کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
اعتیاد باعث افول جامعه می شود...

مقدمه

 خانواده اولین مکان رشد شخصیت ،باورها والگوی رفتاری فرد است خانواده علاوه براینکه محل حفظ ورشدافراد وکمک به حل استرس وپاتولوژی است منبعی برای شکل گیری واختلال درافراد می باشد وخانواده نقش مهمی برای گرایش فرد به سوی موادمخدر داردکه ازجمله مشکلات اقتصادی ،اجتماعی ،خانوادگی  وحتی وضعیت جسمی هر خانواده ممکن است فرد رابیشتربه سوی اعتیاد سوق داده که برای فرد معتادحمایت خانواده وکمک اوبهترین روش ترک می باشدوباید باآگاهی کامل از سوی خانواده صورت بگیردودرتغییر احساسات فرد معتاد موثراست واعتیادهر فرداثرمستقیم روی جامعه داشته  که اجتماع را باوضعیت های اجتماعی، اخلاقی واقتصادی و... روبرو نموده وبا این وضع جامعه را به سوی افول سوق می دهد.

addiction


نویسنده: سیدناصرمیربلوکی

تعاریف ازاعتیاد

 

  اعتیاد درلغت به معنی خوگرفتن ومعتاد شدن می باشد ومعتاد کسی است که مصرف هرگونه مواد مخدرکه افکار واحساسات را تغییر دهددرهر قسمت زندگی تولد اشکال می کند وبیماری اعتیاد به مراتب فراگیرتر ازمصرف مواد مخدراست

 

 اعتیاد واژه ای است که امروزه بدلیل کاستیهای بدین معنی که بعنوان وابستگی به موادیاد می شود

   فرد معتاد کسی است که اساسا یا از خود و یا از محیط خود و یا هر دو احساس ناخشنودی ، نارضایتی و ناراحتی دارد و در چنین حالت نامطلوبی ناگزیر از مصاحبت و موانست با افرادی که برخلاف او دنیا را محل مناسبی برای زیستن یافته‌اند و علی رغم مسائل و مشکلات آن بگونه‌ای خود را با شرایط زندگی وفق داده‌اند آن را به راحتی از دست می دهد. معتادان در توهمات خود یک دنیای خوبی که نسبتا رضایت‌بخش برای آنهاست که نه تنها بر هیچگونه تغییری یا در خود و یا در محیط مبتنی نیست بلکه دنیای خیالی آنان تنها بر اساس حضور مواد در بدنشان و نیاز به آن و رفع آن نیاز استوار است و غالبا آنان از احساس ناامنی ، احساس بی کفایتی ،احساس تنهایی، نفرت ، نوسانهای افسردگی ، اضطراب شدید و بویژه کششها و تعارضات درون فردی بگونه‌ای رنج می‌برند. به هر حال اعتیادو یک پدیده مخرب اجتماعی است زیرا اثرات نامطلوب و عواقب وخیم آنها تنها دامنگیر شخص معتاد نمی‌شود بلکه همه افراد را که بگونه‌ای با آنان وابستگی و ارتباط نزدیک دارند فرا می‌گیرد مخصوصا که فرد معتاد مسئول اداره یک خانواده و در نقش هم پایه نیز باشد.

 

  اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می‌نماید. یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه ، غیرمعمول ، دور از موازین علمی و معتاد کسی است که نیازمند و وابسته روانی- جسمانی به مواد و عوامل مخدر و عادت‌زا می‌باشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم و در فواصل مشخص استفاده کند.

 

 وابستگی:  تمایل فرد به مصرف یک ماده که بصورت یکسری علائم رفتاری ،شناختی وجسمی تظاهرکرده ،وبه نحوی که فرد مصرف موادرا به رفتار دیگران ترجیح می دهد.

 

 سوء مصرف عباراست ازاگرچه فرد نسبت به موادوابستگی نداردولی آن راگاه گاهی مصرف می کنندوبعبارت دیگر سوءمصرف شکل خفیف ومقدمه وابستگی است (مصرف تفیننی).

   مواد شامل ترکیباتی است که سبب تغییرکارکرد مغز بصورت حالات هیجان ،رفتارهای نابهنجار،عصبانیت یا اختلال درقضاوت می شود .

 ترک مواد علائم ناراحت کننده ای است که براثر کاهش یاقطع ماده مصرفی پیدا می شودو عود عبارت است ازیک اتفاق یافرآیند منفی شامل بازگشت مجدد به مصرف مواد بااینکه آنرا پس ازیک دوره قطع یاکاهش مصرف داشته است. وولع واحساس نیاز به موادحالتی است که درفرد ترک کرده به صورت یک نیازشدیدهمشیه وجود داردوگاهی سبب مصرف مواد می گردد.

مراحل شکل گیری اعتیاد ووابستگی به مواد

 اغلب پس از اولین تجربه مصرف مواد که ممکن است خوشایند ویاحتی ناخو شایندباشد آغاز می گرددواز آنجا به علت نداشتن تحمل ناچارابه صورت مستمربه میزان ماده ای مصرفی  افزوده می گردد وبه مرحله پیشرفت نسبی منتهی شودودرطی آن مهمترین اشتغال فرد درزندگی تنهابدست آوردن ومصرف مواد میباشددرمرحله پیشرفته تراعتیاد برای فردمتعاد دیگر هیچ چیزوهیچ کس درزندگی اهمیت نداردمگر موادمخدر ودرمرحله انتهایی فرد متعاد درواقع تامرز های نابودی فاصله چندانی نداردونظربه اینکه فرد متعاد هیچ گونه یادوهوشی که باتاثیر مواد برای او بوجود آمده است کلا بیماری است که اختیاری ازخویش ندارد.

نقش اعتیاد درجامعه

addiction

   اعتیاد بلای بزرگی است که نه تنها بیماری بلکه مرگ مصبت باری است که هرچه زودتر باید ازتوسعه وگسترش آن درجامعه جلوگیری کردفرد متعاد نه تنهابه بیماری جسمی ومالی دچار می شودبلکه از نظر عقل نیزفرد بیماری است وعاملهای که سبب  ظهور این بلای خانمانسوز می شود بیکاری ،محیط،همننشینی ،والدین،روانی وازهمه مهمتر عامل سست اعتقادی که سبب ذلت ولغزش جوانان می شود .

      فرد معتاد اولین کسی است که ازاعتیاد خود زیان دیده وازلحاظ روانی وذهنی شخص متعاد دچار بیماری روانی می شودونه تنها به خود زیان رسانده بلکه پدر ومادر،زن،فرزندان وخویشان اوهم زیان می بیندوجامعه وکشور هم دچارضرر وزیان می شودواعتیاد سرمایه کشور رابه هدر داده وکشوری که جوانان آن دردام اعتیاد گرفتارشوندقدرت دفاع ازکشور را ازدست می دهد وبیگانگان هم درهیچ چیزی به اندازه ضعف وبی اراده شدن جوانان یک کشور خوشحال نمی شوند وکشور رامورد هجوم فرهنگی قرار می دهند. ونقشی که مواد مخدر درجامعه دارد علاوه بر اینکه متعادان ضروزیان می کند بسیاری از سرمایه کشور که باید درراه توسعه کشور بکارگرفته شودصرف بیماریها وهزینه های جلوگیری ازقاچاق مواد می شود.

پیشگیری ودرمان  متعادان

     جهت پیشگیری این معضل اجتماعی می بایست ابتدا پیشگیری رااز تعلیم وتربیت ،راهنمایی ،مشورت وارشاد خانواده ها واین آموزشها باید ازیک طیف رسمی وغیر رسمی صورت پذیرد وباارتقای فرهنگی ازسوءمصرف پیشگیری کرده وشرایط اجتماعی وفرهنگی هر منطقه متغیر می باشدومی بایست همه برنامه های اجتماعی باید شامل مسئولان ومردم هم باشد.

    ارتقای دانش وآگاهی جامعه که معمولا هرچه دانش افراد بیشتر باشدآسیب پذیری آنهادربرابرسوءمصرف مواد کمتر خواهدشدوباتشویق مردم به خواندن روزنامه،توجه به برنامه های صدا وسیما واستفاده ازکتابخانه های عمومی برای افزایش آگاهی مردم موثر است

     ا عتیادپیامدهای منفی زیادی دارد که یکی ازمنفی ترین پیامدها ازبین رفتن اعتماد اجتماعی است که به محض اینکه یک فرد متعاد درخانواده ظاهر می شود بلافاصله اعتماد از آنجا رخت برمی بندد و بدبینی جای آن را می گیرد.وزندگی درخانواده را بامشکل روبرو می گردد

      معمولا افرادازهمه مشکلات جامعه خود مطلع نمی باشندپس کوشش می کنند که افراد جامعه درقالب گروههای مختلف ویادرجلسات مشترک درباره مشکلات وعوامل ایجادآن بحث کرده که معمولا کلی گویی می کنندواغلب فکر می کند که اعتیاد مشکل جوامع دیگراست ودرباره این مشکل درمنطقه خود هیچ اطلاعی ندارندوفقط درباره اعتیاد کلی صحبت کرده وبه جزئیات نمی پردازندواعتیاد کمتر مورد بحث قرارگرفته  ولی راه حلی هم برای آن نمی توان پیدانمود

      افراد هرجامعه معمولا حل مشکل را وظیفه دیگران می دانندمثلا دولت رامسئول رفع گرایی ونیروی انتظامی را مسئول مهار اعتیادمی دانندواگر افراد هرجامعه می توانند بدون چشم داشت درباره این بلا خانمانسوز اقدام کنند

      ابتداء باید خانواده برای حمایت ازمعتاد پیشقدم شود وموفقیت دراین امر بستگی به فرد بیمار داردودرصورتی فشار افراد خانواده موثر واقع می شودکه خود بیمار طالب حرکت باشدوباهم همسو باشندوگاهی فشارها ی نامناسب موثر نخواهدبودبلکه رفتارهای لج بازانه  ومقاومت فرد را برمی انگیزدکه دراین هنکام ازاین امر باید دوری جست وهر فرد شخصیت خاص خودراداردوبرای برخوردبااوبایدراه مخصوص خودش را درپیش گرفت وبااورابطه برقرار کرد

     اثرات اجتماعی مواد مخدر همانطور که همه وا قف می باشند وبه آن اقرار می کنندمایه ضرر جامعه است ولذا هر حرکتی که درجهت کاهش مضرا ت اجتماعی باشدپسندیده ومورد استقبال است.

      ویکی از راههای پیشگیری این است که والدین با فرزندان خود ارتباط سالم برقرارکرده وبه آنها گوشزد نمایند که به کارهای خلاف رو نیاورند وازکارهای خلاف برحذر باشند وبه آنها زیانهای مواد مخدر را معرفی ورفتار وکردار ورفت وآمد آنهارا زیر نظر داشته باشندوفرزندان  را بااصول اخلاقی دین اسلام آشنا وآنها رابرای انجام فرایض مذهبی وشرکت درمراسمات مذهبی تشویق نمایند ودرکارها برای آنها شخصیت قایل  ومورد مشورت قرارگیرند

فهرست منابع

1-وزیران،محسن : راهنمای کاربردی درمان سوءمصرف کنندگان مواد، تهران،پرشکوه،1381.

2-زندی، بهمن : اعتیاد، اسارت انسان،تهران،سازمان نهضت سواد آموزی،1377.

3- جامعه ترجمه :معتادان گمنام،تهران ،شرق،1383.

4- شورای نویسندگان : اعتیاد،پیشگیری یادرمان؟!،یزد،دبیرخانه کمیسیون پیشگیری ازاعتیاد استان یزد،1379.

5- حمیدی ، جعفر: جانگذاران  تاریخچه مواد مخدر درایران،تهران،پرشکوه،1380

 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()