کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
حجاب مایه عزت زن است.

فلسفه حجاب صیانت روحی ومعنوی جامعه است وپوشش حجاب به آفرینش اولین انسانها روی زمین یعنی آدم وحواء برمی گرددبنا به مفادآیات قرآن آنان دارای لباس بوده اندپوشش وحجاب دراسلام عوامل مختلفی دارد که برخی ازآنها دارای جنبه روانی وبرخی اجتماعی وبعضی مربوط به بالابردن احترام زنوجلوگیری ازابتذال اومی باشدوازنظراسلام محدویت وپوشش زنان ازجنبه روانی به بهداشت واجتماع کمک می کندوازجنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده وبرقراری امنیت کامل میان زوجین است وازنظراجتماعی موجب حفظ واستیفاء نیروی کاروفعالیت دراجتماع می کردد وباعث بالا بردن ارزش زن ازنظرمرد می شود.

hijab


 نویسنده: سید ناصر میربلوکی

 پوشش زن درلغت به معنی پرده وحائلی است که میان دوشی قرارگیرد ومانع دیده شدن شی متقابل شود وحجاب درمعنای پوشش زنان یک اصطلاح نسبتا جدیدی است که جانشین اصلاح فقهی "ستر"شده است وزن محجبه یعنی زنی که به گونه ای خودرا پوشانده باشد،حجاب بعنوان پوشش زنان پیش ازظهوراسلام ودرمیان ملل مختلف جهان ازجمله ایران و...وجودداشته است                                              

تفاوت عمده فرهنگ غربی بافرهنگ اسلامی درتعریف انسان منعکس است انسان برحسب فرهنگ غربی موجودیست که معنویت فرع وروبنای زندگی مادی اوست ولی درفرهنگ اسلامی موجودی که معنویت کمال مطلوب وغایت ونهایت زندگی اوست ودراسلام معنویت وروحانیت به هیچ رو درمقابل مادیت وجسمانیت قرارنگرفته وچنین نیست که انسان مجبورگرددبرای نیل به حقیقت معنوی واقعیت مادی رانابودسازد .         

رعایت حجاب تکلیفی است که ازسوی خداوندبه زن البته مردهم دراین تکلیفی داردکه به اندازه تکلیف زن نیست بنابراین برای هیچ یک ازمردوزن حق نیست چرا که دربرابرحق خداوندبرای هردو تکلیف ایجاد شده است ودرموردحجاب صاحب حق خداونداست واوست که فرمان می دهدوبندگانش مکلف به اطاعت هستندآیات 30 و31سوره نور که دراین آیات به مردان مومن فرمان داده شده که چشم ازنامحرمان فرو بندندوشرمگاه خویش را بپوشانند واینگونه رفتار سبب پاکدامنی آنان معرفی می کند وبه مومنان یادآور می شود که تنها خداوند است که به آنچه مردمان می کنندآگاه است لذا درنهان وآشکار حکم اورا به اجرا گذارده وازنظربازی پرهیز کنندتادامن پاکشان به گناه بزرگتر آلوده نشود وبرای زنان مومن صادر فرموده وآنان را به چشم فرو پوشی وحفظ خود امر کرده است وآنگاه لباسی که باید زنان بپوشند معین فرموده وداشتن آنهارانزد نزدیکان که برشمرده واجب نکرده است وهمچنین واجب شدن حجاب را ازآیات 53و59 سوره احزاب وآیه6 سوره نور هم می توان فهمید که حکم حجاب به جهتی صادر ورعایتش واجب شده است که ابتدا مردان وسپس زنان راپاکیزه نگه می داردتادردامن گناه نیفتندوزنان از خطر وآزار مردان مصون ومحفوظ بمانند .

     بامراعات کردن حجاب درامورضروری وپیشگیری ازمفاسدات وبه چشم گیری مصونیت فرد واجتماعی که ازآسیبهای فوق بوجودمی آورد حدواجب حجاب پوشش بدن غیراز دست وصورت بالباس مناسب است . 

 حجاب دراسلام براساس دستورصریح خداوندبرای منزه نگه داشتن جامعه وباتوجه به تفاوتهای طبیعی زن ومرد ایجادشد که بنیادی خردمندانه وطبیعی داشته که درسوره نور واحزاب درخصوص حجاب نظرقاطع خداوند رابیان کرده که دراین آیات کلمه حجاب بکاربرده نشده وتنها آیه ای که درآن کلمه حجاب استفاده شده مربوط به زنان پیامبر است که درسال پنجم هجرت درسوره احزاب آیه 53آمده است هرگاه ازرسول خدا چیزی می طلبید ازپس پرده طلب کنیدکه حجاب برای آنکه دلهای شما وآنان راپاک وپاکیزه گردانند بهتراست 

       برهنگی ارزش زن راازبین می برد واو رادرحد یک کالاپست می کندوزنی که بدن خود را درمعرض دیدهمگان گذارداین است که باتکیه برزنانگی خویش جای درجامعه بازکندنه تکیه برانسانیت خویش واواعلام می داردآنچه برای اواصل است زن بودن اوست نه انسان بودن ونه اندیشه ولیاقت وکارایی واین زن است برخودمی باشدبی بندباری درپوشش درتحریک  است وبی بندباری درتحریک بنیاد خانواده را متلاشی می کند. 

     حفظ حریم وشخصیت زن عفت او می باشدکه حجاب زن نشان دهنده عقل عملی اودرجامعه است که نمی خواهد سرمایه خلقتی خودرا به هدرداده ودراختیارهرفردی قراردهدوحجاب زن مسلمان نشان دهنده نوع تفکر وهدف داری است که درنظر داردونمی خواهد درفرهنگ مادی ومصرفی مستجیل شود وخودرامستقل وصاحب اختیار واراده دانسته ودراین راه پرچمداری رابرگزیده است پس چطورامکان دارد کسی که پرچمدار ارزشهای اسلامی می باشد سست وضعیفترین فردباشد وزنان مسلمان طی 14قرن ثابت کردندکه مقاوم ترین اشخاص درراه ارزشهاوپاسداری ازولایت هستند وباوجود هزاران دسیسه  درمقا بل دشمنان اسلام ایستادگی کرده اندوحجاب خود راحفظ ومحافظت نموده اند وآن این است ودرحقیقت حجاب لطف وعنایت خداوندبه زن مسلمان نه تحمیل ،محدویت وخشونت به همین جهت ایمان وتقوا وخداپرستی زن مسلمان است که صلاحیت همسری برای مردمسلمان راپیدا می کندکه زن بی ایمان وبی حجاب صلاحیت همسری مردمسلمان رانداردوزن باحجاب خودمایه سرفرازی   وعزت خوددرجامعه است که بارعایت این امرخداوندی می تواند جامعه را بااهداف متعالی برساند   ومایه افتخار خود وسایراقشارشود.   

hijab                                                  

فهرست منابع

1-دایره  المعارف زن ایرانی

2-عادل،حداد:فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی

3- مطهری،مرتضی:مسئله حجاب

4-فنایی اشکوری،محمد:منزلت زن دراندیشه اسلامی

5-جوادی آملی:زن درآیینه جلال وجمال

6-جلیلی،محمدرضا:جایگاه زن دراسلام ویهودیت

7-آذری قمی،احمد:سیمای زن درنظام اسلامی

8-خزعلی،کبری:زن،عقل،آیمان ومشورت

 

 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()