کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
آموزش وکتابخانه

     مقدمه

آموزش یکی ازنیازهای جامعه برای اینکه هرفردکه خواستار کاری ووظایف باشد باید درآغاز آن دوره ای رابگذراندتابتواند کاری که به او محول می گردد باخوبی انجام دهدوکارآموزی بهترین روش برای یادگیری وظایف درهررشته بوده که باید درآموزش ویادگیری سعی وتلاش فراوانی نمودتازمانی که بصورت رسمی شروع بکارنمودی همه امور رابتواند باشایستگی به انجام برسانند امادراینجا بحث مادرآموزش کتابدار ومراجعین هرکتابخانه می باشدکه نیاز بهآموزش دارندتابتواندبنحو شایسته ازکتابخانه استفاده نمایند ضمنا دردوره های گذشته آموزش درکشورماخصوصا دررشته های فرهنگی وهنری به شیوه استاد وشاگردی مطرح بوده است واستاد هرچه تجربه داشت به شاگردان منتقل می نمود.

    آموزش فرآیندی می باشدکه طی آن فردمهارتهای مورد نیازبرای انجام یک عمل یاوظیفه شغلی راکسب می کنندیامهارت دراو بیشتر می شودویادگیری فرآیند تغییر یااصلاح کم وبیش دائمی دررفتار فرد می باشدکه فعالیت او ازطریق مشاهره در وی ایجاد می گردد.

کتابخانه برای جامعه دوکارکرد مهمی داردیکی آموزش ودیگری سرگرمی بهترین موادخواندنی وسرگرم کننده را عرضه می نمائیدومهارت واستعدادرابکار می اندازدتاسبب ترغیب عامه مردم به خواندن ولذت بردن شودوفرد را به خواندن کتب ودانشها رهنمون کندوآنهارا به مطالعه کتاب ترغیب کرده ومردم موقعی که نیاز به مطالعه راآموزش ببیندمی تواند درک کنندکه خواندن کتاب دارای ارزش بالایی است.


نویسنده: سیدناصرمیربلوکی

نقش آموزش درکتابخانه

    آموزش همه جادراولویت بوده ونقش اول راایفا می کندوکاری که توام باآموزش نباشدمدت زیادی دوام نمی آورد وفردی که باعلم واطلاع کار نکندبیش ازآنکه نفعی برساندضرروزیان وارد می کندآموزش درکتابخانه های عمومی می تواننددر یادگیری وآموزش کتابداران درجهت کارایی بیشترباآموزشهای دوره ای برگزار نمود و فعلا آموزشهای دوره ای برمحوریت خدمات فنی می چرخدولی کمتر آموزشی پیرامون نحوه جذب افرادومراجعان به کتابخانه انجام می گیردوباید دراین خصوص نسبت به یافتن انگیزه های گوناگون که ازاهمیت بسیاری برخوداراست اقدام کرد.

    آموزش


کتابداران درزمینه بهبود شیوه وروشهای مطالعه وتقویت جهت سرعت بخشیدن به کتابخوانی چه برای کتابدار که باید عملا انجام دهدوچه برای دیگران باید مورد توجه قراربگیردتاباآموزشی که به کتابدار داده می شودتابا اموری که باید انجام دهدآشنا گرددوآموزش باید طوری باشدکه بصورت عملی وکارگاهی بوده تابا بهره وری بیشتری همراه باشد.  هم اکنون برانگیزه ونقش  مشاوره ای کتابدار تاکید می شودولی تاکنون روال برآن بوده که کتابداررابه عنوان حافظ ونگهبان مجموعه کتابخانه بشناسندولی شخص کتابداررا بعنوان مشاوره درزمینه های تحقیقی بحساب نمی آورندزیراحق باآنهابودبعلت عدم تخصص وتجربه کتابداران ما درکتابخانه هاچنین تصویری درذهن مردم
ایجادشده بودواکنون برای ازبین بردن چنین ذهنیتی باید کتابداران معلومات خودراافزایش دهندوازنظر برخورد انسانی جاذبه ای که در خور مراجعان است ایجادنمایدوسعی وتلاش نمائیدتاراههای ارتباطی مطمئن وقابل قبول برای انجام چنین خدمت بزرگی به جستجو پرداخته وکتابدار باید بتواند مشکل ارباب رجوع یا مراجعه کنندگان راشخصایاازطریق مشورت بامجموعه خودویاتماس باافراد درمراکزصاحب نظر حل نمائید.

    آموزش دوره ای ارباب رجوع به کتابخانه واعضای  خودیکی ازراههای پربارنمودن کتابخانه می باشد آموزش است و برای مراجعه کنندگان واعضا برای استفاده بیشترازمجموعه کتابخانه انجام می گیرد و ضرورت گذراندن این آموزش وتفهیم آن به مراجعان واعضا،ظرافت ودقت ویژه ای لازم داردکه می بایست باتوانایی ومهارت لازم انجام گیردواگر ضرورت گذراندن این آموزش ماهرانه صورت پذیردممکن است حتی خودداوطلبانه حاضرشوند درمقابل آموزش هزینه آن را پرداخت نمایندوآموزش اعضا کتابخانه تاثیری که داردآنها می توانند راحتتر وبهتر به کاوش منابعی که نیازدارندبگرداندوموقعی که آموزشی که دریادگیری مجموعه کتابخانه ونحوه استفاده ازامکانات آنداده شود آنها درک می کندبابهترین شیوه به یادگیری دقت لازم را بنمایندونسبت به رعایت قوانین کتابخانه احترام بگذارند.

    نقش آموزش


       درمجموعه کتابخانه از نیازهابسیار مهم بوده وافرادمتخصص این فن مجبور می گردند تا دائما خود را در معرض آموزشهای جدید ون وین قرار دهند تاب توانند باابزارهاومکانیسمهادارای اطمینان وباسرعت ازدرون دنیااطلاعات وداده های علمی ،فنی وتحقیقاتی به مقصود وهدف خودبرسندودیگران را راهنمایی وهدایت نماینددوره ها کوتاه مدت وبلندمدت باآموزشهای رسمی واستاندارددراین زمینه معمول ومتداول می باشدوباپیشرفت وتوسعه آموزشهای که به شیوه جدیدی ارائه می شودوآموزشهای ماهم باید با دنیا روز همراه گرددوگاه گاهی به کارکنان وکتابداران این آموزش ها داده شودونسبت به شناخت آن آشنا گردند.

اهمیت آموزش برای کتابدار

   فردی که به تازگی دوره ای رابه پایان رسانده وتوصیه ای که به اومی توان نمود به او گفته شودکه باز دوره جدیدی راشروع کن اما برای افرادی قبلا دوره رادیده اند ویااصلا دوره ای نگذارند بهترین ومهمترین راه گذراندن دوره آموزشی می باشد جهت درجریان قرارگرفتن وظیفه ای که به عهده دارند.کارگاههای آموزشی بهترین  روش درارتباط باوظایف نقطه شروع دوره می باشدوفایده آن این است که باعث اندیشه درروان ووظیفه کاری وروبرو گردیدن با مسایل آن می باشدتافرد خود راآماده نمائیدوبارفتن درکلاسهای آموزشی فرد رانسبت به اندیشیدن وتفکر درتحقیق وحل مسایل می نمائیدومهارتهای که یاد می گیرد در انجام امور  ووظایف مفید است افرادی که دریک کلاس  هستند همدیگر را درک می کنندومی فهمند که آموزش سرمایه ارزنده ای است. وکلاسهای کارآموزی این است تاافرادباهمدیگر ارتباط برقرارکندوکسانی که برای حل مسایل ومشکلات درآینده کمک می کنندودرصورت رخ دادن مشکل با همدیگر همدری وهم اندیشی می نمایندکارگاههای آموزشی برای کسانی که زمان محدوداما نیاز خاصی به آموزش دارندیامی خواهند باافراد علاقمند دراین رشته تماس داشته باشندجای بسیارخوب و عالی می باشد.ودوره های کارآموزی یک یادوروزه است.وبرآموزش خاصی متمرکز می باشد.شایدموضوع کلاسها درباره کتابخانه یاآموزش
کتابداری نباشدوممکن است فقط مطلبی درارتباط باکارباشدکارگاه آموزشی درباره تنظیم وقت ،کاربرد رایانه،کم کردن فشارهای عصبی ویا کار باکارمندان باشدممکن است افرادمتخصص وکتابداران کتابخانه وموادآموزشی بطور مستقیم درگیر این موضوع نشوداما آنجامحلی مناسب برای ارتباط وآشنایی بامهارتهای مختلفی می باشد.

    دیدن مراکزوایجادارتباط باافراد،مطالعه ورفتن به کلاسهای آموزشی راه بسیار مفیدی برای آمادگی پذیرش شغل می باشد.شغلی که به انرژی زیادی نیازمنداست ودرحد تصور وتعهدنسبت به شغل می باشدرضایت شغلی وعضو گروه تخصصی شدن آن قدرباارزش ومفیداست که قابل تصور نمی باشد.

آموزش فردی برای کتابدار متخصص کار آموز بسیار مهم است زیرا سبب ارتباط موثر ونزذیکی بین هردو می گرددرابطه ای فردی نه تنهاتوجه به تمرکزودقت شخصی داردبلکه به پاسخگویی سریع نیازها وعلایق کارآموز می گردداین تعامل موجب تعیین نقش بین کتابدار ودانش کارآموز می شود.

فهرست منابع

1-    فدایی،غلامرضا : کتاب وکتابخانه"مدیریت وتوسعه"،تهران،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،1370.

2-    واسمن،آن.م. :گامهای نودرارائه خدمات کتابداران مدرسه ها،ترجمه شایسته خزائلی،تهران ،دبیزش،1384.

3-    چایچی،پریچهر : شیو ه های آموزش ضمن خدمت،تهران انتشارات آن،1381.

4-    ساعتچی،محمود : روانشناسی بهره وری،تهران موسسه نشر ویرایش،1376.


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()