کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
نماز موجب رستگاری وبهترین اعمال دین است

نماز فضلیت  وپاکی وسرو دتوحید ویکتاپرستی می باشد وریسمانی است که انسانهارا به پروردگار نزدیک می کنند ونماز درزندگی انسان بقدری ارزش داردکه پیامبران  برای یک لحظه ازآن غافل نمی شدندواز هر راهی که ممکن بود دیگران راهم به این عبادت ملکوتی تشویق می نمودند درهرصورت نماز ازاحکام ودستورات  وخواسته های خداوندی است وکسانی این فرمان خدا مهربان سرپیچی نمایند جزایشان را درروز قیامت خواهنددید. وقرآن کریم که معجزه آسمانی است نخستین نشانه حکومت صالحان  را به پا داشتن نماز  می شمارد ونماز قدیمی ترین عبادتی است که همه ادیان  به نماز اهمیت می دادند.نماز مراسم خاصی می باشد که برای عبادت وپرستش پروردگار وراز ونیاز باآن حضرت می باشد که درآن جنبه های ارزنده وآموزنده بخصوصی درنظر گرفته شده وبه همین جهت شکل مخصوصی به خود می گیرد.

موقعی که ما درروز چندین بار نماز برپا می داریم مرتبا راهنمایی ومبراشدن ازگناه را ازپروردگار درخواست می نمائیم ودرشبانه روز پنج بارجمله های نماز را تکرارمی کنیم ودر حقیقت به خود تلقین می کنیم که باید انسانی موثر وپاک  وهدایت یافته  باشیم وتنها پروردگار را درزندگی موثر دانسته وبرای اوتعظیم وکرنش نموده وسپاس ستایش را مخصوص اوبدانیم وبدیهی است که تکرار جملات نماز درروح وتفکر ما تاثیرداشته ومارا به راهی خواهدکشاندکه درپی آن می باشیم وبا این بیان کوتاه به راز ورموز نماز  پی ببریم که درشبانه روز چندین بار باید نماز بخوانیم.


نویسنده: سیدناصرمیربلوکی

نماز چیست

نماز سرود توحید ویکتاپرستی است که روح جان ماراازشک وآلودگی شستشو می دهد.نماز عمود دین وعماد اسلام است که اگر عبادت پر فیض بدرستی انجام شود نماز گزاررا ازهمه رذایل وآلودگیها منزه می کند ومانع بدی ،زشتی وکارهای ناپسند می شود.

نماز محبوبترین اعمال نزدپروردگاراست اگرنماز گزار براثر جلالی که از خداوند اورافرا گرفته خوش ندارد که سراز سجده بردارد.

نماز یک عبادت است  عبادت یعنی پرستش خداوند وپرستش او یعنی مطیع اراده خدا بودن نماز اگرچه تنها عمل عبادی نیست اما بی شک بالاترین آنها می باشد.

اهمیت نماز دراسلام

دربین اعمال عبادی اسلام نماز ازبزرگترین وبااهمیت ترین عبادات  است ونماز ازعبادتی است که برخلاف سایر عبادت ترک آن درهیچ شرایطی ممکن وجایز نمی باشد  وقرآن مجید درآیه 45 سوره عنکبوت می فرمائبد"نماز رابه پاداریدمحققا نماز انسان را از بدیها باز می دارد ویاد خدا بزرگترین کار انسانی است خدا ازآنچه درست می کنید مطلع می باشد"

نماز درمیان عبادات ومسایل معنوی وملکوتی از ارزش واهمیت خاص برخودار می باشدبه اندازه ای که به نماز سفارش شده به چیز دیگری سفارش نشده است نماز وصیت پروردگار ،انبیاء،امامان،عارفان،عاشقان،ناصحان وحکیمان می باشد.

چرا دراسلام ،قرآن وروایات  این همه برنماز سفارش شده است راز میان عبادات حتی روزه،زکات،خمس ،حج ،که نماز برجسته شناخته شده وبرای آن حساب وکتاب جداگانه باز گردیده است نماز نیل به درگاه ونزدیکی باخدا است ونماز رابطه بین انسان وخدا است واین ارتباط را محکم وقوی می سازد نماز پیوند بنده را باپروردگار قوی کرده ورسیدن به محضرربویی است اهمیت نماز را ازآنجا می توان درک نمود که نماز تکلیفی است که هرگز از گردن بنده ساقط نمی شودحتی اگر توانایی انجام دادن آداب معمولی آنرا نداشته باشد بدین معنی که اگر ایستاده نتوان نماز خوان باید نشسته  بخواند واگر نشسته نتوان نمازخوان خوابیده بخواند و...وحتی درجنگ وروبرو شدن بادشمن هم  تکلیف نماز از گردن برداشته نمی شود.

ودرمکتب ارزشمند اسلام نماز سمبل عبادتی است که بعنوان ریاضت وملیت معرفی شده است حضرت علی (ع) می فرمایند"ای بندگان خدا براستی گرامیترین چیزی که بندگان صالح به وسیله اوبه خداوند تقرب می جویندایمان برخدا وپیامبران وآنچه ازجانب خداوند آورده اند نماز می باشد زیرا که نماز ملت است یعنی نماز آیین،دین وشریعت ما است"

اهمیت وعظمت امر خداوند بسته به وجود امری است هرچه آمرباشخصیت ترباشدامرش مهمتر ووجوب فرمانبری ازامر شدیدتراست نماز حق پروردگار است وهرگز نگوئید که اونیاز به نماز مانداردواز سخن حق اراده باطل ننمائید بگوئید ما سراپا نیازمند پروردگار هستیم واطاعت از دستورات او برهمه کس واجب است.

امام خمینی (ره) درخصوص نماز می فرمایند"به نماز ومسجد اهمیت دهیدکه پرونده های دادگستری عدل الهی مال بی نمازها است ونماز خوانهای واقعی درآنجا پرونده ندارندنماز پیشوانه ملت است. نماز یک کارخانه انسانسازی است. نمازخوب، فحشا ومنکرراازیک ملت بیرون می کنداینهایی که به مراکز فساد کشیده شده اند بی نمازها هستندماباخدا پیش می رویم ونماز بالاترین ذکر خدا است".

اثرات نماز درزندگی وجامعه

نماز تنها یک عبادت نمی باشدبلکه وسیله اطمینان بخشی بوده که برای بدست آوردن آرامش روح وروان وکلیدی می باشدبرای حل مشکلات ونماز گزار افق دیدش به دنیا وزیبائیهای آن محدودنمی باشد بلکه این دنیا را گشت وگذاری برای زندگی واپسین وآینده خود دانسته ونماز بزرگترین  راهنما وعالیترین وسیله برای نجات ازتنهایی وتاریکی واحساس ناتوانانی وبیچارگی است وشخصی که نماز را به پامی دارد هیچ وقت خود را فرد ضعیف وناتوانی حس نمی کندبخاطر اینکه همشیه امید دارد. قرآن درآیه 145 سوره بقره  پیرامون آن چنین می فرمائید"برای شکیبایی وحل مشکلات از نماز کمک بگیرید"واثراتی که نماز درزندگی افرادجامعه داردعبارتنداز1- تکامل روح وروان2- درخشش نورامید 3- تقویت اراده.

نماز گزار واقعی پروردگار را دوست داشته وعاشقی دلباخته محبوب حقیقی می باشد وخداوند نیز چنین نماز گزاری را دوست می داردجامعه نمازگزار جامعه پاک است وکشور بانماز کشوری سعادتمنداست.

دین عاملی می باشد که افرادرا به راه تکامل وسرمنزل سعادت وپیروزی می رساند دراین اعمالی مقررگردیده ولی هیچ یک ازجنبه آثار وفایده هاروحی مانند نماز نبوده زیرا انسان درنماز به مبدا هستی توجه داردوباسراسر جان بامحبوبش اظهار نیایش می نماید.ووسیله تکامل روح را آماده می کندوراز درونش راکه عقیده به خدا است بازبان وغیر زبان ابراز می کند.

اثرات فردی واجتماعی که نماز دارد1- نماز حفاظت کننده تعادل وبرابری بین خوبی وبدی است 2- نماز عالیترین مانع از فحشا ومنکر است 3- نمازبهترین عامل تزکیه وتهذیب نفس است 4- نماز  نمودی ازوحدت  ویگانگی امت اسلامی است 5- نماز حس مسئولیت وتقوا وپرهیزگاری وخدا ترسی وحق شناسی را درانسان زنده می کند 6- نماز برترین وسیله استعانت وکمک خواهی بوده که درپیشگاهی پروردگار به وسیله آن استمداد می شود.

نماز یکی از عبادات جهت پروردگار بوده که همگی مسلمانان برای قرب ربوبیت آن را به پا می دارندوهرشخص باایمانی که به روز محشر اعتقاد داشته این امر ودستور خداوند رااطاعت می کندومردم مومن ایران ومهریز هم که یکی ازشهرهای این کشور پهناوراست همگی شیعه بوده واین  فرمان پروردگار وسنت خداوندی را درمساجد به پامیدارند تادرپیشگاه باریتعالی دارای ارج ومعنویت شوند.

فهرست منابع

1-آیت اللهی،مهدی : نماز عالیترین سیر روحانی ،قم،جهان آرا،1375.

2- انصاریان ،حسین : سیمای نماز،تهران،پیام آزادی، 1377.

3- حسینی تهرانی،هاشم :افضل الاعمال،تهران ،مولف،1368.

4- غمخوار یزدی،محمد جواد : جایگاه نماز درادیان الهی ،تهران ،نشرالف،1368.

5- کریمیان،منصور : پرواز بانماز، تهران،فارابی،1379.

6- نمازبهشت انس "مجموعه مقالات دومین اجلاس نماز ،تهران،طرح اقامه نماز،1373.

 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()