کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
اعتکاف واثرات آن درجامعه

اعمال عبادی مستحبی  که دراسلام یکی از بهترین وعالی ترین سنتهای نیکو وپسندیده  ونزدیکی به پروردگار می باشدوازسنتهای حضرت محمد(ص) است.  واثر مهمی که عمل اعتکاف درجامعه دارد که فردمتعکف ازوظایف انسانی والهی خودآگاه می گرددوازآنچه لازم وواجب میباشد آنرا می بیند کسب دانش وشناخت معرفت وانجام دستورات دینی است وآنچه که پروردگار واجب نموده هدایت ازطریق فطرت ،وحی ونبوت می باشدواثردیگر آن  که متعکف ازفرمان الهی اطاعت کرده و به احکام ودستورات  عمل می کنند.


نویسنده : سید ناصر میربلوکی

اعتکاف ازسنت های نیکویی است که ازپیامبران الهی  وتاامروز ادامه داشته  واین برنامه معنوی  سال به سال با مشتاقان بیشتری روبرو می شود وعبادتی است که درخلوت  انسان باپروردگاربه دورازدنیا وجلوه های دلفریب آن  درخانه خداشکل می گیردودلهای شفتگان حضرتش راجلا می بخشد وبه راز ونیازباخدای  مهربان می پردازند.

 اعتکاف بردوگونه است 1- واجب که به وسیله نذروغیره واجب می شود که درهنگام اعتکاف باید تاروز آخر روزه داری ووبه رازونیاز پروردگار پرداخت.2- مستحب که شخص بخاطر رضای خداوند این کار راانجام می دهد.

تعاریف واصطلاحات اعتکاف

کلمه اعتکاف  ازماده عکف ودرلغت به معنای اقبال به چیزی بی آنکه ازآن برگردد،رویکرد به چیزی متوجه ومواظبت، اقبال وملازلت برچیزی ازروی تعظیم وعظمت آن ،ودرقرآن کریم باره هااین لغت بکاررفته است وهمچنین همین ماده درقرآن عاکف به معنای ساکن  ومستقیم ونیز معکوف درمفهوم ممنوع  بازداشته شده کاربرد یافته است.اعتکاف به معنی اقامت گزیدن درجایی است بطوری که فرد معتکف خودرا محبوس وملتزم به آن مکان بداند.

اعتکاف درشرع التزام به توقف ودرنگ درمسجد به قصدنزدیکی با خدا وتعریف جامع آن اقامت کردن برای حداقل سه روز درمسجد به هدف عبادت که بامراعات شرایط واجب می باشد.ودراصطلاح فقه اسلامی بعنی حبس نمودن آمده است. اما دراصطلاح شرعی اعتکاف ماندن طولانی دریکی از مساجد به منظور عبادت است.

اصطلاح اعتکاف ازنظر سالکان ومتصوفان تاریخ تهی ساختن دل ازاشتغالات دنیوی و مادی وتسلیم نفس  به پروردگار است.

اهمیت اعتکاف درجامغه

اهمیت اعتکاف رابایدازروایت واحادیث  وبرخورد حضرت محمد (ص) درباره این سنت ااسلامی پیدا نمودواین بدلیل اثرهای مثبت وسازنده ای  که درجامعه دارد این است که انسان دردوره  اعتکاف فرصت  پیدا می کند تابا خدای خود خلوت کرده  وبه خویش پرداخته  ودررفع کاستیها وتکامل خود برآید واهمیت آن بدین جهت است که درمدت اعتکاف فرد باهمنشینی باعالمان،صالحان وشایستگان به ارج معنوی برسد وهمچنین باکسانی که جهت دوری ازگناه هستند ارتباط برقرارنماید وبدینوسیله  بدنیای نوی قدم بگذردوبعبارتی اگر ازدرون وبیرون به سنت اعتکاف نظرنمایند اعتکاف برای ساختن انسانها وپیشگیری ازآفت جامعه نقش بزرگی داردوبعدازآن انسان درعرضه  اجتماعی نقش سازنده ای پیدا می کندواین ازسنتهای اسلامی است که نزد تشیع واهل سنت براحیای آن تاکید شده است ویکی ازعبادات اسلامی است وترویج آن درمیان اهل ایمان حسنات زیادی دارد واعتکاف یک عبادت مستحبی وهمگانی است.

اعتکاف ازعبادتهای است که سابقه تاریخی داشته وهمواره پیامبران وموحدین برای راز ونیاز باخدا،تهذیب نفس وتقویت روح خود وقت های زیادی را دریک محل مشخص به دور ازمادیات ودوری اززن وفرزند اقامت می کردندبرای مثال پیامبر ما مسلمانان قبل از رسالت هرسال زمانی را برای عبادت پروردگار به غار حرا می رفتند مدت زیادی درآنجا به تنهایی مشغول عبادت بودند تااینکه دریکی ازاین خلوتها حضرت جبرئیل برآن حضرت نازل گردید ونوید رسالت را به آن حضرت داد  وپیامبربه این سنت دیرینه باتغییرات وشرایط مشخصی ادامه دادبنابرروایات آن حضرت هرسال دردهه آخرماه رمضان  درمسجد النبی  درمدینه  سنت اعتکاف رابجا می آورد.

شرایط اعتکاف

درشرایط اعتکاف همچون دیگر عبادات نخست دراسلا م تکلیف وسخن بمیان آمده است ومی بایست دارای شرایطی باشد که عبارت است از:

1- نیت بدینصورت مشخص نمائیدکه معتکف شدن اوواجب یامستحب می باشدواین نیت باید همزمان باطلوع فجر روزاول صورت گیرد.

2- شخص معتکف می بایست روزها روزه بگیردواز روزه گرفتن درروزها حرام  (عیدفطر وقربان)پرهیز نمائید.

3- مدت زمان معتکف شدن نمی بایست سه روز کمترباشد.

4- محل اعتکاف براساس روایاتی مسجد جامع هرشهر می باشد ودرروایات دیگری  اعتکاف را تنها در4 مسجد(مسجد الحرام،مسجدالنبی،مسجدکوفه ومسجد بصره) رامشروع می دانند.

5- اجازه ولی یاسرپرست که اعتکاف کودکان وزنان باید بااجازه سرپرست باشد که درغیر این صورت اعتکاف آنها باطل است .

6- فردی که درمسجد اعتکاف نموده  تاپایان آن حق بیرون رفتن را ندارد مگر برای کارهای ضروری درغیراین صورت اعتکاف باطل می باشد.

فردی که معتکف شده چیزهای براوحرام است مباشرت باهمسر،استعمال عطر بابوی خوش،خریدوفروش  بیشتر نیاز مصرف روزانه و مشاجره ونزاع برای امور دنیوی وکلا هرچه روزه باطل می کند برفرد اعتکاف کننده حرام است.

زمان اعتکاف

یکی ازاعمال مستحبی که دراسلام براثر نذر،عهد وامثال آن واجب می شودوبرای آن زمان بخصوصی مشخص نشده است  ولی بهترین زمان درماه مبارک رمضان علی الخصوص دهه سوم آن ماه  که مستحب موکد شمرده شده است اگر چه در مواقع دیگر هم مستحب است . ولی درمیان شیعه درایام البیض (روزهای سیزدهم،چهاردهم وپانزدهم ماه رجب) رواج دارد   واین فریضه درشهرستان مهریز هم هرسال باتعدادی ازمشتاقان درایام البیض درمسجد جامع شهر ودهستان نها ی مهریزبرگزار ومعتکفان باروزه گرفتن وخلوت بامعبودخودبه راز ونیاز وعبادت می پردازند. این گونه مراسمات عبادی ومعنوی سلامت جامعه را تضمین کرده ونیازهای حیاتی ومعنوی جامعه را برطرف می سازد.

فهرست منابع

1-     موسوی بجنوردی،محمدکاظم : دابره المعارف بزرگ اسلامی ،تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی،1379.

2-     صدرحاجی سیدجوادی ، احمد : دایره المعارف تشیع ،تهران ،انتشارات شهید سعیدمحبی،1384.

3-     حیدری،معصومه : اثرات وبرکات اعتکاف ،تهران،مولف،1377.

4-     جواهر کلام ج 17


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()