می چسباندودهان وگلو اور امی بوسیدومحبوبترین انسانها نزداهل آسمان معرفی ش می کرد وپیامبرموقعی که نوه خود را روی زانوهایش واورا می بوسید ومی فرمود که بزرگوار هستی وپدر بزرگورانی،توانایی،پسر امام هستی وپدر نه امام که حضرت مهدی آخرین آنها است .

انس بن مالک از پیامبراکرم (ص) پرسیددرمیان اهل بیت خودچه کسی را ازهمه بیشتر دوست داری آنحضرت فرمود حسن وحسین را.وپیامبر همشیه حسین رادرآغوش می گرفت ومثل گل می بویید ومی بوسید ومی فرمود "حسینی منی وانا من حسینی"وحضرت محمد(ص) فرمود هرکس حسین رادوست بدارد مرا دوست داشته وهرکس اورا دشمنی کند بامن دشمنی کرده است.

سیمای امام حسین (ع)درقرآن

قرآن کریم بالاترین وزنده ترین سند درفضل خاندان رسالت آنچه به این کتاب عظیم الهی دراین زمینه بطور سربسته آمده است وبا فرموده های پیامبر اسلام شرح گردیده است وبه طورکلی آیاتی درفضل خاندان رسالت نازل شده فراوان بوده وحسین بعنوان یکی از افراداین خاندان مشمول این آیات می باشد.

قرآن کریم درآیه 23 سوره شوری می فرمائید که" بگو : من ازشما به این رسالت مزدی نمی خواهم جز آنکه خویشان مرا دوست بدارید".

مفسران روایاتی که پس از نزول این آیه  که یاران از حضرت محمد(ص) سوال کردند خویشان شما که دوستی آنها برما واجب شده کیانند؟پیامبر(ص)فرمود علی ،فاطمه ،حسن وحسین .ودراین آیه بطور قطع محبت حسین برامت اسلامی واجب گردیده است وپیامبرگرامی فرزندرا گل خوشبو می دانست ومی فرمود دوفرزندم حسن وحسین گلهای خوشبو من دراین دنیا هستند وفرمود دوفرزندان من وفرزندان دختر من هستندخداوند آنها ودوستانشان رادوست بدارد.

رفتار حضرت محمد (ص) بافرزندان فاطمه

درمیان اهل بیت امام حسین ازمحبوبیت خاصی نزد پیامبر برخوداربود ازهنگامی که قنداقه اورادردامن پیامبر نهادند وآن حضرت لب برلب اونهادودست وصورت اورا بوسه داد تالحظه ای که دربستر مرگ سینه اش سنگینی می نمود که این نورچشمش برسینه او افتاده بودوالبته روشن می باشد که این اندازه مهر وعطوفت علاقه پدری وفرزندی نبود زیرا پیامبر شخصیتی الهی بود که ازهمه صفات حد اعتدال را رعایت می نمود. بلکه این اظهارت علاوه برمهروعاطفه توجه دادن امت اسلامی به این شخصیت بزرگ بود پیامبرمی خواست باگفتار ورفتار خویش حسین رابعنوان پیشوا برای مردم معرفی کنندوپیامبرازکودکی حسین رادردامن می نشاند واورا نوازش می کردواووبرادرش را ردیف خود برمرکب سوار می کردوپیوسته مراقب او وبرادرش بودودر نماز بردوش مبارکش سوار می شدندکه حضرت آنهارابه نرمی می گرفت وآرام برزمین می نهاد ویادردامن می نشاند.

امام حسین(ع) ازهمان کودکی دردامان رسول خدا وخانواده تطهیر وطهارت پرورش یافت واورا ازامامت وپاکی می آموخت وپیامبر حسنین رامی بوسیدوبه آنها احترام می گذاشت وباآنهابازی می کردحتی روزی سجده اش راآنقدر طولانی کردتاحسین (ع) که برپشتش سوار شده بودبامیل خود پیاده شوداو می خواست تایاران واصحابش بفهمندکه حسنین از اهل بیت هستندولایق احترام می باشنداینچنین بود که دیگران به آنها احترام می گذاشتند.

رسول خدا (ص) دست حسن وحسین راگرفته بودودربازارمدینه حرکت می کردچون به جمعیت رسیدفرمود هرکس مرا دوست دارداین دو وپدر ومادرش دوست بداردروز قیامت دربهشت بامن خواهد بود.

میلاد حضرت ابا عبدالله (ع) که درماه مبارک شعبان اتفاق افتاده ودارای ویژگیهای است که می بایست نوه پیامبر که ازافراد برگزیده درگاه خداوندی جهت امامت ومحبوبترین شخص نزد پیامبر ومردم است ودرایران این روز مبارک وفرخنده  را بعنوان روز پاسدار نامیده اندکه امید می رود که پاسداران ایران ما هم مانند امام حسین درفریضه امربمعروف ونهی ازمنکر درجامعه سرفراز بیرون بیایند واز این مقاله که درباره میلاد امام سوم ما شعیان می باشد نتیجه می گیریم که حضرت حسین (ع) فردی که در جایگاه دنیا وآخرت شخصیت بالایی دارد وکسانی حضرت محمد (ص)رادوست دارند این امام آزاده را هم باید دوست بدارندواین ولادت کسی است که درس جهاد وشهادت وآزادگی را به ما آموخت ودرس امر نمودن کارهای پسندیده ونهی ودوری گزیدن از کارهای ناپسندرابه شفیتگاننش یاد داد.

فهرست منابع

1-   استرآبادی،تاج الدین بن احمد :تاریخ زندگانی پیامبر اسلام وائمه اطهار(ع)، به کوشش سیدهاشم محدث،تهران، قبله،دفتر نشر میراث مکتوب،1374.

2-      شمس الدینی ،مهدی : راویان وحی کشتی نجات ،قم،نورنگار،1376.

3-      حسینی ،فاطمه :سخن عشق ،یزد،بنیاد ریحانه الرسول،1382.

4-      جوان مهر،حسین : فروغ هدایت گزیده سخنان امام حسین (ع) ،ناصرحمیدی،تهران،فردابه،1382.

5-      استاد ولی،حسین : حسین بن علی (ع) به روایت اهل سنت،تهران،منیر،1375.

6-      نیشابوری،عبدالحسین : تقویم شیعه،قم،دلیل ما،1382.

7-    - صدر حاجی سیدجوادی : دایره المعارف تشیع ،تهران ،نشرشهید سعید محبی،1375

 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()