کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
ماه مبارک رمضان ماه امت محمدی (ص) ماه میهمانی خدا مبارک باد

رمضان ماه مهیمانی خدا

مقدمه

رمضان ازماههای قمری بوده که پروردگار عالم درآن روزه را برافراد بالغ واجب ولازم کرده که این ماه برای عبادت مومنان قرار داده تابا راز ونیاز با خداخود وعبادت وروزه گرفتن وتلاوت قرآن درمهیمانی ایزد تعالی شرکت کنند ویکی از اتفاقا ت مهمی که دراین ماه روی داده نازل کردن قرآن کریم برپیامبر اسلام جهت کامل کردن رسالت محمدی وپیام به آدمیان برای اینکه به پروردگار یگانه ایمان آورده وتنها او راپرستش نمائید وازماههای قمری که تنها درقرآن کریم ازاین ماه نام برده شده است 
که قرآن درآیه 183 سوره بقره می فرمائید"شهررمضان الذی انزل فیه القرآن"


نویسنده :سیدناصرمیربلوکی

رمضان چیست وچه منزلتی دارد

رمضان ازماه نهم سال قمری درتقویم اسلامی بوده وبین ماههای شعبان وشوال قرارداردکه ماه روزه وماه صیام هم به آن می گویندکه جمع آن رمضانات،رماضین،ارمضاء وارمضه می باشدکه درلغت رمضان سنگ گرم وشایدکه وقت وضع این اسم ماه صیام که درشدت گرمابوده ویا ازلغت رمض به معنی سوختن است چون به تعبیری ماه رمضان گناهان را می سوزاندلذا به این نام  معروف شده است

روایاتی درباره رمضان

علامه مجلسی از کتاب مجالس شهید مفید این حدیث  را از سوی جابر ازامام باقر(ع) که ازطریق پدر واجداد ارجمندش از حضرت محمد(ص) نقل گردیده است حضرت رسول الله به جابر بن عبدالله فرمود "ای جابر ماه رمضان رادریاب، که بس روزهایش را روزه بگیرد وشبهایش به ذکر وعبادت برخیزوشکم وفرج خود را ازحرام محفوظ بداردوحاکم برزبان خودباش ازگناهانش که همانگونه ازاین ماه خارج می گردد وجابرفرمودند ای رسول خدا چه حدیثی نیکی فرمایش نمودی ورسول خدا (ص) فرمود"ای جابر ولی بنگر که شرطهایش هم سنگین ودشوار میباشد."

همچنین کتاب ثواب العمال را باسلسله اسنادش از حضرت علی (ع) روایت نموده است "که گفت چون ماهرمضان حلول نمودرسول خدا (ص) به خطبه برخاست وخداوند راشکر کردوستود،وسپس فرمود
"ای مردم خداوند دراین ماه وعده اجابت وبرآوردن حاجت ودعا داده است وبرهرشیطان گردنکشی هفت فرشته گماشته که اورا دربند داشته باشندواین بند ازآنها گشوده نشود مگرآنکه ماه رمضان به پایان برسدوبدانید که درهای آسمانی ازاول شب تابامدادباز می باشدآری بدانید که دعادراین ماه مقبول می باشد"همواره درهمان کتاب حدیث دیگری نقل شده که درپایانش آمده است"این ماه درزمان رسول الله صی(مرزوق)(پرازرزق وروزی ونعمت می نامیدند)

همچنین حدیثی از  امام حسن عسکری(ع) نقل شده است
"که بهترین ماههای پسندیده خداوند رجب،شعبان(لیله البرات که درنیمه آن است)ورمضان(لیله القدر یاشبهای قدر که دردهه آخر آن می باشد)است.

فضایل ماه مبارک رمضان

درباب فضایل ماه رمضان چنانکه اشاره شدآغاز نزول قرآن دراین ماه که طبق تصریحی که درسوره قدرشده درلیله القدر بوده است وقرائت وختم یک دوره ازقرآن درآن تاکید شده است واز رسمهای دیرین مسلمانان اعم ازشیعه وسنی است که درشب اول غسل مستحب است ودرروزاول ماه علاوه برآغاز قرائت وختم قرآن آداب وادعیه ای وارد می باشدوبه همین ترتیب برای یکا یک شبها وروزهای ماه مبارک رمضان که به ماه مبارک هم معروف می باشد.

وقایع ورویدادهای این ماه

دراین ماه در سنه های گون گون حوادث مهمی اعم از مثبت ومنفی رخ داده که به مهمترین آن اشاره می نمائیم.

 ازامام صادق(ع) روایت شده که کتاب مقدس انجیل که کتاب مسیحیان می باشد درشب یاروز دوازدهم رمضان برحضرت عیسی(ع) نازل گردیده است .

دررابطه هجدهم این ماه ازحضرت امام صادق(ع)نقل شده که زبور داود(ع) نازل گردیده است

درشب نوزدهم سال چهلم هجری حضرت علی (ع) به دست ابن مجلم مرادی درهنگام اقامه وامامت نماز صبح درمسجد کوفه ضربت خوردودوروز بعد به شهادت نایل گردید ودرغری نجف دفن شدوتاریخ ضربت خوردن حضرت علی(ع) منابع از 19 تا27 نقل می نمایند

بیست رمضان سال هشتم هجری پیروزی نهایی مسلمان ان بود که مکه رافتح کرده اند

نام نویسی گروه حجاج دراین شب مستحب می باشد

دربامداد روزبیست ویکم سال دوم هجری غزوه بدر رخ دادوهمچنین در همین شب قبل ازهجرت اسراء(سیرمعجزه آسای رسول خدا)ازمکه به مسجد الاقصی درفلسطین وبدنبال آن معراج به سیر باامرالهی درآسمانهاهمراه رابامشاهده شگفتیهای (ازجهان غیب)رخ دادوبعضی گفته اند اسرادرشب شنبه هفدهم رمضان بودوهمچنین به قولی درشب بیست ویک رمضان وبه قولی دربیست وهفتم رمضان گفته اند.

درهمین ماه حضرت عیسی بن مریم به امر الهی به آسمان فراخوانده شدومصلوب ومقتول نگردیدگه قرآن کریم درآیه 158 سوره نساء به این امرتصریح دارد.

 قبض روح حضرت موسی بن عمران کلیم الله نیزدرهمین روز وماه همچنین درچندین سده پیش ازظهور اسلام رخ دادونیز قبض روح یوشع بن نوفل هم دراین ماه بود.

آداب ماه رمضان وخواندن دعا

درشب پانزدهم این ماه مبارک ادعیه وآداب واعمال ویژه ای که ازجانب حضرت محمد (ص) وارد وروایت شده است ازجمله نماز صد رکعتی باده
قل هوالله درهررکعت ونیز فضلیت زیارت حضرت امام حسین (ع)موکد شده است .

دعای معروف یامن اطهر الجمیل وستر القبیح ای کسی که نیکی را آشکاروبدی انسان راپوشیده داری .

همچنین درباره دعای مروی درباره شب وروز ماه رمضان ودرروایات که شب نوزدهم آغاز لیله القدراست 

شیخ طوسی درتبیان نوزدهم که لیله القدر برخلاف شبهای فرد دهه آخر رمضان می باشدواعتکاف جز آداب شرعی لیالی قدربوده وغالبا ازشب نوزدهم آغاز می گردد.

نیز غسل وآداب ویژه ای برای این شب یادگردیده است و21رمضان دردرباه آن غسل وآداب وادعیه خاص وارد شده است و29 رمضان همانند شبها وروزهای سی گانه بوده که دعاها واعمال برای این شب وروز وارد است گفتنی است که یکی از ادعیه این شب وروزچنین آغاز می گردداللهم غشنی فیه من الرحمه وارزقنی فیه التوفیق والعصمه...عامه شعیان با توجه به شباهتی که کلمه غش بیهوشی وبدحالی وغشنی دراصل یعنی بپوشان مرا بارخدایا دراین روز که به من رحمت بپوشان من رادرآن روز توفیق ومصونیت ازگناه ارزانی دارم وتصور می شود که این دعا حکایت ازدشواری  ویا توانایی روزه آن درروزهای آخر ماه رمضان داردودر روزه به دعا می خواهدکه درروز ماقبل آخرماه مبارک رمضان به دستگیری لطف الهی از غش وضعف وناتوانی جسمانی درامان بماند وبارامانت راسالم به سرمنزل مقصودبرساندودر30 رمضان غسل توصیه شده است و نماز30 رکعتی وانواع ادعیه درکتب ادیه وحدیث نقل شده است ودرشب 30 رمضان وداع رمضان باادعیه وآداب واعمال خاص روایت شده است.  

ماه رمضان ازماههای مبارک سال قمری بوده که مایه برکت دررزق وروزی است وماهی است که پرورد
گار همه را به عبادت فرا می خواند وازاین مقاله می توان نتیجه گرفت که ماه رمضان یکی ازماههای پرفیض سال قمری که گناهان ازآدمیان پاک می گردد وآنان را به سوی ایزدیگانه نزدیک می کنندوباعث میگردد که انسانها دراین ماه به عبادت وطاعت خداوند روی آورده وبخاطر فضلیت که دارد به قرب الی الله رسیدن آنان می باشد وباعث پاک شدن روح آدمیان ازگناه می گردد

فهرست منابع:

1- صدر حاجی سیدجوادی : دایره المعارف تشیع ،تهران
،نشرشهید سعید محبی،1375


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()