کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
چگونه درکارکنان سازمان ایجاد انگیزش نمائیم

مقدمه

هنگامی که ما سوال می کنیم که افرادبرای چه برانگیخته شده وبابه خطرانداختن  زندگی خودفرد دیگری را نجات دهد وبابرای رسیدن به هدفی خاص زمانهای طولانی صرف کرده که معمولا از هدف مان این است که چرا افرادرفتار بخصوص ازخودنشان می دهند.وانگیزش اصطلاحا به بدین معنی است که عامل روانی ودرونی ارگانیکی که انسان وحیوان برای انجام عملی هدفدار برمی انگیزد.وکلا روانشناسی رادربرمی گیرد

انگیزش دارای تعاریف مختلفی است که برای نشان دادن کمیت وکیفیت تعریف انگیزش می باشد.

انگیزش توجیه رفتار وبه کنترل درآوردن آن ازلحاظ درونی با شرایط فیزیولوژیکی وتوجهات ومواضع وامید وآرزوها است.


نویسنده :سیدناصرمیربلوکی

انگیزه کشش یااصراردردست یابی به خواسته مورد نظرازقبیل یافتن غذا درهنگام گرسنگی ویاتحقق بخشیدن هدف مورد نظرهمچون پیگیری درس وتحصیل تاقبولی دررشته مورد نظرفرد.

مفاهیم مربوط به پویایی شناسی رفتارومنظوز ازآن نیروی است که باعث حرکت دراجسام می گرددوانگیزش رفتارآن است که باعث می شودموجود زنده حرکت نمائیدواورا درتکاپو درجهت ارضای نیازهایش وارد می کنندوانگیزش یعنی رابطه میان نیازها وانگیزه ها،تعادل حیاتی،سایق ها،نقش مکانیزم عصبی درانگیزش ازقبیل گرسنگی،تشنگی ،انگیزه های شخصی واجتماعی و... دانسته که انگیزه هاوانگیزش را نمی توان به طور مسقیم مشاهده کردومی بایست آن راازطریق تحلیل رفتارها ی موجودزنده ونتایج چنین رفتارهای استنباط کردوفرآیندانگیزش را همگی می توان ازطریق تحلیل جریان دائمی رفتاری که به وسیله دوعامل محیط ووراثت می باشدمورد شناسایی قراردادواثرات آنرابه شخصیت،اعتقادات،دانشها،توانائیهاومهارتهای افراد مشاهده کرد وواقعیت آن است که برای انگیزش تعریف واحدی وجودندارد.

انگیزش عبارت است ازآن نوع تغییر پذیری دررفتارافرادکه تنها به دلیل تفاوت افراددرتوانایهاونیازهامحیطی که فرد راواداربه عمل می کنندایجاد نشده باشد.

می توان گفت انگیزش وانگیزه نوعی محرک تغییردهنده داخلی است که موجود زنده را ازداخل به فعالیت درآورد

انگیزش علاوه برنیرو بخشیدن به جاندارمعمولا به رفتارجهت می دهدبطوری که شخص گرسنه برای جستجو غذاوخوردن آن برانگیخته می شود وشخص تشنه برای یافتن آب .بنابراین تمام رفتارهایکه ازفرد بوجودمی آیدمی توان انگیزه داشت اما باطبقه بندی رفتارها در مقوله های که وجه مشترک داردانگیزه هانیز می توان به طبقاتی تقسیم کردازقبیل1- انگیزه های اولیه درمقابل انگیزه های ثانویه که انگیزش اولیه بانیاز اولیه زیست رابطه داردمثل گرسنگی ،اما انگیزه ثانویه بااحتیاجاتی رابطه داردکه چندان جنبه زیستی وحیاتی نداشته وبابقا فرد مرتبط نمیباشدمثل نیاز به دوست داشتن.2-انگیزه درونی درمقابل انگیزه بیرونی انگیزه درونی به مواردی اطلاق می شودکه پاداش مورد انتظارفرددرقبال رفتارمعین یک منبع درونی است وزمانی معنی پیدا می کندکه منبع تقویت کننده رفتارومنبع پاداش دهنده یک منبع بیرونی باشدمثل موقعی که دونفر برای قبولی درکنکورکوشش می نمایندهرچندرفتار وحتی نتیجه عملکرد یکسان می دارندولی ممکن است انگیزه متفاوتی داشته باشند یعنی فردی که برای جایزه وعده داده شده تلاش می کندازیک انگیزش بیرونی وفردی که برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند یک انگیزش درونی است. 3- انگیزش اجتماعی آن دسته ازانگیزه هاراشامل می گرددکه بامحرکهای اجتماعی دررابطه بیشتری باشدوموقعی معنی پیدامی کندکه نسبت به بررسی رفتارهای فرد دراجتماعی که زندگی می کندقرارگیرد مثلاانگیزه قدرت4- انگیزه پیشرفت وترقی انگیزه درونی است که درفرد به پایان رساندن موفقیت آمیز درتکلیف  ورسیدن به درجه معینی از شایستگی درکار.وافراد درمیزان انگیزش شایستگی متفاوت بوده وافرادی دارای انگیزش پیشرفت  بالای رااتنخاب می کندمثل شغل و...موفقیت فراوانی ازخود نشان داده اند.5- انگیزه های هوشیار درمقابل انگیزه های ناهوشیارکه انگیزه های هوشیاراکثرا درحیطه هوشیاری فرد عمل می کندوازآن آگاهی داشته وازریشه های رفتارهای مرتبط باآن آگاه می باشدواما انگیزه های ناهوشیارکه اغلب خارج ازاراده وآگاهی فرد عمل می کندورفتار فرد راجهت می دهد

روحیه و انگیزش درسازمان

موفقیت یک سازمان به وسیله تصمیماتی است که توسط کارکنان آن گرفته ورفتارهای  که برای انجام آنهاراترغیب می کنندتعیین می گرددازاین رویک منبع رقابتی هوشمندانه ترین طراحی محصول ویاخدمات بهترین استراتژی بسیار قوی می باشدکه به واسطه برخوداری ازسیستم متناسب برای جذب انگیزش مدیریت سازمان است که نقش مدیران راجهت به کارگیری متخصصین وافرادکارآموزده راافزایش دهد

اغلب افراد دراولین روز کارشان هیجان زده شده گرچه به مرورزمان شرایط محیط کارسبب میگردد که علاقه شان بکارراازدست بدهند وبا مدیریت خوب می توان انگیزش را درکارکنان بالا برد ولی متاسفانه مدیرانی وجوددارندکه فکر نیازهای کارکنانشان اهمیت وارزشی نداردوجهت آن کوشش وسعی نمی نمایند

درحالی که بسیاری از کارکنان تقاضا بالا رانوعی محرک می داندرواغلب به آنها بی اعتنا هستندکه باعث نارضایتی افرادممکن است سالهامخفیانه وآهسته رشد نمایدبدون اینکه مدیربه چیزی توجه نمایدبه ویژه بعضی ارکارکنان تمایل ندارندکه جلب توجه کند بلکه آنها می خواهند تغییراتی بوجودآید

مدیریت کارکنان رادرفرآیندسازماندهی بیشتر سهیم نموده به طوری که احساس کنند درکارهادخالت دارندوبه آموزشهابرای آنها درنظرگرفته شودوسیستم پاداش انگیزش را درکارکنان افزایش می دهد

موقعی که به کارکنان سازمان اطمینان خاطروازافرادی که اشتیاق واعتمادبه نفس بیشتری دارند استفاده شودونکات قوت رابه آنهاگوشزدوباتفویض اختیار وآموزش آنان را دربکارگیری استعدادشان یاری نمائید وباانگیزش بالانه فقط سهمی دراحساس رفاه افراد داردبلکه نتایج اقتصادی مثبتی رابهمراه داردوسازمانهای که دارای برنامه باشد  افراد رابرانگیخته ،که سود وتولید خود راافزایش می دهندوازمیزان حوادث کم می شود

نقش مدیردرپرورش ورضایت شغلی درانگیزش افزایش رقابت، افزایش کارائی وبهره وری،ایجاداختیار به کارکنان،پیداکردن ذهنهای خلاق ،تحریک وتشویق کارکنان،تفویض اختیاربه افرادنقشی مهمی درمدیریت مشارکتی است که باتکیه برخودکنترلی کارکنان ،مشورت،تشویق به ابتکارواحترام و...درخلاقیت کارکنان نقش ایفاد کرده ودرتقویت تفکرخلاق بوده است وخلاقیت دارای سه مولفه تخصص، تفکرخلاق وانگیزش که می توانند بیرونی یادرونی باشدمدیران روی هرسه آنها می تواند اثرگذردهولی برروی انگیزش کارکنان بیشتر ازدو مولفه دیگر تاثیر می گذارند

ازطریق مشارکت کارکنان هرسازمان می توان قدم موثری درافزایش بهره وری برداشت وجهت افزایش آن مستلزم شناخت کافی ازوضعیت موجود وفرهنگ کاری سازمان می باشد که برای افزایش آن میتوان به ایجاد تعهددرکارکنان،توجه به کارکنان،استفاده بهینه ازاستعدادها،ایجادانگیزه کارکنان ،توجه به تغییرات و...اشاره نمودکه درجه تاثیرهریک ازآنهادرافزایش بهره وری به وضعیت موجود هرسازمان بستگی داردکه می بایست به شکل ماهرانه اولویت بندی گردد تابرآن اساس اقدام شود

فهرست منابع

1-  ساعتچی،محمود: روانشناسی بهره وری

2-  شفرینر،جی ام.: تئوریهای سازمان واسطوره ها،ترجمه علی پارسائیان

3-  هاکمن،گیرلا: انگیزش ومدیریت تحول، ترجمه علی محمدگودرزی

4-  کیلزی،ران کلمن :525راه برای مدیریت بهتر


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()