کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
احادیث گهربار ازحضرت محمد (ص)

قال رَسولُ الله(ص):

جنبه ی معنوی و الهام روحانی بعضی از خواب ها به قدری مهم است که نبیّ اکرم درباره ی آنها فرموده اند: رویای صادقه و حقایقی را که از آن الهام می شود ارزش یک جزء از هفتاد جزءنبوّت دارد!

 بحار جلد 14 ص435

قال رَسولُ الله(ص):

عبادة بن صامت از رسول گرامی حدیث نموده است : که مقصود از آن بشارت که در قرآن شریف برای افراد با ایمان و متّقی آمده رویای صالحه و خوبی است که مؤمن برای خود می بیند یا دیگران برای او. و رویایی این چنین در واقع کلامی است از خداوند که در حال خواب با بنده ی خود می گوید.

 السماء و العالم،ص 442

همچنین از رسول گرامی (ص) حدیث شده است که فرموده : پس از امر وحی و نبوّت پایان یافته و از آن جز بشارتهای الهی یعنی رویاهای صالحه چیزی باقی نمانده است.

 فصل ابن حزم ،بخش 5 ،ص14


گردآوری:سیدناصرمیربلوکی

قال رَسولُ الله(ص):              

رسول اکرم (ص) فرموده اند : خواستن رزق مباح و گذران کردن از درآمد حلال وظیفه ی واجب هر مرد و زن مسلمان است.

 بحار 23،ص6

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرموده اند : روش آدمی بر طبق مذهب و سیره یدوست صمیمی ورفیق دلبندش خواهد بود.

 وسائل4، ص207

 رسول اکرم (ص) فرموده اند : شایسته ترین مردم برای بدنامی و ننگ اجتماعی کسانی هستند که با بدنامان رفیق می شوند و با آنان مجالست می نمایند.

 مستدرک 2 ،نامه ی 31

چهار چیز از سعادت مرد است : رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.

 وسائل 3 ،ص206

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرموده اند : بعد از شرک به خداوند هیچ گناهی بزرگتر از این نیست که مردی نطفه ی حرام خود را در رحمی که بر او حلال نیست مستقر کند.

 مستدرک جلد 2 ص567

قال رَسولُ الله(ص):

 رسول اکرم (ص) می فرمودند : اگر زنی از خدمتکاران شما از حریم عفت خارج شد و به زنا آلوده گردید او را سرزنش ننمایید ، تنها وظیفه ی شما اجراء مجازات قانونی است.

 مجموعه ی ورّام جلد 1 ص57

مردان مسلمان مسلمان با زنانی که آشکارا و بی پروا زنا می دهد ازدواج نکنند و همچنین زنان عفیف و مسلمان مردانی را که علناً زنا می کنند به همسری خود اختیارننمایند مگر آنکه معلوم شود توبه کرده اند و صمیمانه از اعمال ناشایست و منافی با عفت خویش دست کشیده اند.

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرمودند : غضب شدید و طاقت فرسای خداوند دامنگیر زن شوهرداری استکه چشم های ناپاکش از نگاه های آلوده و شهوت بار به مردان اجنبی پر شده است. اگر زنی به چنین انحرافی دچارشود خداوند تمام اعمال خیر و پسندیده اش را به هدر خواهد داد و اگر از نگاه تجاوز کند و با داشتن شوهر زنا بدهد بر خداست که چنین زن بی پروا و خیانتکاری را به آتش قهرخویش بسوزاند پس از آنکه در قبر عذابش کرده باشد.

 لئلی الاخبار ص496

رسول اکرم (ص) فرموده اند : ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه های ایمان را ازدلت بر می کند. این زشتکاران با رفتار ناپسند خویش نه تنها سرمایه های معنوی خود را از دست می دهند بلکه با اشاعه ی فحشاء و بی عفّتی ، محیط اجتماع را فاسد می کنند و باعث بدبختی و سیه روزی جامعه ی خود می گردند.

مکارم الاخلاق ،ص99

قال رَسولُ الله(ص):

 رسول اکرم (ص) فرموده اند : بر شما باد که با خوب رویان نمکین صورت و مشگین چشم معاشرت نمایید.

 سفینه  ((ملح )) ص 546

رسول اکرم (ص) فرموده اند : خیر و خوبی را نزد خوب رویان جستجو کنید.

 بحار 15، قسمت 2 ، ص26

رسول اکرم (ص) می فرمودند : که حضرت یوسف زیباترین  بود ، ولی من از او نمکین ترم.

 سفینه  ((ملح )) ص 546

 رسول اکرم (ص) می فرمودند : شقی و بدبخت در شکم مادر بدبخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت.

 تفسیر روح البیان جلد 1 ص104

رسول اکرم (ص) می فرمودند : گاهی سعید شقی و بدبخت می شود و گاهی شقی به راه سعادت و خوشبختی می رود.

 تفسیر روح البیان جلد اول ص104

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه از همه ی نعمت های خداوند تنها به خوردنی و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خویش نمی بیند نادان و کفران کننده ی نعمت است، او راه غلط می پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود.

تحف العقول، ص52

 قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرموده اند : سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران ، پس از آن علما ، و سپس شهدا.

 بحار 3، ص299

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آن ها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین  برمی داشت و مردم آن را سنگ زورمندان یعنی وزنه ی قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند. فرمودند آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام پیروز گردد.

مجموعه ی  ورام 2،ص10

رسول اکرم (ص) به مردم فرمودند : هیچ یک از شما نیست مگر آنکه در باطن خود شیطانی دارد، عرض کردند یا رسول الله آیا برای شما هم شیطانی است ؟ فرمودند بلی ، برای من هم، جز آنکه خداوند مرا یاری کرده و شیطانم تسلیم من شده است و غیر از نیکی و خیر از من خواهشی نمی کند.

 محجة البیضاء 5، ص49

رسول اکرم (ص) فرموده اند : نیرومند ترین مردم کسانی هستند که بر تمایلات نفسانی خود پیروز شوند و آن ها را مطیع و مسخر منطق عقل خویش تن سازند.

 مستدرک2، ص345

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) می فرمودند : به مردم بلازده و جذامی ، چشم خود را ندوزید و نگاه طولانی نکنید که باعث ملال و آزردگی آنان می شود.

 بحار جلد16 ص 122-123

قال رَسولُ الله(ص):

ابن عباس از رسول اکرم نقل کرده است که فرمودند : کسی که تحفه ای بخرد و برای خانواده ی خود بیاورد ،اجر او در پیشگاه الهی مانند کسی است که به مستمندان کمک کرده باشد . سپس در طرز تقسیم تحفه فرمودند : اول دختر بچه ها بدهید سپس پسرها، آنکس که دختر بچه ی خود را مسرور نماید اجر آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسمعیل دارد و آنکس که دیده ی پسر بچه ی خود را روشن کند مانند کسی است که از خوف خداوند گریسته باشد و اجر گریه از خوف خداوند، جنات نعیم است.

مکارم الاخلاق ص114

قال رَسولُ الله(ص):

ابن عباس می گوید رسول اکرم (ص) فرمودند : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد ، پس از مرگ ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

 مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرموده اند : آنکس که دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی درآورد با این عمل از وی قطع رحم نموده است.

محجة البیضا جلد 3، ص94

حضرت سجاد (ع) فرموده اند : کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

 وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

قال رَسولُ الله(ص):

رسول اکرم (ص) فرمودند : نان را که فراورده ی کشاورزی است عزیز دارید چه آنکه عوامل سماوی و ارضی و بسیاری از آفریده های الهی در ایجاد آن مؤثر بوده اند.

 کافی6،ص302

 رسول خدا (ص) فرمودند. ربا هفتاد و سه قسم است و آسان تر از همه چنان است که کسی با مادر خود زنا کند و بدتر از همه ربا ها تجاوز به آبروی مسلمان است. (نهج الفصاحه ، حدیث 1683)

 رسول خدا (ص) فرمودند:

 پرده هیچ کس را مدر. (نهج الفصاحه ، حدیث 2431)

 رسول خدا (ص) فرمودند هر که از شما تواند دین و آبرو را به مال خود حفظ کند، حفظ کند. (نهج الفصاحه ، حدیث 2965)

 رسول خدا (ص) فرمودند:

آبرویتان را به وسیله اموال تان حفظ کنید  

(نهج الفصاحه ، حدیث 2104)

پیامبر حضرت محمد (ص) :

یاد خداوند عز و جل عبادت است ،

یاد من هم عبادت است ،                                  الاختصاص ۲۴۴

یاد علی هم عبادت است ،

و یاد امامان از نسل او نیز عبادت است

پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید

: سه چیز نشانه ایمان است:

دستگیری با وجود تنگدستی،

از حق خود به نفع دیگری گذشتن،

 به دانشجو علم آموختن.

  پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید :  به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : مهر تو در قلب مؤمنی نمی نشیند جز آن که هر گاه یک گامش بر صراط لغزد ، گام دیگرش استوار شود ، تا این که خداوند عزّوجلّ او را به محبت تو ، در بهشت درآورد . 

بحارالأنوار جلد 27 صفحه 77

   پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : در کارهاى خود از نهاندارى مدد گیرید ؛ چه ، بر هر صاحب نعمتى حسد مى ‏برند

 بحارالأنوار جلد 74 صفحه 151

 پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : بر امت خویش ، بیش از همه چیز از شکم پرستی ، پرخوابی ، بیکارگی و ضعف در ایمان بیمناکم 

 نهج الفصاحة صفحه 109

   پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : هرکس علی را دوست بدارد ،

مانند برق جهنده و تندگذر از صراط عبور کند .آگاه باشید که هرکس علی را دوست بدارد و

ولایتش را بپذیرد ، خداوند دوری از آتش و جوار عبور بر صراط وامان از عذاب برایش صادر کند .

آگاه باشید که هرکس علی را دوست بدارد ، بساط حساب رسی برای او باز نمی شود وبرای

 [اعمال] او میزانو ترازویی نصب نمی گردد

بحارلأنوار جلد 65 صفحه 124

  پیامبر حضرت محمد (ص)می فرماید : اگر کسی همانند نوح پیامبر هزار سال عبادت خدا کند و به اندازه کوه احد طلا و نقره انفاق نماید و هزار بار پیاده به حج رود و در هنگام سعید بین صفا و مروه او را مظلومانه بکشند ولی اعتقاد به امیرالمومنین علی (ع) نداشته باشد حتی بوی بهشت را هم استشمام نخواهد کرد .

تمامی منابع سنی بوده ! : ذخایر العقبا - تاریخ دمشق - ینابیع الموده

  پیامبر اکرم (ص) : ای ابوذر ، خدای متعال برای هر پایه ای از پایه های عرش خود هفتاد هزار ملک قرار داده که هیچ تسبیح و عبادتی جز دعا بر علی و شیعه او و نفرین بر دشمنان او ندارند 

بحارالأنوار جلد 40 صفحه 55

  پیامبر خدا (صلی الله علیه و‌آله):
بر در دوم بهشت نوشته شده ، هر چیز راهی دارد و راه رسیدن به شادمانی در آخرت ، چهار چیز است : دست محبت بر سر یتیمان کشیدن ، و بر بیوگان مهربانی کردن ، و در رفع نیازهای مسلمانان کوشیدن و دل جویی از تهیدستان و مساکین

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
خوشا به سعادتمندی آنان که از دوستان و پیروان حسین (ع) هستند. به خدا سوگند ایشان در قیامت پیروز و نیکبخت هستند.
بحارالانوار، ج 44، ص 225

 پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : ای علی ، اعمال شیعیان تو در هر (هفته) روز جمعه بر من عرضه می شود . پس ، از کارهای نیکشان شادمان می گردم و برای زشتی و بدی هایشان استغفار می کنم 

 بحارالأنوار جلد 65 صفحه 40

  پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
هرکس علی را دوست بدارد ، خداوند حکمت را در قلبش استوار می کند و راستی و درستی را بر زبانش جاری می سازد و درهای رحمت را برایش می گشاید 

 رسول خدا (ص) : هرکس دوستی دنیا و لذائذ آن را بر طلب علم الهی ترجیح دهد مستوجب خشم الهی میشود و در پائین ترین درجات آتش دوزخ با جهودان محشور خواهد بود و درباره چنین افرادی آیه زیر نازل گشته است . سوره بقره آیه 89 : و چون عرضه شد برایشان راه راست و شناختند صحیح بودن آنرا پس کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند پس لعنت خدا بر کافران باد. 

مکارم الاخلاق صفحه 528

 بحارالأنوار جلد 65 صفحه 124

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

 هر کس به خانواده‏اش توهین کند خوشى‏زندگى را از دست‏خواهد داد .

 رسول خدا (ص) : ای بندگان خدا شما همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب مصلحت مریض در ایناست که به دستورات طبیب عمل نماید نه آنکه به چیزی که خود می پسندد اظهار تمایل کند پس تسلیم اوامر و دستورات الهی شوید تا به گروه نجات یافتگان بپیوندید و به خیر و سعادت دست بیابید.   

 مجموعه ورام جلد 2 صفحه 117

رسول خدا (ص) : در تفسیر قول خدای عزوجل سوره واقعه آیه 10 و 11 (( السابقون السابقون اولئک المقربون )) (( سبقت گیرندگان در انجام اوامر الهی همان مقربان درگاه الهی هستند )) فرمودند : جبرئیل به من خبر داده سابقون علی (ع) و شیعیانش میباشند آنها هستند که به بهشت سبقت گیرند و به جهت کرامتی که خداوند به آنها نموده مقربان درگاه الهی می باشند.  

 امالی شیخ مفید صفحه 339

پیغمبر(ص) : دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است وقت مرگ در قبر هنگام زنده شدن موقع تحویل دادن نامه اعمال در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط   کتاب نصایح صفحه 263 حدیث 13

رسول خدا (ص) : خداوند متعال به هیچ عالم و دانشمندی سرمایه علمی عطا نفرمود جز آنکه از او پیمان گرفت نوع همان پیمانی که از پیغمبران گرفت که احکام و دستوراتش را به مردم ابلاغ نمایند و هرگز از بیان حقیقت دریغ نورزند. 

  ترجمه منیة المرید صفحه 59

پیامبر اکرم (ص) : هرکس که خداوند به او علم دین عطا کرده باشد و او آن را به مردم تعلیم ندهد پس از مرگ داوند را در حالی ملاقات میکند که بر دهانش لجام آهنین زده باشند. 

  بحارالانوار جلد 2 صفحه 68

 رسول خدا (ص) : هرکس قرآن را قرائت کند و آن را سبب و وسیله روزی خویش قرار دهد روز قیامت بیاید در حالی که صورتش استخوانی باشد که در آن گوشت نیست یعنی بی آبرو به محشر وارد شود.   ثواب الاعمال صفحه 638

رسول خدا (ص) : هرکه امامت علی (ع) را پس از من منکر شود چون کسی باشد که در زندگیم پیغمبری مرا انکار نموده و هرکه پیغمبری مرا منکر باشد چون منکر ربوبیت پروردگار است. 

 امالی صدوق صفحه 656

پیامبر اکرم (ص) : هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در امر دین و احکام و دستوراتش دانا و فهمیده می نماید.  

 امالی مفید صفحه 174

رسول خدا (ص) : هر مومنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.   

 امالی صدوق صفحه 37

رسول خدا (ص) : مومنی نیست که یک ساعت نزد عالمی نشیند جز آنکه خدای عزوجل به سوی او ندا کند نزد حبیب من نشستی به عزت و جلالم سوگند تو را با او ساکن بهشت نمایم و باکی از این کار ندارم. 

  امالی صدوق صفحه 37

رسول خدا (ص) : قرض داری که حقوق مردم را نپرداخته پس از مرگ در قبرش در غل و زنجیری از آتش است و جز پرداخت قرضش توسط وارثین چیزی غل و زنجیر را باز نمیکند.  

 نهج الفصاحه صفحه 391

رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش نماید مانند این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده در حالی که روزها را روزه گرفته و شب ها را هم شب زنده داری نموده.  

بحارالانوار جلد 74 صفحه 315

رسول خدا (ص) : شب معراج که به سوی آسمانها عروج کردم در مسیر خویش بر گروهی برخورد کردم که لبهای ایشان را با قیچی های آتشین می بریدند و در آتش می افکندند از جبرئیل پرسیدم اینها چه افرادی هستند ؟ در پاسخ گفت سخن سرآیان و خطیبان امت شما هستند که مردم را به کارهای پسندیده می خواندند و خود غافل اند از آن و حال آنکه ایشان قرآن را تلاوت میکردند ولی از گفتارش غافل بودند. 

 وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 318

رسول خدا (ص) : هرکس مومنی را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت کرده و هرکس مرا برنجاند گویا خدا را آزار رسانده است و هرکس خدا را اذیت کند چنانکه در تورات انجیل زبور و قرآن آمده از رحمت خداوند به دور است.    جامع السعادت جلد 2 صفحه 215

رسول خدا (ص) : کسی که مومنی را بی جهت اذیت نماید پس مانند آن است که ده مرتبه مکه معظمه و بیت المعور را خراب کرده و هزار فرشته مقرب درگاه الهی را کشته است.   

مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 103

رسول خدا (ص) : خداوند متعال فرموده : هرکس به یکی از دوستان من اهانت کند به جنگ با من کمین کرده است و من از هر چیزی بیشتر به کمک دوستانم می شتابم. اصول کافی جلد 4 صفحه 53

رسول خدا (ص) : آنکس که ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن علم الهی را تحمل نکند و با حقارت موقت آن کنار نیاید برای همیشه در نادانی ذلت می ماند و یک عمر با خواری جهل به سر می برد.  

 بحارالانوار جلد 1 صفحه 57

 رسول گرامی (ص) : وقتی خداوند درباره کسی اراده خیر فرماید وی را در امر دین فقیه و دانا میکند و به دنیا و علائق مادی کم اعتنایش میکند و او را به عیوبات اخلاقیش بینا و آگاه می سازد.  

 نهج الفصاحه صفحه 26

رسول خدا (ص) : بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیای خویش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران از دست بدهد و تباه کند.  

سخنان 14 معصوم جلد 4 صفحه 108

رسول خدا (ص) : هرکه داستانی از برادر دینی خود بگوید که قصدش خراب کردن دوست خود باشد تا او را از چشم مردم بیندازد خدا او را از ولایت خود بیرون کند و در ولایت شیطان گذارد و شیطان هم از او دوری گزیند. 

   امالی صدوق صفحه 486

پیامبر اکرم (ص) : هرکس یک مساله شرعی از احادیث ما پیرامون حلال و حرام و مسائل دینی اش را بیاموزد خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر موئی که در بدنش قرار دارد برایش حج مقبول می نویسند.  

 بحارالانوار جلد 1 صفحه 214

رسول خدا (ص) : کسی که به دنبال یادگیری علوم الهی و مسائل دینی اش اقدام کند مانند کسی است که روزها را روزه و شب ها را به شب زنده داری تا صبح پراخته و آموختن یک مساله شرعی برای شخص بهتر از این است که به اندازه کوه ابوقبیس در راه خدا طلا انفاق نماید.   

بحارالانوار جلد 1 صفحه 184

رسول خدا (ص) : کسی که از خانه خود برای یادگیری علم دینی بیرون آید هفتاد هزار ملک او را مشایعت میکنند و اگر در این راه از دنیا برود شهید از دنیا رفته است.  

  عین الحیوة صفحه 169

رسول خدا (ص) : به اصحاب خود می فرمودند : مقید کنید خود را به نوشتن احادیث زیرا خدای تعالی به خاطر کسانی که احادیث را ثبت میکنند و سپس نشر می دهند هربلا و بدی را از مردم دور میکند و آنان در میان شیعیان ما مانند ستارگان اند چه در حال زنده بودن و چه پس از مرگشان و خدا به خاطر ایشان هر بدعتی که در دین گزارده شود را از بین میبرد. 

  ترجمه منیةالمرید صفحه 531

رسول اکرم (ص) : یاد کنید در مجالس و صحبت های خود فضایل علی ابن ابی طالب (ع) را زیرا یاد کردن از علی بن ابی طالب (ع) یاد از من است و یاد کردن من یاد کردن از خداست.  

 عین الحیوة صفحه 548

رسول خدا (ص) : روزی شیطان در جلوی موسی (ع) ممثل شد پس موسی (ع) به شیطان گفت کدام گناهست که چون فرزند آدم مرتکب آن میشود تو بر او مسلط میشوی شیطان گفت وقتی که از خود راضی باشد و عملهای خیر خود را بسیار شمارد و گناهانش در چشم او اندک نماید.  

 عین الحیوة صفحه 182

رسول خدا (ص) : خداوند چهارچیز را در چهار چیز قرار داده است : 1.برکت علم را ر احترام به استاد 2.بقای ایمان را در تعظیم خدا به وسیله انجام بی چون چرای دستوراتش 3.لذت و برکت زندگی را در نیکی به پدر و مادر 4.و آزادی از جهنم را در آزار ندادن مردم 

  نصایح صفحه 230

رسول گرامی (ص) : در آیام زندگی اوقاتی فرا میرسد که در معرض نسیم حیات بخش الهی قرار میگیرید و فرصت مناسبی بدست می آورید که برای آخرت خود بهره ای شآیان ببرید پس بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید و خویشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید. 

محجة البیضاء جلد 5 صفحه 15

رسول اکرم (ص) : آنکس که بر رویش در خیری گشوده شد غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند زیرا نمیداند چه وقت آن در برویش بسته میشود.

 مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 9

رسول خدا (ص) : آنگاه که از بوستانهای بهشتی عبور می کنید خود را از نعمتهای آن اشباع و بهره مند سازید عرض شد : بوستانهای بهشت کجاست ؟ فرمودند حلقه ها و جلساتی که در آن فضائل و احادیث ما خاندان مطرح میشود.  

 رسول اکرم (ص) : یکی از انصار نزد پیامبر (ص) آمد و گفت اگر بنا باشد جنازه ای را تشییع کنم یا در مجلس مرد دانشمندی حاضر شوم حضور مرا در کدامیک از این دو دوست تر می دارید. حضرت فرمودند : اگر کسانی باشند که در پی جنازه روان شوند و آن را به خاک سپارند حاضر شدن در مجلس عالمی که علوم و احادیث و آیات الهی را بیان مینماید از حضور در تشییع هزار جنازه و عیادت نمودن از هزار بیمار و برپا ایستادن برای عبادت خدا در هزار شب و روزه داشتن در هزار روز و صدقه دادن هزار دینار به فقیر و گزاراندن هزار حج و حضور در هزار جنگ در راه خدا فضیلت بیشتری دارد و اینها کجا به پای حضور در مجلس علم الهی میرسد آیا ندانسته ای که حیات و زنده بودن قلب به آموختن علم الهی است و مرگ و نابودی قلب آدمی به جهل و نادانی است.

  روضة الواعظین صفحه 12

رسول اکرم (ص) : احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند.  

 اصول کافی جلد 3 صفحه 240

رسول خدا (ص) : پیر سالخورده در میان قوم و کسان خود مانند پیغمبر الهی در امت خود میباشد.  

سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 25

رسول اکرم (ص) : روزی رسول خدا (ص) در حین عبور از کوچه ای بعضی از کودکان را در حال بازی دید و فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان عرض شد یا رسول الله (ص) از پدران مشرک آنها فرمود : نه بلکه از پدران مسلمان ایشان که هیچ چیز از فرائض و احکام مذهبی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگیری پاره ای از مسائل دینی بروند آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قانع هستند که فرزندانشان به دنبال کسب و تجارت روند و متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند بدانید من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنها نیز از بستگی به من بری اند. 

 مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 625

رسول اکرم (ص) : شما را درباره نوجوانان و جوانان به نیکی سفارش میکنم که آنها دلی رقیق تر و قلبی فضیلت پذیر تر دارند خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند. 

  سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 133

رسول اکرم (ص) : وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماست. نهج الفصاحه صفحه 222

 رسول اکرم (ص) : با جمعی از اصحاب خود از جائی عبور میکردند که مردی از کنار ایشان عبور نمود بعضی که او را میشناختند گفتند دیوانه است. رسول اکرم (ص) فرمودند : این مرد دیوانه نیست بلکه مبتلا به مرضی است دیوانه حقیقی آن زن و مردی است که جوانی خود را در غیر طاعت الهی صرف کرده باشد.   

 مشکوة الانوار صفحه 153

 رسول اکرم (ص) : حضور رسول خدا (ص) عرض شد : شخصی در دوران جاهلیت مرتکب اعمال زشتی شده که به آن ها آگاهی نداشته اکنون که فهمیده و به شرف هدایت اسلام نائل گشته آیا خداوند گناهان گذشته او را مواخذه میکند؟ حضرت فرمودند : اگر در باقیمانده عمرش که دانا شده دارای حسن رفتار باشد و به پاکی و نیکی اقدام نماید خداوند او را به گناهان گذشته اش مواخذه نمی کند ولی اگر در باقیمانده عمرش نادرست و بدکار باشد و به رویه گذشته اش ادامه دهد به تمام اعمال دوران عمرش مواخذه خواهد شد.   سفینة البحار جلد 3 صفحه 258

رسول خدا (ص) : موقعی که برای خانواده ات میوه خریداری میکنی مقداری از آن را به همسایه ات اهداء کن و اگر نمی توانی هدیه بدهی میوه را سری و مخفیانه یا پوشیده به منزل ببر مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن ناراحت و آزرده خاطر نشود.

بحار الانوار جلد 18 صفحه 222

رسول گرامی (ص) : آدمی تحت تاثیر رفیق خویش است و از روش او پیروی میکند البته هرکدام از شما باید در انتخاب دوست قت کند و ببیند با چه کسی دارد طرح رفاقت و دوستی می ریزد. 

 الحدیث جلد 2 صفحه 48

رسول خدا (ص) : زیاد وضو بگیرید و همواره طاهر باشید که خداوند به این سبب عمرتان را طولانی میکند و اگر توانائی دارید شب و روز با وضو باشید چه آنکه اگر در حال طهارت از دنیا بروید در صف شهداء خواهید بود.  

 اسماء الحسنی صفحه 250

رسول خدا (ص) : کسی که در دنیا چشم هایش را از نگاه به نا محرم پر کند خداوند در روز قیامت چشم هایش را با میخ های آتشین پر از آتش کند تا وقتی که به حساب مردم رسیدگی شود سپس او را به جهنم برند.  

ثواب الاعمال صفحه 338

رسول خدا (ص) : شما نمی توانید با بذل مال و ثروت محبت همه مردم را به سوی خود جلب نمائید ولی با روی بشاش و چهره گشاده و اخلاق خوب با آنان برخورد کنید تا همه مردم شما را دوست بدارند.  

الحدیث جلد 2 صفحه 29

رسول خدا (ص) : جابر بن عبدالله انصاری گوید روزی ما نزد رسول خدا (ص) بودیم آن حضرت خطی را ر پیش روی خود کشید و فرمود این راه خداست سپس دو خط دیگر نیز در طرف چپ و راست آن کشیده و فرمودند اینها راه شیطان هستند سپس دست خود را روی خط وسط گذاشتند و فرموند این همان راه مستقیم که صراط علی بن ابیطالب (ع) میباشد است و چپ و راست که سوای راه اوست صراط شیطان است. 

 تفسیر المیزان جلد 7 صفحه 587

رسول خدا (ص) : آنکس که معلومات علمی خویش را افزایش دهد ولی به موازات آن بر پاکی و وظیفه شناسی خود نیافزاید با این کارش جز بر دوری خود از خداوند نیفزوه است. 

 سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 73

رسول خدا (ص) : اگر فرزند آدم به اندازه ظرفیت دو رودخانه بزرگ سیل طلا در اختیار داشته باشد باز هم طمع مال بیشتر را دارد و دست بردار نمیشود و دنبال رودخانه سوم میگردد.  

  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 163

رسول خدا (ص) : روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی میشود و نوآوریهای حرام سنت . در آن زمان مومنان صبور که در مقابل محرمات و گناهان و بدعتهای نوآورده شده می ایستند فریبکار و حیله گر معرفی میشوند و افراد بدعت ساز حیله گر برای مردم سعادتمند معرفی میشوند. 

سفینة البحار جلد 1 صفحه 557

رسول خدا (ص) : زن را صرفا برای زیبایی ظاهرش به همسری انتخاب نکن چه ممکن است زیبائی زن سبب پستی و سقوط اخلاقیش شود و همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشوئی برقرار مکن زیرا مال او میتواند وسیله سرکشی و طغیانش بر تو گردد بلکه به سرمایه دینش و ایمانش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج نما.  

 محجة البیضاء جلد 3 صفحه 86

رسول اکرم (ص) : مردی از رسول خدا (ص) در خواست نصیحتی کرد حضرت فرمودند زیانت را از گناه و خلاف نگاه دار مرد دوباره در خواست نمود حضرت باز فرمودند زیانت را از گناه و آزار مردم نگاه دار وقتی مرا برای مرتبه سوم درخواستش را تکرار کرد حضرت در پاسخ او به تندی فرموند : وای بر تو آیا مردم را جز حاصل زبان خود چیز دیگری به صورت در آتش می افکند.  

 تحف العقول صفحه 56

رسول خدا (ص) : هرکه مومنی را اطعام نماید و غذائی بخوراند تا او را سیر کند هیچ یک از خلق خدا نمیتواند ثواب او را بشمارند نه ملک مقرب و نه پیغمبر مرسل مگر خداوند عالمیان.  

 عین الحیوة صفحه 444

پیغمبر اکرم (ص) : خانه های خود را با خواندن قرآن روشن کنید و آنها را همچون گورستان نسازید چنانکه یهودیان و ترسآیان ان چنین کردند و در همان کلیساها و معبدهای خود عبادت نموده و خانه هایشان را رها نمودند و بی عبادت گذراندند زیرا چون در خانه بسیار قرآن خوانده شود خیرش فراوان شود و اهل آن توسعه یابند و برای اهل آسمان بدرخشد چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشد. 

  اصول کافی جلد 4 صفحه 421

رسول اکرم (ص) : اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را به اندازه عمر نوح و برای او هم وزن کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید و یک هزار سال پیاده به مکه برود و عمل حج انجام دهد و بعد در بین صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهید شود ولی ولایت علی بن ابی طالب (ع) را نداشته باشد بوی بهشت را نشود و داخل در آن نمیشود. 

ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 43

رسول اکرم (ص) : شخص زناکار اگر بمیرد و توبه نکند خداوند سیصد در از درهای دوزخ بر روی او باز کند و از هر دری مار و عقرب های فراوانی به او حمله کنند و تا قیامت در آتش بسوزد و وقتی وارد محشر میشود اهل محشر از بوی تعفن و گند وی متعذی و در عذاب باشند.

 تفسیر جامع جلد 4 صفحه 460

رسول خدا (ص) : روز قیامت در میان اعضای بدن زبان عذابی شود که هیچ کدام اعضاء نشوند پس زبان گوید پروردگارا مرا چنان عذابی نمودی که چیزی را چنان عذاب نکردی در پاسخ او گفته شود از تو یک سخن درآمد در مشارق و مغارب زمین رسید و به وسیله آن خونهای محترم ریخته شد و مال محترم غارت شد و آبروی مومن برباد رفت پس به عزت و جلالم سوگند که چنان عذابی را بر تو مقرر کنم که به هیچ عضوی مقرر نکرده باشم. 

اصول کافی جلد3 صفحه 180

رسول خدا (ص) : هرکس با تکبر و خودخواهی بر روی زمین راه برود زمین و آنچه در زیر آنست و آنچه بر روی آنست او را لعن و نفرین نمایند.           

ثواب الاعمال صفحه 627

پیامبر اکرم (ص) : خواب بر هفت قسم است : 1. خواب غفلت که آن خواب در مجالس پند و اخلاق است.2. خواب لعنت خواب به هنگام نماز صبح است.       3. خواب رخصت خواب بعد از نماز عشاء 4. خواب بدبختی خواب در وقت هر نماز است 5. خواب عذاب خواب بعد از نماز صبح و زدن سپیده 6. خواب راحت خواب هنگام ظهر است 7. خواب حسرت خوابیدن در شب جمعه     

  دارالسلام نوری

رسول اکرم (ص) : از مردم اهل جهنم آنکس که عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشین به پا دارد که مغز سرش از شدت گرمای آن کفشها به جوش می آید.  

 نهج الفصاحه صفحه 22

رسول اکرم (ص) : توبه دری دارد که پهنای آن مانند وسعت مشرق تا مغرب است و تا خورشید از مغرب طلوع نکند این در بسته نمیشود.

نهج الفصاحه صفحه 177

رسول خدا (ص) : خطاب به مردان متاهل فرمودند : لباسهای خود را تمیز کنید و موهای خود را کم و مرتب و زیبا کنید و دهانهای خود را مسواک بزنید و همیشه آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند. 

 نهج الفصاحه صفحه 72

رسول اکرم (ص) : در شب معراج از جانب حق تعالی به من خطاب رسید ای محمد (ص) : علی (ع) در نزد من محبوبترین خلق است علی چراغ هدایت اولیای من است علی (ع) پرچمدار افراد مومن و صالح است علی نور است از برای کسی که اطاعت اوامر او نماید و علی کلمه تقوی و باقیه است برای افراد پرهیزکار که پس از مرگ ملازم آنها باشد ای محمد هرکس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکه با علی دشمنی ورزد مرا دشمنی نموده. 

تفسیر جامع جلد 6 صفحه 45

پیامبر اکرم (ص) : شخصی شارب خمر و خورنده شراب صبح میکند در حالتی که شب را عروس شیطان بوده است. 

تفسیر جامع جلد 1 صفحه 142

رسول خدا (ص) : هرکه قبل از طلب حاجت خود از خدا نخست چهل مومن را دعا کند سپس حاجتش را به خدا عنوان کند دعایش اجابت شود. 

 اصول کافی جلد 4 صفحه 288

رسول اکرم (ص) : هرکه در میان سخن برادر مسلمانش که در حال صحبت کردن است بدود و سخن او را قطع کند مانند این است که گوشت صورت او را کنده است.

  اصول کافی جلد 4 صفحه 481

رسول اکرم (ص) : اگر مردم میدانستند علی (ع) از چه زمانی به امیرالمومنین لقب یافت حقیقتا منکر فضیلت او نمی شدند و او وقتی امیرالمومنین نامیده شد که هنوز روح در بدن آدم دمیده نشده بود زیرا خداوند در عالم ذر مردم را بر نفس خودشان گواه گرفت فرمود : آیا من پروردگار شما نیستم و محمد (ص) پیغمبر شما و علی (ع) امیرالمومنین بر شما نیست پس همه خلایق از روی میل و رغبت یا به اکراه و اجبار گفتند آری. 

 تفسیر جامع جلد 2 صفحه 482

پیامبر اکرم (ص) : شخصی در روز قیامت می آید در حالی که مانند کوههای سر به فلک کشیده یا ابرهای متراکم برای او حسنات در نظر گرفته شده است عرض میکند خدآیا من که این همه عمل خوب نداشتم خطاب به او شود این همان علومی است که به دیگران آموختی و آنان هم عمل کردند و تو در پاداش تمامی آنها شریک بودی.   

 بحارالانوار جلد 2 صفحه 19

رسول اکرم (ص) : حضور رسول خدا (ص) نام دو نفر به میان آمد که یکی پس از نماز می نشست و احکام دین به مردم می آموخت و دیگری روزها را روزه و شب ها را به نماز مشغول بود حضرت فرمودند مزیت و برتری کسی که احکام و علم به دیگران می آموزد بر دیگری که فقط عبادت میکند مانند فضیلت من پیغمبر بر سایر مردم است.  

نصایح صفحه 126

رسول خدا (ص) : علامت اهل یقین شش چیز است : 1-یقین به داشتن پروردگار و یکتائی او پس تلاش برای جلب محبت او 2-یقین به مرگ پس دور اندیشی و آماده شدن برای آن 3-یقین به زنده شدن پس از مرگ پس ترس از رسوائی 4-یقین به بهشت شوق برای دیدار آن 5-یقین به آتش جهنم پس تلاش برای نجات از آن 6-یقین به حساب و کتاب و سنجش اعمال پس محاسبه نمودن اعمال خویش پیش از رسیدن مرگ.  

 کلام نور جلد 1 صفحه 249

رسول خدا (ص) : آیا شما را به سخاوتمندترین فرد آگاه نکنم ؟ عرض شد بفرمائید : فرمود خدای متعال بخشنده ترین سخاوتمندان است و من در میان فرزندان آدم سخاوتمندترین هستم و بعد از من مردی که علوم دینی و الهی را می آموزد و آن را میان مردم پخش میکند سخاوتمند ترین مردم است و او به تنهایی یک امت محسوب میشود.  میزان الحکمه جلد 6 صفحه 474

رسول خدا (ص) : هرکه کار زشتی را فاش کند چون کسی است که آن را انجام داده و هرکه مومنی را به کار زشتی سرزنش کند نمیرد تا به آن عمل گرفتار شود. 

 اصول کافی جلد 4 صفحه 59

رسول خدا (ص) : بیشترین چیزی که بر امتم می ترسم افرادی هستند که قرآن را به نظر و رای خود تفسیر و تاویل میکنند و در غیر جای آن از آن بهره می گیرند. 

الحیاة جلد 3 صفحه 30

رسول اکرم (ص) : هرکه برای رضای خدا به دنبال علم الهی رفت بابی از علم به رویش گشوده نشود جز آنکه به سبب آن تواضعش نسبت به مردم بیشتر میگردد پس او خود را در چشم خویش خوار و ذلیل می شمارد و از معصیت و نافرمانی خدا ترسش بیشتر میشود و تلاشش در یاری دین افزوده گردد و با علم خویش به مردم نفع میرساند. 

 میزان الحکمه جلد 6 صفحه 479

رسول خدا (ص) : من هفت دسته را لعن کرده ام که خداوند و هر پیغمبر مستجاب الدعوه ای لعنتشان کرده : 1.کسی که به کتاب خدا چیزی اضافه کند و آنرا تغییر دهد.2.آن کس که با روش و سنت من مخالفت کند.3.آنکس که با خاندان و اهل بیت من دشمنی نماید و احترامشان ننماید.4.آنکه حرامهای خدا را حلال شمارد و حلال های الهی را حرام شمارد.5.آنکه از عبادت و پرستش خدا سرباز زند .6.آنکه استفاده از بیت المال مسلمین را بر خود حلال شمارد.7.آنکس که به ناحق و زور ریاست و حکومت را در دست خود گیرد تا عزیزان خدا را خوار و ذلیلان حق را عزیز کند. 

خصال الصدوق جلد 2 صفحه 103

 پیامبر اکرم (ص) : روزگاری برامت من خواهد آمد که از قرآن جز رسمی واز اسلام جز اسمی باقی نمی ماند . مردمی در آن زمان مسلمان خوانده می شوند با آنکه دور ترین مردم از اسلامند ، مساجدشان آباد ولی از هدایت تهی است ، فقیهان آن زمان بدترین فقیهانند ودر زیر آسمان فتنه از ایشان برمی خیزد و به ایشان باز می گردد.                           

 بحارالانوارجلد 2 صفحه 109

 رسول خدا (ص) : بیماران خود را به وسیله صدقه و احسان به فقرا علاج کنید ، زیرا صدقه دادن و احسان نمودن بیماری ها و گرفتاریهای شما را دفع می کند.

 نهج الفصاحه صفحه 325

 رسول خدا (ص) : خاک بر سرش ، خاک بر سرش ، خاک بر سرش . کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو پیش او به سن پیری برسند و او به واسطه خدمت به آنها بهشتی نشود . 

 نهج الفصاحه صفحه 349

رسول خدا (ص) : مومن خود به تنهائی یک امت است ( مومن خود به تنهائی حجت است ) مومن خود به تنهائی جماعت است .   بحارالانوارجلد 73 صفحه 303

رسول خدا (ص) : سه صفت است که در هر که باشد به خودش باز می گردد . 1- مکر وحیله کردن با مردم 2- ظلم و ستم به مردم 3- پیمان شکنی .   

 نهج الفصاحه صفحه 268

 رسول خدا (ص) : حلقه در بهشت از یاقوت سرخ بوده که روی صفحه طلائی درب نصب گردیده و وقتی حلقه روی درب کوبیده می شود صدای (( یاعلی )) از آن بلند میشود. 

علل الشرایع جلد 1 صفحه 543 

 رسول اکرم (ص) : لعنت خدا بر کسی باد هر بار که بر سر سفره ای بنشیند که در آن سفره شراب وجود دارد .         بحارالانوار جلد 2 صفحه 115

 رسول خدا (ص) : هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو نماید و به خود عطر بزند هیچ نمازی از او پذیرفته نمی شود تا همانگونه که به خاطر جنابت غسل می نماید به خاطر این بوی خوش نیز غسل کند و از آن عمل توبه نماید .

من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 440

 رسول خدا (ص) : هنگامی که زنی در جائی نشست بعد از آنکه از آنجا برخاست در جای او منشینید تا آنکه گرمی آنجا از بین برود و جایش خنک شود.               

من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 467

رسول خدا (ص) : به پدر و مادر خود نیکی کنید تا فرزندان شما به شما نیکی نمایند چشم از زنان و ناموس مردم بپوشانید و خیانت به آنها نکنید تا از زنانتان چشم بپوشند و به آنها خیانت نکنند .

 نهج الفصاحه صفحه 219

 رسول خدا (ص) : منفورترین بندگان نزد خداوند کسی است که لباس وی از خودش و کارش بهتر باشد یعنی جامه ( لباسش ) وی جامه  پیغمبران باشد و کارش کار ستمگران .     

 نهج الفصاحه صفحه 4

 رسول خدا (ص) : وقتی کسی در نماز امام جماعت شد نمازش را کوتاه و سبک بخواند زیرا در میان مردم کودک و سالمند و بیمار و ناتوان هست و هر وقت خواست برای خود نماز گذارد به تنهائی هر چه می خواهد طول دهد .              

  نهج الفصاحه صفحه 36

 رسول خدا (ص) : دو کس در قیامت از همه مردم بیشتر حسرت می خورند : 1- مردی که در دنیا برای طلب علم دین فرصت داشته ولی به خاطر تنبلی به جستجوی آن نرفته ، دیگری مردی است که دانش دین را به دیگران آموخته و آنها به آن عمل نموده و به بهشت رفته اند ، ولی خود عمل به آن دانش نکرده و باید به جهنم برود

نهج الفصاحه صفحه 60

 رسول خدا (ص) : خطاب به مردانی که ازدواج می کنند فرمود : لباسهای خود را تمیز کنید و موهای خود را مرتب نمائید مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند .         

  نهج الفصاحه صفحه 72

 رسول خدا (ص) : بدانید هیچ مردی با زن نا محرم خلوت نمی کند جز آنکه سومی آنها شیطان است و آنقدر آنها را وسوسه میکند تا در حرام بیفتند .  

 نهج الفصاحه صفحه 92

 رسول خدا (ص) : به حضرت عرض شد کدام رفیق و هم نشین از همه بهتر است ؟ فرمود : 1- کسی که دیدارش شما را به یاد خدا می اندازد 2- و گفتارش در علم و دانش شما بیفزاید 3- و عمل و کردارش شما را به یاد آخرت بیندازد .                  

 کلام نور جلد 2 صفحه 530

  رسول خدا (ص) : هرگز رستگار نمی شوند مردمی که امور مملکت خود را به دست زنان بسپارند و نیز فرمود : هر گاه کارهای مملکتی شما به دست زنان افتاد زیر خاک از روی زمین برای شما بهتر است .         

 روضه بحار جلد 1 صفحه 160

 رسول خدا (ص) : گاهی می شود که شخص دزد زده که دزد اموالش را برده گناهاش از دزد بیشتر می گردد ، بخاطر اینکه او مردم را بدون علت متهم به دزدی میکند و به بی گناهان تهمت دزدی می زند.                         

  روضه بحار جلد 1 صفحه 160

 رسول خدا (ص) : خدا متعال مرا به هفت چیز سفارش فرمود : 1- خالص نمودن عبادات و اعمال برای خدا در پنهان و آشکارا 2- دادگری و عدالت در حال خشم و غضب 3- میانه روی و اقتصاد در خرج کردن به هنگام فقر و ثروتمندی 4- بخشیدن و عفو از کسی که  ستم نموده 5- عطا نمایم به آنکس که مرا محروم کرده 6- پیوند با رفیق و خویشاوندی که از من بریده 7- اینکه سکوتم اندیشه باشد و سخنم یاد خدا باشد و نگاهم عبرت باشد.            

روضه بحار جلد 1 صفحه 160

 رسول خدا (ص) : کسی که مومنی را درباره موضوعی یا کاری سرزنش کند ، نمی میرد تا خودش به آن مساله گرفتار شود و امتحان گردد .  

  روضه بحار جلد 1 صفحه 171

 رسول خدا (ص) : فقیر واقعی کسی است که از مالش چیزی برای آخرتش پیش نفرستاده و اگر چه ثروت و دارایش در دنیا از همه مردم بیشتر باشد و نیرومند واقعی کسی است که شیطان در دلش نشین زند و او را سخت خشمناک کند و خونش را بجوش آورد ولی او خدا را یاد کند و غضبش را فرو نشاند .    

 روضه بحار جلد 1 صفحه 170

 رسول خدا (ص): افسرده خاطر نسازد یکی از شما را اگر خواب و رویاء از او برداشته شود ، زیرا  دلی که دانش در آن رسوخ نموده باشد خواب و رویاء از آن برداشته می گردد .

روضه بحار جلد 1 صفحه 174

 رسول خدا (ص) : نشست وبرخاست با چند طایفه دل را می میراند 1- خسیسان 2- با ثروتمندان 3- گفتگو با زنان 4- نشست با مردگان ، عرض شد چگونه می شود با مردگان نشست و صحبت کرد فرمود : منظورم از مرده کسی است که دلش از یاد آخرت مرده و فقط به فکر آباد نمودن دنیاست .      

 روضه بحار جلد 1 صفحه 174

 رسول خدا (ص) : شش چیز را برای من تعهد کنید تا من هم بهشت را برای شما تضمین نمایم 1- چون خواستید سخنی بگوئید دروغ نگوئید 2- هر گاه امانتی به شما سپرده شد یا به عنوان امین در جائی انتخاب شدید خیانت نکنید 3- هرگاه وعده ای دادید به آن عمل کنید 4- چشمهایتان را از نگاه های حرام و نگاه به نا محرم بپوشانید 5- دستهایتان را از خلاف کردن نگه دارید 6- آلت تناسلی خود را از حرام حفظ نمائید .       

روضه بحار جلد 1 صفحه 185

 رسول خدا (ص) : بدترین سخن کلام دروغ است 2- بدترین امور کارهای بدعت آمیز است ( یعنی اموری که مخالف فرمان خدا و رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع)  است ) 3- بدترین پشیمانی ها  پشیمانی پس از ورود به عالم آخرت در شب اول قبر است 4 - بدترین کاسبی ها کسب ربا و نزول است و بدترین خوردنی ها خوردن مال یتیم است به ستم و ظلم .          

  روضه بحار جلد 1 صفحه 192

 رسول اکرم (ص): بنده خدا باید از دنیایش برای آخرتش توشه برگیرد و از جوانیش برای پیری و از دوران سلامتی برای بیماریش و از زندگی اش برای مرگش ، سوگند به آن خدائی که جانم در دست اوست پس از دنیا خانه ای نیست مگر بهشت یا جهنم

   روضه بحار جلد 1 صفحه 195

 رسول اکرم (ص) : هرکس لقمه ای غذا به مومنی بخوراند خداوند از میوه های بهشت به او بخوراند و هر کسی مومنی را آب دهد ، خداوند از شراب سربه مهر بهشتی به او نوشاند و هر کس مومنی را لباس پوشاند ، خداوند از ابریشم و استبرق بهشتی او را پوشاند .                   

  روضه بحار جلد 1 صفحه 143

 رسول خدا (ص): یا علی هفت چیز اگر در کسی باشد حقیقت ایمان را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود 1- کسی که وضویش را به صورت کامل بگیرد 2- نمازش را با رعایت تمام آداب و احکام نیکو به جا آورد 3- کسی که وجوهات و زکات مالش را بپردازد 4- خشم و غضب خود را نگهدارد 5- زبانش را از حرام حفظ نماید 6- برای گناهانی که انجام داده شبانه روز طلب استغفار و بخشش کند 7- خیر خواه اهل بیت من باشد .    

  روضه بحار جلد 1 صفحه 57

 رسول خدا (ص): مسلمان خوب کسی است که از هر سخنی که به کار آخرتش نیاید لب فرو بندد.                   

  امالی شیخ مفید صفحه 46

  رسول خدا (ص) : شخص دانا و فهمیده نسبت به مسائل و احکام دینی در میان مردم نادان همچون زنده ای است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پآیان برای دانشجوی علوم الهی طلب آمرزش می کنند ، پس دانش دینی را بجوئید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است .

 امالی شیخ مفید صفحه 41

 رسول خدا (ص): هیچ قطره ای نزد خداوند از دو قطره محبوبتر نیست 1- قطره خونی که در راه خوشنودی خدا ریخته شود 2- قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از بیم معاصی که در محضر خدا انجام داده شده بر رخساری بغلتد .             

   اما لی شیخ مفید صفحه 22

 رسول اکرم (ص): چهار چیز از ذخائر نیکیها ست 1- پنهان داشتن حاجت و نیاز خود از مردم 2- پنهان داشتن اعمال خیر و عبادات و صدقات 3- پنهان داشتن بیماری از مردم 4- پنهان داشتن مصیبت ها و گرفتاریها .                      

 امالی شیخ مفید صفحه 20

 رسول خدا (ص): راستی که خدای تعالی به خاطر یک مومن صالح و شایسته از شیعیان ما بلا و گرفتاری را از صد خانه از همسایگانش دفع می نماید . 

 آثار الصادقین جلد 9 صفحه 162

 رسول خدا (ص): با هیچ عالمی نشست و برخاست مکنید ، مگر کسی که شما را از پنچ چیز به پنچ چیزدعوت نماید : 1- از شک و تردید نسبت به خدا و دستوراتش و دستورات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) به یقین به این احکام 2- از ریاء و خود نمائی در عبادات به اخلاص 3- از رغبت و تمایل به لذات دنیا به دوستی خدا و رغبت به آخرت 4- از تکبر و خود بینی به تواضع و فروتنی 5- از مکر و حیله در کارها با مردم به خیر خواهی نمودن امور مردم.

کلام نور جلد 1 صفحه 187

رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز و حاجت برادر مومن خود کوشش کند مانند کسی است که نه هزار سال خداوند را عبادت کرده در حالی که روزهایش را روزه بوده و شب ها را هم شب زنده داری می کرده است .                 

 بحارالانوار جلد 74 صفحه 315

رسول خدا (ص): به یکی از اصحاب فرمودند : مبادا مهر و محبت و علاقه نسبت به زن و فرزند ، تو را وادارکند که به محیط گناه قدم گذاری و خودرا به خاطر ایشان به فعل حرام بیندازی .

کلام نور جلد 1 صفحه 140

حضرت محمد (ص) : از زیاد خندیدن بر حذر باشید ، زیرا خنده زیاد قلب را می میراند و نور صورت را می برد .     

کلام نور جلد 1 صفحه 105

رسول خدا (ص) : فقیر واقعی کسی است که از مالش چیزی برای آخرتش پیش نفرستاده و اگر چه ثروت و دارایش در دنیا از همه مردم بیشتر باشد و نیرومند واقعی کسی است که شیطان در دلش نشین زند و او را سخت خشمناک کند و خونش را بجوش آورد ولی او خدا را یاد کند و غضبش را فرو نشاند .                   

روضه بحار جلد 1 صفحه 170

رسول خدا (ص): افسرده خاطر نسازد یکی از شما را اگر خواب و رویاء از او برداشته شود ، زیرا  دلی که دانش در آن رسوخ نموده باشد خواب و رویاء از آن برداشته می گردد . روضه بحار جلد 1 صفحه 174
 رسول خدا (ص) : نشست وبرخاست با چند طایفه دل را می میراند 1- خسیسان 2- با ثروتمندان 3- گفتگو با زنان 4- نشست با مردگان ، عرض شد چگونه می شود با مردگان نشست و صحبت کرد فرمود : منظورم از مرده کسی است که دلش از یاد آخرت مرده و فقط به فکر آباد نمودن دنیاست .         

  روضه بحار جلد 1 صفحه 174
  رسول خدا (ص) : شش چیز را برای من تعهد کنید تا من هم بهشت را برای شما تضمین نمایم 1- چون خواستید سخنی بگوئید دروغ نگوئید 2- هر گاه امانتی به شما سپرده شد یا به عنوان امین در جائی انتخاب شدید خیانت نکنید 3- هرگاه وعده ای دادید به آن عمل کنید 4- چشمهایتان را از نگاه های حرام و نگاه به نا محرم بپوشانید 5- دستهایتان را از خلاف کردن نگه دارید 6- آلت تناسلی خود را از حرام حفظ نمائید .               

    روضه بحار جلد 1 صفحه 185
 رسول خدا (ص) : بدترین سخن کلام دروغ است 2- بدترین امور کارهای بدعت آمیز است ( یعنی اموری که مخالف فرمان خدا و رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع)  است ) 3- بدترین پشیمانی ها  پشیمانی پس از ورود به عالم آخرت در شب اول قبر است 4 - بدترین کاسبی ها کسب ربا و نزول است و بدترین خوردنی ها خوردن مال یتیم است به ستم و ظلم .        

   روضه بحار جلد 1 صفحه 192
 رسول اکرم (ص): بنده خدا باید از دنیایش برای آخرتش توشه برگیرد و از جوانیش برای پیری و از دوران سلامتی برای بیماریش و از زندگی اش برای مرگش ، سوگند به آن خدائی که جانم در دست اوست پس از دنیا خانه ای نیست مگر بهشت یا جهنم .                       

 روضه بحار جلد 1 صفحه 195
 رسول اکرم (ص) : هرکس لقمه ای غذا به مومنی بخوراند خداوند از میوه های بهشت به او بخوراند و هر کسی مومنی را آب دهد ، خداوند از شراب سربه مهر بهشتی به او نوشاند و هر کس مومنی را لباس پوشاند ، خداوند از ابریشم و استبرق بهشتی او را پوشاند .                  

   روضه بحار جلد 1 صفحه 143

  رسول خدا (ص): یا علی هفت چیز اگر در کسی باشد حقیقت ایمان را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود 1- کسی که وضویش را به صورت کامل بگیرد 2- نمازش را با رعایت تمام آداب و احکام نیکو به جا آورد 3- کسی که وجوهات و زکات مالش را بپردازد 4- خشم و غضب خود را نگهدارد 5- زبانش را از حرام حفظ نماید 6- برای گناهانی که انجام داده شبانه روز طلب استغفار و بخشش کند 7- خیر خواه اهل بیت من باشد .     

 روضه بحار جلد 1 صفحه 57

 رسول خدا (ص): مسلمان خوب کسی است که از هر سخنی که به کار آخرتش نیاید لب فرو بندد.                    

 امالی شیخ مفید صفحه 46

  رسول خدا (ص) : شخص دانا و فهمیده نسبت به مسائل و احکام دینی در میان مردم نادان همچون زنده ای است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایان برای دانشجوی علوم الهی طلب آمرزش می کنند ، پس دانش دینی را بجوئید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است .

امالی شیخ مفید صفحه 41

 رسول خدا (ص): هیچ قطره ای نزد خداوند از دو قطره محبوبتر نیست 1- قطره خونی که در راه خوشنودی خدا ریخته شود 2- قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از بیم معاصی که در محضر خدا انجام داده شده بر رخساری بغلتد .           

     اما لی شیخ مفید صفحه 22

  رسول اکرم (ص): چهار چیز از ذخائر نیکیها ست 1- پنهان داشتن حاجت و نیاز خود از مردم 2- پنهان داشتن اعمال خیر و عبادات و صدقات 3- پنهان داشتن بیماری از مردم 4- پنهان داشتن مصیبت ها و گرفتاریها .                    

   امالی شیخ مفید صفحه 20

  رسول خدا (ص): راستی که خدای تعالی به خاطر یک مومن صالح و شایسته از شیعیان ما بلا و گرفتاری را از صد خانه از همسایگانش دفع می نماید . 

 آثار الصادقین جلد 9 صفحه 162

 رسول خدا (ص): با هیچ عالمی نشست و برخاست مکنید ، مگر کسی که شما را از پنچ چیز به پنچ چیزدعوت نماید : 1- از شک و تردید نسبت به خدا و دستوراتش و دستورات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) به یقین به این احکام 2- از ریاء و خود نمائی در عبادات به اخلاص 3- از رغبت و تمایل به لذات دنیا به دوستی خدا و رغبت به آخرت 4- از تکبر و خود بینی به تواضع و فروتنی 5- از مکر و حیله در کارها با مردم به خیر خواهی نمودن امور مردم.

 کلام نور جلد 1 صفحه 187

 رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز و حاجت برادر مومن خود کوشش کند مانند کسی است که نه هزار سال خداوند را عبادت کرده در حالی که روزهایش را روزه بوده و شب ها را هم شب زنده داری می کرده است .               

   بحارالانوار جلد 74 صفحه 315

 رسول خدا (ص): به یکی از اصحاب فرمودند : مبادا مهر و محبت و علاقه نسبت به زن و فرزند ، تو را وادارکند که به محیط گناه قدم گذاری و خودرا به خاطر ایشان به فعل حرام بیندازی .

کلام نور جلد 1 صفحه 140

   حضرت محمد (ص) : از زیاد خندیدن بر حذر باشید ، زیرا خنده زیاد قلب را می میراند و نور صورت را می برد .      کلام نور جلد 1 صفحه 105

 رسول خدا (ص) : وقتی خدا برای بنده ای اراده خیر نماید ، برای او در درونش پند دهنده ای قرار می دهد ، تا اورا به کار خیر امر ، و از کار زشت نهی کند. 

کلام نور جلد 1 صفحه 142

  رسول خدا (ص) : بهترین گفتار کتاب خداست ، بهترین روش و سنت ، سنت من است و بدترین امور چیزهای بدعت آمیز است که خلاف فرموده خدا و سنت است ، آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است .                 

 اما لی مفید صفحه  207

 رسول خدا (ص) : همین عیب برای آدمی بس است که عیبی را در مردم ببیند که از دیدن همان عیب در خود کور باشد .       اما لی مفید صفحه 80  

  حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که پیش از رسیدن مرگ سر از خواب برگیرد؟   

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مهلت سر نیامده از خواب غفلت بیدار شود؟

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که پیش از روز بدبختی برای خود کاری کند؟  

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک تن نیست که قبل از بیرون آمدن جان آماده لقای پروردگار شود؟  

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4
 حضرت محمد (ص) : یک تن نیست که تا رفتن نزدیک نشده برای آخرت توشه ای برگیرد؟ 

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مرگ فرا نرسیده از گناه توبه کند؟

  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید بیناترین چشم آن است که در راه خیر باز شود. 

صایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید شنواترین گوش آن است که برای بیداری دل سخن فرا گیرد. 

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید مصرف کردن این اموال در راه باطل اسراف و تبذیر است. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید قناعت و تسلط بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقوا است. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسائی نمی توان از آفاتش سالم ماند و هر چه طعمه آن شود از آن نجات نیابد.

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید وجود شما بهایی جز بهشت ندارد مبادا بغیر از آن خود را بفروشید. 

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید دنیا گذشته و پایان خود را اعلام کرده زیبائیهایش زشت و تازه هایش کهنه و اشیاء گرانبهایش بی ارزش شده است. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید تقوا مرکب راهواری است پرهیزکاران بر آن سوار شده و مهارش را بدست گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت میرساند بدانید گناه مرکبی چموش است گنهکاران بر گرد آن نشسته اند مهارش گسیخته راکب را بپرتگاه دوزخ میافکند. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه است مسابقه بر سر بهشت است و سرنجام باختگان دوزخ.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید شما در دوران آرزویی بسر می برید که پایانش مرگ است هرکس در روزگار آرزو پیش از رسیدن مرگ عمل کند اعمالش سودمند افتد و مرگش بوی زیانی نرساند.

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید زبان پاره گوشتی از تن انسان است که اگر سرباز زند گفتار نتواند و اگر آزاد شود سخن پیاپی روان سازد (یعنی گرفتگی یا روانی زبان تابع تسلط انسان بر مطالب است اگر گوینده حاضر الذهن نباشد قهرا زبان کند شود و از گفتار بازماند و اگر فکر در جولان باشد زبان بی اختیار آزاد گردد و افکار چون چشمه جوشان از  سر زبان فرو ریزد.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید تهی دستی بلاست و بدتر از تهیدستی رنجوری جسم است و بدتر از مریضی بیماری قلب است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت تقوای قلب است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید هر که بی اندیشه عاقبت در هر کار پا نهد باید منتظر حوادث ناگهانی باشد. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید خردمند آن است که با فکر صائب و پیش بینی کامل با کارها روبرو شود. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید کوس رحلت زده اند و توشه را معرفی کرده اند باندازه ایکه بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید توشه برگیرید.

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید جهاد بهای بهشت است هرکس برای خویشتن جهاد کند مالک نفس خود شود بالاترین ثواب خدا از آن کسی است که خود را بشناسد. 

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید احکام دین در صحت و متانت یکی است راههای دین معتدل است هرکس براه دین رود غنیمت برد و هرکه توقف کند گمراه و پشیمان شود. 

نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بیدار باشید اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضو ها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و تا مرگ نرسیده عمل کنید. 

 نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : هنگامی که بدعتهای خلافت دین در میان امت من ظاهر شود ، باید صاحبان علم ، دانش خود را اظهار داشته ، بطلان بدعتها را روشن سازند و الا گرفتار لعنت خدا خواهند بود.   

 نصایح صفحه 6

حضرت محمد (ص) : عجب دارم از آن که دهان را از خنده چاک می دهد و نمی داند خداوند از او راضی است یا نه.        نصایح صفحه 29

حضرت محمد (ص) : اهل بیت من مانند کشتی نوح اند ، هر کس سوارشد نجات یافت و هر که تخلف کرد غرق شد .           نصایح صفحه 45

حضرت محمد (ص) : همنشین صالح چون عطر فروش است ، که اگر عطر خویش به تو ندهد بوی خوشش در تو آویزد و همنشین بد همچون آهنگر است که اگر شراره ی آتشش بتو نرسد بوی بدش آزارت می دهد  .    

 نصایح صفحه 45

حضرت محمد (ص) : مومن حقیقی کسی است که مالش را با مستمندان در میان نهد و درباره مردم انصاف دهد .        نصایح صفحه 72

حضرت محمد (ص) : اگرعالمی یا طالب علمی از یک ده یا شهر اسلامی عبور کند ، خداوند چهل روز عذاب از قبور آنها بردارد ، هر چند از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود و از طعام وآب آنها هم نخورد.  

نصایح صفحه 80

حضرت محمد (ص) : علم به دو نوع است یکی آن که در قلب جا گرفته و به عمل در آمده ، این علم سود مند است : دیگر آن که تنها بر زبان است و برای صاحبش اتمام حجت است.          

نصایح صفحه 81

حضرت محمد (ص) : کسی که دو حدیث فرا گیرد تا خود عمل کند ، یا به دیگران بیاموزد تا به کار بندند ، برای او از شصت سال عبادت بهتر است .      

 نصایح صفحه 81

 حضرت محمد (ص) : دو نصیحت کننده در میان شما می گذارم : یکی گویا و دیگری خاموش : گویا قرآن است و خاموش مرگ .     

نصایح صفحه 82

 حضرت محمد (ص) : آسمانها و زمین ها و فرشتگان و شب و روز به سه دسته طلب آمرزش کنند : علما ، طالبان علم و سخاوتمندن . 

 نصایح صفحه 111

 حضرت محمد (ص) : روز قیامت عذاب را از سه کس برگیرند : راضی به تقدیر خدا . خیر خواه مسلمانان و دلال خیر .       نصایح صفحه 111

 حضرت محمد (ص) : سه کس بی حساب به دوزخ در آیند : زنا کاری که در موی سرش سفیدی پدید آمده . عاق پدر و مادر . شرابخوار . ( در صورتیکه توبه نکرده باشند )

نصایح صفحه 112

حضرت محمد (ص) : سه چیز حافظه را قوی کند : مسواک ، روزه  و قرآن خواندن .               

  نصایح صفحه 114

 حضرت محمد (ص) : هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم آن که از ترس خدا گریسته یا از  نگاه به نامحرم پوشیده . یا در راه خدا شب نخوابیده.          

نصایح صفحه 131

 حضرت محمد (ص) : سه صفت است که در هر که باشد تمام صفات ایمان را داراست : در وقت خرسندی و خشنودی به گناه و باطل نگراید . هنگام خشم و غضب پا از حریم حق فراتر ننهد . و موقع قدرت از حدود خود تجاوز ننماید    

 نصایح صحفه  132

 حضرت محمد (ص) : هر که اهل بیت مرا دوست ندارد یکی از سه علل را دارد یا منافق است . یا  حرام زاده . یا نطفه اش در حال حیض بسته شده .     

نصایح صفحه 132

 حضرت محمد (ص) : شب بیداری جز در سه مورد سزاوار نیست تلاوت قرآن . طلب علم . عروسی .       

   نصایح صفحه  132

 حضرت محمد (ص) : اگر سه گرفتاری و بلا برای آدمیزاد نبود برای هیچ چیز سر فرود نمی آورد : مرض . فقر . مرگ .  عجب اینست که با این گرفتاریها باز هم سر کشی می کند.       

   نصایح صفحه  133

حضرت محمد (ص) :  نشانه ی بدبختی چهار چیز است : خشکی چشم ، سختی دل ، حرص در تحصیل روزی  و اصرار به گناه .

نصایح صفحه  77

 حضرت محمد (ص) : چهار کس چون از قبر برخیزند بی حساب به دوزخ روند : آنان که صبح بخوابند ، یا شب را به غفلت بگذرانند ، یا ذکات ندهند ، یا در گناه اصرار ورزند . ( مراد از خواب صبح ترک نماز صبح است ، غفلت شب : شب نشینی های توئام با گناه )                    

 نصایح صفحه  177

حضرت محمد (ص) : هر کس پنچ چیز را برای من عهده دار شود ، من بهشت را برایش ضامن شوم : نسبت به خدا ، پیغمبر ، قرآن ، دین خدا ، جامعه ی اسلامی خیر خواه و دلسوز باشد.   

 نصایح صفحه  213

 حضرت محمد (ص) : ای علی  پنچ چیز دل را می میراند : زیاد خوردن . زیاد خوابیدن . زیاد خندیدن . غصه فراوان . و حرام خوردن که ایمان را دور می کند . 

 نصایح صفحه  219

 حضرت محمد (ص) : پنچ چیز دل را روشن می کند : زیاد خواندن سوره قل هوالله . کم خوردن . همنشینی علما . نماز شب . و رفتن به مسجدها جلسات و مجامع دینی .   

 نصایح صفحه  219

حضرت محمد (ص) : پنچ چیز دید چشم را زیاد می کند : نگاه به کعبه  و به خط قرآن و بر روی پدر و مادر و به صورت عالم و آب جاری.

نصایح صفحه  219

 حضرت محمد (ص) : خدا کسی را که جرعه ای شراب نوشد به پنچ بلا گرقتار کند : سختی دل ، بیزاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه فرشتگان . بیزاری پیمبران . بیزاری خدا و آتش دوزخ . 

نصایح صقحه  219

نشانه مومن پنچ چیز است : پرهیزگاری در خلوت . صدقه در تنگ دستی . صبر در مصیبت . راستگوئی هنگام ترس . حلم در وقت غضب

.نصایح صفحه  222

  حضرت محمد (ص) : پنچ چیزاز مصیبت های آخرت است : از دست رفتن نماز . مرگ عالم . نا امید کردن سائل . نا فرمانی پدر ومادر . و ندادن زکات . 

    نصایح صفحه 222

 حضرت محمد (ص) : بر شما باد به صدقه که شش خاصیت دارد : سه در دنیا و سه در آخرت . در دنیا : عمر را زیاد می کند . روزی را فراوان . شهرها را آباد کند . در آخرت : ساتر عورت . سایبان قیامت . و جلوگیر آتش باشد .         

    نصایح صفحه  246

  حضرت محمد (ص) : منافق چون وعده کند تخلف نماید . کردارش بد باشد . در گفتار دروغ گوید . در امانت خیانت ورزد . اگر به نوائی رسد سبکسری کند . و اگر تهیدست شود آرام گیرد .        

نصایح صفحه  247

 رسول اکرم (ص) : مردی خدمت پیامبر اکرم (ص) عرض کرد یا رسول الله سر آغاز دانش چیست ؟ فرمود : گوش فرا دادن به آن.عرض کرد بعد چه ؟ جمع آوری و حفظ کردن آن. پرسید دیگر چه ؟ فرمود : عمل نمودن به آن . عرض کرد بعد از آن چه ؟ فرمود : نشر دادن آن به سایر مردم.      

مجموعه ورام جلد 2 صفحه  36

 رسول اکرم (ص) : هیچ کس نیست مگر آنکه فرشته ای همراه اوست هنگامی که در توالت فضولات از بدنش خارج می شود گردن آن شخص را به سمت پائین بر می گرداند تا به آنها نگاه کند پس به نطق ملکوتی به آن شخص می گوید : ای فرزند آدمی اینست همان روزی که از پی آن تلاش و کوشش نمودی که آخرالامر اینگونه از تو خارج می شود پس ببین و مراقب باش که آن را از چه راهی بدست می آوری .    

 تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  49

 حضرت محمد (ص) : همانا چون از مومن گناه و معصیتی سر بزند چنان احساس ناراحتی و پشیمانی می کند که گویا کوهی بر روی سینه اش افتاده و سنگینی می کند و شخص منافق چون گناه می کند مثلش مانند کسی است که پشه ای روی بینی اش بنشینید و  بلند شود ، یعنی احساس پشیمانی از گناه ندارد . 

 تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  111

 رسول خدا (ص) : ابوذر گوید از رسول خدا (ص) پرسیدم زیرک ترین مومنان چه کسی است ؟ فرمود : کسی که بیشتر به یاد مرگ و آخرت باشد و بهتر از همه خود را برای منزل قبر آماده کند .      

 تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  118

 رسول اکرم (ص) : دوست و همنشین خوب بهتر از تنهائی است و تنهائی بهتر از هم نشین بد است و سخن نیکو گفتن  بهتر از خاموشی است و خاموشی و سکوت بهتر از سخن بد گفتن است .     

  تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  122

 رسول اکرم (ص) : کسی که باک نداشته باشد که مال را از چه راهی بدست می آورد ، حلال یا حرام ، برای خداوند هم اهمیتی ندارد که او را از کدام راه وارد جهنم سازد .      

تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 125

 رسول اکرم (ص) : 1- تنبل ترین مردم کسی است که بیکار باشد و به ذکر و یاد خداوند متعال مشغول نشود . 2 - بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد 3- عاجز ترین مردم کسی است که از دعا به درگاه الهی ناتوان باشد 4 - دزد ترین مردم کسی است که از اجزاء نمازش بکاهد 5- ظالم ترین مردم کسی است که در مقابلش نام مرا ببرند و بر من صلوات نفرستد.    

 تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  499

 رسول اکرم (ص) : بهشت در کنار سختی ها قرار گرفته و جهنم پیراموی هوسها و دلخوشیهای نفسانی قرار دارد ، پس آگاه باشید چیزی از دستورات الهی نیست جز آنکه با کراهت انجام می گیرد و چیزی از معصیت ها نیست جز آنکه با میل و رغبت دل انجام می شود.        

  تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  352

حضرت محمد (ص) : علم را نخواهید برای فخر فروشی به دانشمندان و نه برای مجادله با بی سوادان و نه برای خود نمائی در مجالس و نه برای جلب توجه مردم ، به منظور ریاست طلبی و بر تری جوئی ، چه آن کس که هدفش از کسب دانش این چنین باشد قرارگاه او در آتش است . 

 الحدیث جلد 1 صفحه 1

حضرت محمد (ص) : اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رود خانه بزرگ ، سیل طلا در اختیار داشته باشد باز هم قرار نمی گیرد ودر طلب ثروت های دیگری است.    

 الحدیث جلد 1 صفحه 7

رسول اکرم (ص) : عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت به دست می آید .     الحدیث جلد 1 صفحه 16

حضرت محمد (ص) : هرکس در موقع خواب آیة الکرسی را بخواند ، خداوند فرشته ای را برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به صبح آورد.

 الحدیث جلد 1 صفحه 25     

 رسول اکرم (ص) : هرکس از روی اخلاص کلمه توحید را بگوید به بهشت می رود  و مراد از اخلاص این است که (( لا اله الا الله )) او را از ارتکاب گناه باز دارد.   

  الحدیث جلد 1 صفحه 29

حضرت محمد (ص) : مبعوث شده ام تا بر نامه های مکارم اخلاقی را تتمیم و تکمیل نمایم .        

 الحدیث جلد 1 صفحه 33

حضرت محمد (ص) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائید .        

الحدیث جلد 1 صفحه 41

حضرت محمد (ص) : فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودب برخورد نمائید .        

 الحدیث جلد 1 صفحه 44

 حضرت محمد (ص) : کسی که تو به حقوق او توجه داری ولی او به حق تو توجه نمی کند ، رفیق خوبی نخواهد بود و برای مصاحبت شایستگی ندارد.

الحدیث جلد1 صفحه 56

حضرت محمد (ص) : در منبر فرمودند : مردم ، از زمان حضرت آدم تا امروز همانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند ، عرب را بر عجم فضیلتی نیست و سرخ رویان بر سیاهان برتری و تفوقی ندارند ، تنها پرهیزکاران پاکدل و درستکار گروه ممتاز جامعه هستند.

الحدیث جلد1 صفحه 59

حضرت محمد (ص) : آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزکاری بگراید.  الحدیث جلد1 صفحه 60

از رسول اکرم (ص) : سئوال شد که فردای قیامت نجات در چیست ؟ حضرت در جواب فرمود : نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه و فریب نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه و فریب کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند ؟ فرمود : فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیر خدا را اراده می نماید سپس فرمود : راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریا کار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود : ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.

الحدیث جلد1 صفحه 61

رسول اکرم (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آنها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین بر می داشت و مردم آنرا سنگ زورمندان یعنی وزنه قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند . حضرت فرمود : آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست ؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام گو پیروز گردد .( قوی و زورمند کسی است که بر هوای نفس خود مسلط گردد. ) 

 الحدیث جلد 1 صفحه 68

 حضرت محمد (ص) : حیاء بر دو قسمت است : یک حیاء عقلانی و دوم حیاء احمقانه. حیاء عقلانی ناشی از علم و دانش است و حیاء احمقانه عبارت از جهل نادانی است. (حیاء عاقلانه مانند روابط بین زن و مرد که باید حیاء وجود داشته باشد ، و حیاء احمقانه مانند کسی که احتیاج به توالت دارد ولی شرم و حیاءاش می آید که از کسی محل توالت را بپرسد.)  

 الحدیث جلد 1 صفحه 70

رسول اکرم (ص) : وقتی که شرم و حیاء را از دست دادی هر چه می خواهی بکن ، یعنی افراد بی حیاء از گناه و قانون شکنی باک ندارند. 

 الحدیث جلد 1 صفحه73

 رسول اکرم (ص) : شجاع و نیرومند آنکس نیست که بر مردم غلبه کند و بر رقباء خود پیروز گردد ، بلکه شجاع آنکسی است که برنفس سرکش خود مسلط شود و عنان هواهای نفسانی و تمایلات خویش را در دست گیرد.

الحدیث جلد 1 صفحه 77

حضرت محمد (ص) : مومنی که با مردم می آمیزد ( صحبت می کند ، رفاقت میکند ) و آزار آنان را تحمل میکند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتراست از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمیکند.

الحدیث جلد 1 صفحه 85

حضرت محمد (ص) به علی (ع) فرمود : خداوند دروغی را که موجب اصلاح ( بین مردم ) باشد دوست دارد و حرف راستی را که باعث فساد گردد دشمن می دارد.

الحدیث جلد 1 صفحه 88

حضرت محمد (ص) : مسلمانی که از یک گناه اعراض کند ( گناهی را انجام ندهد ) اجر هفتاد حج قبول در پیشگاه خداوند دارد. 

 الحدیث جلد 1 صفحه 95

 حضرت محمد (ص) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائید.

 الحدیث جلد 3 ص 58

حضرت محمد (ص) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود ، آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند ، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند.

 الحدیث جلد 3 صفحه 77

از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می کرد.الحدیث جلد 3 صفحه 78

 حضرت محمد (ص) : به کودکان خود در هفت سالگی امر کنید تا نماز بگذارند.

 الحدیث جلد 3 صفحه81

حضرت محمد (ص) در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از حقوقی که پسر ، به پدر خود دارد این است که مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قران بیاموزد ، او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد.

الحدیث جلد 3 صفحه 85

حضرت محمد (ص) : فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده است ، در هفت سال دوم زندگی فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است ، و در هفت سال سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است.

الحدیث جلد 3 صفحه 103

  حضرت محمد (ص) : همه شما کار کنید و کوشش نمائید ولی متوجه باشید که هرکس برای کاری که آفریده شده لایق تر است و آنرا به سهولت و آسانی انجام می دهد.       

  الحدیث جلد 3 صفحه 1

 حضرت محمد (ص) : به علی (ع) فرمود : حق فرزند به پدرش این است که برای او اسم خوب انتخاب کند ، خوب تربیتش کند ، و در کار شایسته ای مستقرش سازد.     

الحدیث جلد 3 صفحه 2

حضرت محمد (ص) :  اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم به دست می‌آید. و شر دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامن‌گیر انسان می‌شود. 

الحدیث جلد 2  صفحه 2

رسول اکرم (ص) : مشاهده کرد که در مسجد ، دو مجلس تشکیل شده است ، یکی مجلس علم که در آن از معارف اسلامی بحث می‌شود و دیگری مجلس دعا که در آن خدا را می‌خوانند. رسول اکرم (ص) فرمود: این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه من است. آن گروه دعا می‌کنند و این گروه درس می‌گویند ، ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف خدا برای تعلیم مردم ، مبعوث شده‌ام. سپس رسول اکرم (ص) به گروه معلمین و محصلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.

 الحدیث جلد 2  صفحه 8

رسول اکرم (ص) :  درباره رویا (خواب) دستور دقیقی داده است: خواب خود را یا برای دوست صمیمی خود نقل کن یا برای کسی که علم تعبیر (خواب) می‌داند، اما دوست تو اگر علم تعبیر (خواب) ندارد و زبان خواب را نمی‌فهمد، لااقل در تفسیر رویا خاطره بدی در تو ایجاد نمی‌کند و باعث تیرگی روانت نمی‌گردد؛ اما کسی که علم تعبیر می‌داند از خواب تو به ضمیر باطنت پی می‌برد و افکار درونیت را می‌فهمد، شاید از این راه به تو نصیحت و اندرزی گوید و از گناهی که محرمانه به آن آلوده هستی برکنارت نماید.

الحدیث جلد 2  صفحه 74

جنبه‌ی معنوی و الهام روحانی بعضی از خواب‌ها به قدری مهم است که نبی‌ اکرم (ص) درباره آنها فرموده است: رویای صادقانه و حقایقی که از آن راه الهام می‌شود ارزش یک جزء از هفتاد جزء نبوت دارد.

الحدیث جلد 2  صفحه 78

رسول خدا (ص) : اگر کسی به علت فال بد، از راهی که می‌رود برگردد و از تصمیم عاقلانه‌ای که گرفته است منصرف شود با این عمل به خداوند یکتا شرک آورده است.

الحدیث جلد 2  صفحه 175

رسول خدا (ص) : هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست. گناهکار با توبه خود، نه علم خدا را تغییر داده و نه اراده خدا را، بلکه خودش را تغییر داده و صفات خود را دگرگون ساخته است.

الحدیث جلد 2  صفحه 118

رسول اکرم (ص) : نیرومندترین مردم کسانی هستند که بر تمایلات نفسانی خود پیروز شوند و آنها را مطیع و مسخر منطق عقل خویشتن سازند.

 الحدیث جلد 2  صفحه 221

روزی رسول اکرم (ص) : با جمعی از صحابه خود نشسته بود. جوان نیرومند و چابکی را دید که از اول صبح، مشغول سعی و عمل است، اطرافیان آن حضرت از کار او اظهار تأسف کردند و گفتند کاش این مرد، نیرومندی و جوانی خود را در راه خدا به کار می‌انداخت. پیغمبر (ص) فرمود: این سخن را نگویید، چه اگر او برای تأمین زندگی خود کوشش می‌کند تا خویشتن را از ذلت سؤال نگاه دارد و از مردم بی‌نیاز باشد، با این عمل به راه خدا می‌رود. اگر سعی و کوشش برای والدین ضعیف و کودکان ناتوان است که زندگی آنان را اداره کند و بی‌نیازشان نماید باز هم در راه خدا قدم برمی‌دارد، ولی اگر کار می‌کند تا مال بیشتری جمع کند و به مردم بی‌بضاعت فخر و مباهات نماید، فکرش ناپاک و پلید است و راه شیطان را می‌پیماید.

الحدیث جلد 2  صفحه 224

ابن عباس گوید: رسول اکرم (ص) فرمود : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد، پس از مرگ ثوابش در پرونده عمل وی ثبت می‌گردد. کسی که درخت میوه‌دار بکارد، چاهی حفر کند، قناتی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی را از خود به جای گذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید. الحدیث جلد 2  صفحه 228

   حضرت محمد (ص) : دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند .

الحدیث جلد 2 صفحه 289

 رسول اکرم (ص) : کسی که کارش بر پایه علم و معرفت استوار نباشد ، زیان و فساد عملش بیشتر از خیر و مصلحت است . الحدیث جلد 2 صفحه 333

 رسول اکرم (ص) : در وصایای خود به حضرت علی (ع) فرمودند : انتخاب اسم خوب و ادب و تربیت ، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد .

الحدیث جلد 2 صفحه 353

رسول اکرم (ص) : آنکس که به رویش در خیری گشوده شد ، غنیمت بشمارد ، و از فرصت استفاده کند ، زیرا نمی داند چه وقت آن در به رویش بسته میشود.

الحدیث جلد 2 صفحه 366

 رسول اکرم (ص) به ابی ذر غفاری فرمود : پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار ، جوانیت را قبل از پیری ، سلامتت را قبل از بیماری ، تمکنت (ثروتمندی) را قبل از تهیدستی ، فراغت را قبل از گرفتاری ، زندگانیت را قبل از مرگ .

 الحدیث جلد 2 صفحه 368

رسول اکرم (ص)میفرمایند : چهار صفت در هرکه باشد هرچه از دنیا از دستش رود باک ندارد امانت داری و راستگویی و خوش خوئی و عفت در خوراک (که از مالهای نامشروع پرهیز کند) 

 نصایح صفحه 181 حدیث 86

پیغمبر(ص) فرمودند : دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است : وقت مرگ ، در قبر، هنگام زنده شدن ، موقع تحویل دادن نامه اعمال ، در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط.  

 نصایح صفحه 263 حدیث 13

پیغمبر (ص) روز قیامت خدا به هفت گروه نظر نکند و دستور دهد آنها را به آتش کشند : لواط دهنده ، کسی که با دست استمنا کند ، یا با حیوانی جمع شود ،  لواط کننده زنا کننده با دختر زن یا زن همسایه و همسایه آزار ( در صورتیکه توبه نکرده باشند)   

 نصایح صفحه 265 حدیث 20

پیغمبر (ص) سه چیز از سنت و روش پیامبران است : طهارت و پاکی , ازدواج , و پرهیزگاری   سه چیز هم حافظه را قوی میکند مسواک ، روزه , قرآن خواندن    

دعای سه کس هم رد نمیشود سخاوتمند , بیمار , توبه کار       نصایح پندهای سه گانه از پیغمبر (ص)

پیغمبر (ص)  سه کس در قیامت بسان پیامبران شفاعت کنند : عالم خدمتگزار ( لابد مراد خادم عالم است ) و فقیر شکیبا.  نصایح  صفحه 101 حدیث 25

پیغمبر (ص)هر که دل به دنیا بندد قلب خویش را به سه چیز بسته : غصه بی پایان آرزوی خام (که هرگز بر نیاید) و امیدی که به آن نرسد.

نصایح صفحه 99 حدیث 18

 پیغمبر (ص) : پنج چیز دل را صفا میدهد و سختی قلب را بر طرف می کند : همنشینی علما , دست به سر یتیم کشیدن , نیمه شب استغفار کردن , کم خوابیدن شب , روزه .

نصایح صفحه 218 حدیث 42

   پیغمبر (ص)  ای علی پنج چیز دل را سخت کند و چون دل سخت شود انسان کافر شود : گناه روی گناه ، غذا درحال سیری ، ظلم به مردم ، تاخیر نماز و غذا یا آب خوردن با دست چپ. 

کتاب نصایح  صفحه 218 حدیث 39

پیغمبر (ص) : ای علی (ع) پنج چیز دید چشم را زیاد میکند : نگاه به کعبه و خط قرآن و روی پدر و مادر و صورت عالم و آب جاری . 

 نصایح صفحه 218 صفحه 43

حضرت محمد (ص) : عبادت کنندگان سه دسته اند : جمعی از ترس عبادت کنند این عبادت غلامان است.عده ای به طمع مزد عمل می کنند این عبادت مزدوران است.گروهی از سر اخلاص برای محبت خدا کار کنند این عبادت آزادگان و افضل عبادات است.

نصایح صفحه 123

حضرت محمد (ص) : هرکه از ذلت گناه خارج شده به عزت اطاعت درآید خدا او را بدون مال بی نیاز کند و بی لشکر کمک نماید و بی قوم و قبیله عزیز فرماید.

نصایح صفحه 123 تا 124

حضرت محمد (ص) : منافق ( دو رو ) سه نشانه دارد : زبان و دلش از هم جداست گفتارش با کردارش مخالف است نهان و عیانش با هم فرق دارد . حسود نیز سه علامت دارد : پشت سر بد گوید پیش رو چاپلوسی کند در وقت مصیبت شماتت نماید.

نصایح صفحه 125

حضرت محمد (ص) : دلها سه گونه است : فریفته دنیا.طالب آخرت.و عاشق خدا.فریفته دنیا در سختی و بلا به سر برد.طالب آخرت درجات بلند یابد.عاشق خدا دنیا و آخرت و خدا هرسه را دارد.

 نصایح صفحه 126

حضرت محمد (ص) : سه صفت را از کلاغ بیاموزید : مخفی آمیزش کردن.صبح زود به دنبال روزی رفتن.از دشمن بر حذر بودن.

 نصایح صفحه 120

حضرت محمد (ص) : از سه چیز پس از مرگم بر امت می ترسم : گمراهی بعد از هدایت.فتنه های گمراه کننده و شهوت پرستی در امر شکم و فرج.

صایح صفحه 120

حضرت محمد (ص) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود  مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است.

نصایح صفحه 292

حضرت محمد (ص) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی.

 نصایح صفحه 292 تا 293

رسول خدا (ص) : هرکس دوستی دنیا و لذائذ آن را بر طلب علم الهی ترجیح دهد مستوجب خشم الهی میشود و در پائین ترین درجات آتش دوزخ با جهودان محشور خواهد بود و درباره چنین افرادی آیه زیر نازل گشته است . سوره بقره آیه ۸۹ : و چون عرضه شد برایشان راه راست و شناختند صحیح بودن آنرا پس کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند پس لعنت خدا بر کافران باد.

مکارم الاخلاق صفحه ۵۲۸
 
رسول خدا (ص) : ای بندگان خدا شما همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب مصلحت مریض در این است که به دستورات طبیب عمل نماید نه آنکه به چیزی که خود می پسندد اظهار تمایل کند پس تسلیم اوامر و دستورات الهی شوید تا به گروه نجات یافتگان بپیوندید و به خیر و سعادت دست بیابید.

مجموعه ورام جلد ۲ صفحه ۱۱۷
 رسول خدا (ص) : در تفسیر قول خدای عزوجل سوره واقعه آیه
۱۰ و ۱۱ (( السابقون السابقون اولئک المقربون )) (( سبقت گیرندگان در انجام اوامر الهی همان مقربان درگاه الهی هستند )) فرمودند : جبرئیل به من خبر داده سابقون علی (ع) و شیعیانش میباشند آنها هستند که به بهشت سبقت گیرند و به جهت کرامتی که خداوند به آنها نموده مقربان درگاه الهی می باشند.

امالی شیخ مفید صفحه ۳۳۹
 
پیغمبر(ص) : دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است وقت مرگ در قبر هنگام زنده شدن موقع تحویل دادن نامه اعمال در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط

کتاب نصایح صفحه ۲۶۳ حدیث ۱۳
 
سول خدا (ص) : خداوند متعال به هیچ عالم و دانشمندی سرمایه علمی عطا نفرمود جز آنکه از او پیمان گرفت نوع همان پیمانی که از پیغمبران گرفت که احکام و دستوراتش را به مردم ابلاغ نمایند و هرگز از بیان حقیقت دریغ نورزند.

ترجمه منیة المرید صفحه ۵۹
 
پیامبر اکرم (ص) : هرکس که خداوند به او علم دین عطا کرده باشد و او آن را به مردم تعلیم ندهد پس از مرگ داوند را در حالی ملاقات میکند که بر دهانش لجام آهنین زده باشند.

بحارالانوار جلد ۲ صفحه ۶۸
 
رسول خدا (ص) : هرکس قرآن را قرائت کند و آن را سبب و وسیله روزی خویش قرار دهد روز قیامت بیاید در حالی که صورتش استخوانی باشد که در آن گوشت نیست یعنی بی آبرو به محشر وارد شود.

ثواب الاعمال صفحه ۶۳۸
 
سول خدا (ص) : هرکه امامت علی (ع) را پس از من منکر شود چون کسی باشد که در زندگیم پیغمبری مرا انکار نموده و هرکه پیغمبری مرا منکر باشد چون منکر ربوبیت پروردگار است.

امالی صدوق صفحه ۶۵۶
 
یامبر اکرم (ص) : هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در امر دین و احکام و دستوراتش دانا و فهمیده می نماید.

امالی مفید صفحه ۱۷۴
 
رسول خدا (ص) : هر مومنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.

امالی صدوق صفحه ۳۷
 
رسول خدا (ص) : مومنی نیست که یک ساعت نزد عالمی نشیند جز آنکه خدای عزوجل به سوی او ندا کند نزد حبیب من نشستی به عزت و جلالم سوگند تو را با او ساکن بهشت نمایم و باکی از این کار ندارم.

امالی صدوق صفحه ۳۷
 
رسول خدا (ص) : قرض داری که حقوق مردم را نپرداخته پس از مرگ در قبرش در غل و زنجیری از آتش است و جز پرداخت قرضش توسط وارثین چیزی غل و زنجیر را باز نمیکند.

نهج الفصاحه صفحه ۳۹۱
 
رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش نماید مانند این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده در حالی که روزها را روزه گرفته و شب ها را هم شب زنده داری نموده.

بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۵
 
رسول خدا (ص) : شب معراج که به سوی آسمانها عروج کردم در مسیر خویش بر گروهی برخورد کردم که لبهای ایشان را با قیچی های آتشین می بریدند و در آتش می افکندند از جبرئیل پرسیدم اینها چه افرادی هستند ؟ در پاسخ گفت سخن سرایان و خطیبان امت شما هستند که مردم را به کارهای پسندیده می خواندند و خود غافل اند از آن و حال آنکه ایشان قرآن را تلاوت میکردند ولی از گفتارش غافل بودند.

وسائل الشیعه جلد ۱۷ صفحه ۳۱۸
 
سول خدا (ص) : هرکس مومنی را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت کرده و هرکس مرا برنجاند گویا خدا را آزار رسانده است و هرکس خدا را اذیت کند چنانکه در تورات انجیل زبور و قرآن آمده از رحمت خداوند به دور است.

جامع السعادت جلد ۲ صفحه ۲۱۵
 
سول خدا (ص) : کسی که مومنی را بی جهت اذیت نماید پس مانند آن است که ده مرتبه مکه معظمه و بیت المعور را خراب کرده و هزار فرشته مقرب درگاه الهی را کشته است.

مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۱۰۳
 
رسول خدا (ص) : خداوند متعال فرموده : هرکس به یکی از دوستان من اهانت کند به جنگ با من کمین کرده است و من از هر چیزی بیشتر به کمک دوستانم می شتابم.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۵۳
 
رسول خدا (ص) : آنکس که ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن علم الهی را تحمل نکند و با حقارت موقت آن کنار نیاید برای همیشه در نادانی ذلت می ماند و یک عمر با خواری جهل به سر می برد.  

بحارالانوار جلد ۱ صفحه ۵۷
 
 رسول گرامی (ص) : وقتی خداوند درباره کسی اراده خیر فرماید وی را در امر دین فقیه و دانا میکند و به دنیا و علائق مادی کم اعتنایش میکند و او را به عیوبات اخلاقیش بینا و آگاه می سازد.

نهج الفصاحه صفحه ۲۶
 
رسول خدا (ص) : بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیای خویش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران از دست بدهد و تباه کند.

سخنان ۱۴ معصوم جلد ۴ صفحه ۱۰۸
 
رسول خدا (ص) : هرکه داستانی از برادر دینی خود بگوید که قصدش خراب کردن دوست خود باشد تا او را از چشم مردم بیندازد خدا او را از ولایت خود بیرون کند و در ولایت شیطان گذارد و شیطان هم از او دوری گزیند.

امالی صدوق صفحه ۴۸۶
 
پیامبر اکرم (ص) : هرکس یک مساله شرعی از احادیث ما پیرامون حلال و حرام و مسائل دینی اش را بیاموزد خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر موئی که در بدنش قرار دارد برایش حج مقبول می نویسند.

بحارالانوار جلد ۱ صفحه ۲۱۴
 
رسول خدا (ص) : کسی که به دنبال یادگیری علوم الهی و مسائل دینی اش اقدام کند مانند کسی است که روزها را روزه و شب ها را به شب زنده داری تا صبح پراخته و آموختن یک مساله شرعی برای شخص بهتر از این است که به اندازه کوه ابوقبیس در راه خدا طلا انفاق نماید. 

   بحارالانوار جلد ۱ صفحه ۱۸۴
 
رسول خدا (ص) : کسی که از خانه خود برای یادگیری علم دینی بیرون آید هفتاد هزار ملک او را مشایعت میکنند و اگر در این راه از دنیا برود شهید از دنیا رفته است.

عین الحیوة صفحه ۱۶۹
 
سول خدا (ص) : به اصحاب خود می فرمودند : مقید کنید خود را به نوشتن احادیث زیرا خدای تعالی به خاطر کسانی که احادیث را ثبت میکنند و سپس نشر می دهند هربلا و بدی را از مردم دور میکند و آنان در میان شیعیان ما مانند ستارگان اند چه در حال زنده بودن و چه پس از مرگشان و خدا به خاطر ایشان هر بدعتی که در دین گزارده شود را از بین میبرد.

ترجمه منیةالمرید صفحه ۵۳۱
 
رسول اکرم (ص) : یاد کنید در مجالس و صحبت های خود فضایل علی ابن ابی طالب (ع) را زیرا یاد کردن از علی بن ابی طالب (ع) یاد از من است و یاد کردن من یاد کردن از خداست.

عین الحیوة صفحه ۵۴۸
 
رسول خدا (ص) : روزی شیطان در جلوی موسی (ع) ممثل شد پس موسی (ع) به شیطان گفت کدام گناهست که چون فرزند آدم مرتکب آن میشود تو بر او مسلط میشوی شیطان گفت وقتی که از خود راضی باشد و عملهای خیر خود را بسیار شمارد و گناهانش در چشم او اندک نماید.

عین الحیوة صفحه ۱۸۲
 
رسول خدا (ص) : خداوند چهارچیز را در چهار چیز قرار داده است : ۱٫برکت علم را ر احترام به استاد ۲٫بقای ایمان را در تعظیم خدا به وسیله انجام بی چون چرای دستوراتش ۳٫لذت و برکت زندگی را در نیکی به پدر و مادر ۴٫و آزادی از جهنم را در آزار ندادن مردم

نصایح صفحه ۲۳۰
 
رسول گرامی (ص) : در ایام زندگی اوقاتی فرا میرسد که در معرض نسیم حیات بخش الهی قرار میگیرید و فرصت مناسبی بدست می آورید که برای آخرت خود بهره ای شایان ببرید پس بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید و خویشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید.

محجة البیضاء جلد ۵ صفحه ۱۵
 
سول اکرم (ص) : آنکس که بر رویش در خیری گشوده شد غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند زیرا نمیداند چه وقت آن در برویش بسته میشود.

مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۹
 
 رسول اکرم (ص) : یکی از انصار نزد پیامبر (ص) آمد و گفت اگر بنا باشد جنازه ای را تشییع کنم یا در مجلس مرد دانشمندی حاضر شوم حضور مرا در کدامیک از این دو دوست تر می دارید. حضرت فرمودند : اگر کسانی باشند که در پی جنازه روان شوند و آن را به خاک سپارند حاضر شدن در مجلس عالمی که علوم و احادیث و آیات الهی را بیان مینماید از حضور در تشییع هزار جنازه و عیادت نمودن از هزار بیمار و برپا ایستادن برای عبادت خدا در هزار شب و روزه داشتن در هزار روز و صدقه دادن هزار دینار به فقیر و گزاراندن هزار حج و حضور در هزار جنگ در راه خدا فضیلت بیشتری دارد و اینها کجا به پای حضور در مجلس علم الهی میرسد آیا ندانسته ای که حیات و زنده بودن قلب به آموختن علم الهی است و مرگ و نابودی قلب آدمی به جهل و نادانی است.

روضة الواعظین صفحه ۱۲
 
رسول اکرم (ص) : احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند.

اصول کافی جلد ۳ صفحه ۲۴۰
 
رسول خدا (ص) : پیر سالخورده در میان قوم و کسان خود مانند پیغمبر الهی در امت خود میباشد.

سخنان ۱۴ معصوم جلد ۲ صفحه ۲۵
 
سول اکرم (ص) : روزی رسول خدا (ص) در حین عبور از کوچه ای بعضی از کودکان را در حال بازی دید و فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان عرض شد یا رسول الله (ص) از پدران مشرک آنها فرمود : نه بلکه از پدران مسلمان ایشان که هیچ چیز از فرائض و احکام مذهبی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگیری پاره ای از مسائل دینی بروند آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قانع هستند که فرزندانشان به دنبال کسب و تجارت روند و متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند بدانید من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنها نیز از بستگی به من بری اند.

مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۶۲۵
 
رسول اکرم (ص) : شما را درباره نوجوانان و جوانان به نیکی سفارش میکنم که آنها دلی رقیق تر و قلبی فضیلت پذیر تر دارند خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند.

  سخنان ۱۴ معصوم جلد ۲ صفحه ۱۳۳
 
رسول اکرم (ص) : وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماست.

نهج الفصاحه صفحه ۲۲۲
 
 رسول اکرم (ص) : با جمعی از اصحاب خود از جائی عبور میکردند که مردی از کنار ایشان عبور نمود بعضی که او را میشناختند گفتند دیوانه است. رسول اکرم (ص) فرمودند : این مرد دیوانه نیست بلکه مبتلا به مرضی است دیوانه حقیقی آن زن و مردی است که جوانی خود را در غیر طاعت الهی صرف کرده باشد.

مشکوة الانوار صفحه ۱۵۳
 
رسول اکرم (ص) : حضور رسول خدا (ص) عرض شد : شخصی در دوران جاهلیت مرتکب اعمال زشتی شده که به آن ها آگاهی نداشته اکنون که فهمیده و به شرف هدایت اسلام نائل گشته آیا خداوند گناهان گذشته او را مواخذه میکند؟ حضرت فرمودند : اگر در باقیمانده عمرش که دانا شده دارای حسن رفتار باشد و به پاکی و نیکی اقدام نماید خداوند او را به گناهان گذشته اش مواخذه نمی کند ولی اگر در باقیمانده عمرش نادرست و بدکار باشد و به رویه گذشته اش ادامه دهد به تمام اعمال دوران عمرش مواخذه خواهد شد.

سفینة البحار جلد ۳ صفحه ۲۵۸
 
رسول خدا (ص) : موقعی که برای خانواده ات میوه خریداری میکنی مقداری از آن را به همسایه ات اهداء کن و اگر نمی توانی هدیه بدهی میوه را سری و مخفیانه یا پوشیده به منزل ببر مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن ناراحت و آزرده خاطر نشود.

بحار الانوار جلد ۱۸ صفحه ۲۲۲
 
رسول گرامی (ص) : آدمی تحت تاثیر رفیق خویش است و از روش او پیروی میکند البته هرکدام از شما باید در انتخاب دوست قت کند و ببیند با چه کسی دارد طرح رفاقت و دوستی می ریزد.

الحدیث جلد ۲ صفحه ۴۸
 
رسول خدا (ص) : زیاد وضو بگیرید و همواره طاهر باشید که خداوند به این سبب عمرتان را طولانی میکند و اگر توانائی دارید شب و روز با وضو باشید چه آنکه اگر در حال طهارت از دنیا بروید در صف شهداء خواهید بود.

  اسماء الحسنی صفحه ۲۵۰
 
رسول خدا (ص) : کسی که در دنیا چشم هایش را از نگاه به نا محرم پر کند خداوند در روز قیامت چشم هایش را با میخ های آتشین پر از آتش کند تا وقتی که به حساب مردم رسیدگی شود سپس او را به جهنم برند.

ثواب الاعمال صفحه ۳۳۸
 
رسول خدا (ص) : شما نمی توانید با بذل مال و ثروت محبت همه مردم را به سوی خود جلب نمائید ولی با روی بشاش و چهره گشاده و اخلاق خوب با آنان برخورد کنید تا همه مردم شما را دوست بدارند.

الحدیث جلد ۲ صفحه ۲۹
 
رسول خدا (ص) : جابر بن عبدالله انصاری گوید روزی ما نزد رسول خدا (ص) بودیم آن حضرت خطی را ر پیش روی خود کشید و فرمود این راه خداست سپس دو خط دیگر نیز در طرف چپ و راست آن کشیده و فرمودند اینها راه شیطان هستند سپس دست خود را روی خط وسط گذاشتند و فرموند این همان راه مستقیم که صراط علی بن ابیطالب (ع) میباشد است و چپ و راست که سوای راه اوست صراط شیطان است.

تفسیر المیزان جلد ۷ صفحه ۵۸۷
 
رسول خدا (ص) : آنکس که معلومات علمی خویش را افزایش دهد ولی به موازات آن بر پاکی و وظیفه شناسی خود نیافزاید با این کارش جز بر دوری خود از خداوند نیفزوه است.

سخنان ۱۴ معصوم جلد ۲ صفحه ۷۳
 
رسول خدا (ص) : اگر فرزند آدم به اندازه ظرفیت دو رودخانه بزرگ سیل طلا در اختیار داشته باشد باز هم طمع مال بیشتر را دارد و دست بردار نمیشود و دنبال رودخانه سوم میگردد.

مجموعه ورام جلد ۱ صفحه ۱۶۳
 
رسول خدا (ص) : روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی میشود و نوآوریهای حرام سنت . در آن زمان مومنان صبور که در مقابل محرمات و گناهان و بدعتهای نوآورده شده می ایستند فریبکار و حیله گر معرفی میشوند و افراد بدعت ساز حیله گر برای مردم سعادتمند معرفی میشوند. 

سفینة البحار جلد ۱ صفحه ۵۵۷
 
رسول خدا (ص) : زن را صرفا برای زیبایی ظاهرش به همسری انتخاب نکن چه ممکن است زیبائی زن سبب پستی و سقوط اخلاقیش شود و همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشوئی برقرار مکن زیرا مال او میتواند وسیله سرکشی و طغیانش بر تو گردد بلکه به سرمایه دینش و ایمانش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج نما.

محجة البیضاء جلد ۳ صفحه ۸۶
 
رسول اکرم (ص) : مردی از رسول خدا (ص) در خواست نصیحتی کرد حضرت فرمودند زیانت را از گناه و خلاف نگاه دار مرد دوباره در خواست نمود حضرت باز فرمودند زیانت را از گناه و آزار مردم نگاه دار وقتی مرا برای مرتبه سوم درخواستش را تکرار کرد حضرت در پاسخ او به تندی فرموند : وای بر تو آیا مردم را جز حاصل زبان خود چیز دیگری به صورت در آتش می افکند.

تحف العقول صفحه ۵۶
 
رسول خدا (ص) : هرکه مومنی را اطعام نماید و غذائی بخوراند تا او را سیر کند هیچ یک از خلق خدا نمیتواند ثواب او را بشمارند نه ملک مقرب و نه پیغمبر مرسل مگر خداوند عالمیان.

عین الحیوة صفحه ۴۴۴
 
پیغمبر اکرم (ص) : خانه های خود را با خواندن قرآن روشن کنید و آنها را همچون گورستان نسازید چنانکه یهودیان و ترسایان ان چنین کردند و در همان کلیساها و معبدهای خود عبادت نموده و خانه هایشان را رها نمودند و بی عبادت گذراندند زیرا چون در خانه بسیار قرآن خوانده شود خیرش فراوان شود و اهل آن توسعه یابند و برای اهل آسمان بدرخشد چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشد.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۴۲۱
 
رسول اکرم (ص) : اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را به اندازه عمر نوح و برای او هم وزن کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید و یک هزار سال پیاده به مکه برود و عمل حج انجام دهد و بعد در بین صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهید شود ولی ولایت علی بن ابی طالب (ع) را نداشته باشد بوی بهشت را نشود و داخل در آن نمیشود.

ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۴۳
 
رسول اکرم (ص) : شخص زناکار اگر بمیرد و توبه نکند خداوند سیصد در از درهای دوزخ بر روی او باز کند و از هر دری مار و عقرب های فراوانی به او حمله کنند و تا قیامت در آتش بسوزد و وقتی وارد محشر میشود اهل محشر از بوی تعفن و گند وی متعذی و در عذاب باشند.

تفسیر جامع جلد ۴ صفحه ۴۶۰
 
سول خدا (ص) : روز قیامت در میان اعضای بدن زبان عذابی شود که هیچ کدام اعضاء نشوند پس زبان گوید پروردگارا مرا چنان عذابی نمودی که چیزی را چنان عذاب نکردی در پاسخ او گفته شود از تو یک سخن درآمد در مشارق و مغارب زمین رسید و به وسیله آن خونهای محترم ریخته شد و مال محترم غارت شد و آبروی مومن برباد رفت پس به عزت و جلالم سوگند که چنان عذابی را بر تو مقرر کنم که به هیچ عضوی مقرر نکرده باشم.

اصول کافی جلد۳ صفحه ۱۸۰
 
رسول خدا (ص) : هرکس با تکبر و خودخواهی بر روی زمین راه برود زمین و آنچه در زیر آنست و آنچه بر روی آنست او را لعن و نفرین نمایند.

ثواب الاعمال صفحه ۶۲۷
 
 پیامبر اکرم (ص) : خواب بر هفت قسم است : ۱٫ خواب غفلت که آن خواب در مجالس پند و اخلاق است.۲٫ خواب لعنت خواب به هنگام نماز صبح است. ۳٫ خواب رخصت خواب بعد از نماز عشاء ۴٫ خواب بدبختی خواب در وقت هر نماز است ۵٫ خواب عذاب خواب بعد از نماز صبح و زدن سپیده ۶٫ خواب راحت خواب هنگام ظهر است ۷٫ خواب حسرت خوابیدن در شب جمعه

دارالسلام نوری
 
سول اکرم (ص) : از مردم اهل جهنم آنکس که عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشین به پا دارد که مغز سرش از شدت گرمای آن کفشها به جوش می آید.

نهج الفصاحه صفحه ۲۲
 
رسول اکرم (ص) : توبه دری دارد که پهنای آن مانند وسعت مشرق تا مغرب است و تا خورشید از مغرب طلوع نکند این در بسته نمیشود.

نهج الفصاحه صفحه ۱۷۷
 
رسول خدا (ص) : خطاب به مردان متاهل فرمودند : لباسهای خود را تمیز کنید و موهای خود را کم و مرتب و زیبا کنید و دهانهای خود را مسواک بزنید و همیشه آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند.

نهج الفصاحه صفحه ۷۲
 
رسول اکرم (ص) : در شب معراج از جانب حق تعالی به من خطاب رسید ای محمد (ص) : علی (ع) در نزد من محبوبترین خلق است علی چراغ هدایت اولیای من است علی (ع) پرچمدار افراد مومن و صالح است علی نور است از برای کسی که اطاعت اوامر او نماید و علی کلمه تقوی و باقیه است برای افراد پرهیزکار که پس از مرگ ملازم آنها باشد ای محمد هرکس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکه با علی دشمنی ورزد مرا دشمنی نموده.

تفسیر جامع جلد ۶ صفحه ۴۵
 
پیامبر اکرم (ص) : شخصی شارب خمر و خورنده شراب صبح میکند در حالتی که شب را عروس شیطان بوده است.

تفسیر جامع جلد ۱ صفحه ۱۴۲
 
رسول خدا (ص) : هرکه قبل از طلب حاجت خود از خدا نخست چهل مومن را دعا کند سپس حاجتش را به خدا عنوان کند دعایش اجابت شود.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۲۸۸
 
رسول اکرم (ص) : هرکه در میان سخن برادر مسلمانش که در حال صحبت کردن است بدود و سخن او را قطع کند مانند این است که گوشت صورت او را کنده است.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۴۸۱
 
رسول اکرم (ص) : اگر مردم میدانستند علی (ع) از چه زمانی به امیرالمومنین لقب یافت حقیقتا منکر فضیلت او نمی شدند و او وقتی امیرالمومنین نامیده شد که هنوز روح در بدن آدم دمیده نشده بود زیرا خداوند در عالم ذر مردم را بر نفس خودشان گواه گرفت فرمود : آیا من پروردگار شما نیستم و محمد (ص) پیغمبر شما و علی (ع) امیرالمومنین بر شما نیست پس همه خلایق از روی میل و رغبت یا به اکراه و اجبار گفتند آری.

تفسیر جامع جلد ۲ صفحه ۴۸۲
 
پیامبر اکرم (ص) : شخصی در روز قیامت می آید در حالی که مانند کوههای سر به فلک کشیده یا ابرهای متراکم برای او حسنات در نظر گرفته شده است عرض میکند خدایا من که این همه عمل خوب نداشتم خطاب به او شود این همان علومی است که به دیگران آموختی و آنان هم عمل کردند و تو در پاداش تمامی آنها شریک بودی.

بحارالانوار جلد ۲ صفحه ۱۹
 
رسول اکرم (ص) : حضور رسول خدا (ص) نام دو نفر به میان آمد که یکی پس از نماز می نشست و احکام دین به مردم می آموخت و دیگری روزها را روزه و شب ها را به نماز مشغول بود حضرت فرمودند مزیت و برتری کسی که احکام و علم به دیگران می آموزد بر دیگری که فقط عبادت میکند مانند فضیلت من پیغمبر بر سایر مردم است.

نصایح صفحه ۱۲۶
 
رسول خدا (ص) : علامت اهل یقین شش چیز است : ۱-یقین به داشتن پروردگار و یکتائی او پس تلاش برای جلب محبت او ۲-یقین به مرگ پس دور اندیشی و آماده شدن برای آن ۳-یقین به زنده شدن پس از مرگ پس ترس از رسوائی ۴-یقین به بهشت شوق برای دیدار آن ۵-یقین به آتش جهنم پس تلاش برای نجات از آن ۶-یقین به حساب و کتاب و سنجش اعمال پس محاسبه نمودن اعمال خویش پیش از رسیدن مرگ.

کلام نور جلد ۱ صفحه ۲۴۹
 
رسول خدا (ص) : آیا شما را به سخاوتمندترین فرد آگاه نکنم ؟ عرض شد بفرمائید : فرمود خدای متعال بخشنده ترین سخاوتمندان است و من در میان فرزندان آدم سخاوتمندترین هستم و بعد از من مردی که علوم دینی و الهی را می آموزد و آن را میان مردم پخش میکند سخاوتمند ترین مردم است و او به تنهایی یک امت محسوب میشود.

میزان الحکمه جلد ۶ صفحه ۴۷۴
 

رسول خدا (ص) : هرکه کار زشتی را فاش کند چون کسی است که آن را انجام داده و هرکه مومنی را به کار زشتی سرزنش کند نمیرد تا به آن عمل گرفتار شود.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۵۹
 

رسول خدا (ص) : بیشترین چیزی که بر امتم می ترسم افرادی هستند که قرآن را به نظر و رای خود تفسیر و تاویل میکنند و در غیر جای آن از آن بهره می گیرند.

الحیاة جلد ۳ صفحه ۳۰
 

رسول اکرم (ص) : هرکه برای رضای خدا به دنبال علم الهی رفت بابی از علم به رویش گشوده نشود جز آنکه به سبب آن تواضعش نسبت به مردم بیشتر میگردد پس او خود را در چشم خویش خوار و ذلیل می شمارد و از معصیت و نافرمانی خدا ترسش بیشتر میشود و تلاشش در یاری دین افزوده گردد و با علم خویش به مردم نفع میرساند.

میزان الحکمه جلد ۶ صفحه ۴۷۹
 

رسول خدا (ص) : من هفت دسته را لعن کرده ام که خداوند و هر پیغمبر مستجاب الدعوه ای لعنتشان کرده : ۱٫کسی که به کتاب خدا چیزی اضافه کند و آنرا تغییر دهد.۲٫آن کس که با روش و سنت من مخالفت کند.۳٫آنکس که با خاندان و اهل بیت من دشمنی نماید و احترامشان ننماید.۴٫آنکه حرامهای خدا را حلال شمارد و حلال های الهی را حرام شمارد.۵٫آنکه از عبادت و پرستش خدا سرباز زند .۶٫آنکه استفاده از بیت المال مسلمین را بر خود حلال شمارد.۷٫آنکس که به ناحق و زور ریاست و حکومت را در دست خود گیرد تا عزیزان خدا را خوار و ذلیلان حق را عزیز کند.

خصال الصدوق جلد ۲ صفحه ۱۰۳
 

 پیامبر اکرم (ص) : روزگاری برامت من خواهد آمد که از قرآن جز رسمی واز اسلام جز اسمی باقی نمی ماند . مردمی در آن زمان مسلمان خوانده می شوند با آنکه دور ترین مردم از اسلامند ، مساجدشان آباد ولی از هدایت تهی است ، فقیهان آن زمان بدترین فقیهانند ودر زیر آسمان فتنه از ایشان برمی خیزد و به ایشان باز می گردد.

بحارالانوارجلد ۲ صفحه ۱۰۹
 

رسول خدا (ص) : بیماران خود را به وسیله صدقه و احسان به فقرا علاج کنید ، زیرا صدقه دادن و احسان نمودن بیماری ها و گرفتاریهای شما را دفع می کند.

نهج الفصاحه صفحه ۳۲۵
 

رسول خدا (ص) : خاک بر سرش ، خاک بر سرش ، خاک بر سرش . کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو پیش او به سن پیری برسند و او به واسطه خدمت به آنها بهشتی نشود .

نهج الفصاحه صفحه ۳۴۹
 

رسول خدا (ص) : مومن خود به تنهائی یک امت است ( مومن خود به تنهائی حجت است ) مومن خود به تنهائی جماعت است .

  بحارالانوارجلد ۷۳ صفحه ۳۰۳
 

رسول خدا (ص) : سه صفت است که در هر که باشد به خودش باز می گردد . ۱- مکر وحیله کردن با مردم ۲- ظلم و ستم به مردم ۳- پیمان شکنی .

نهج الفصاحه صفحه ۲۶۸
 

رسول خدا (ص) : حلقه در بهشت از یاقوت سرخ بوده که روی صفحه طلائی درب نصب گردیده و وقتی حلقه روی درب کوبیده می شود صدای (( یاعلی )) از آن بلند میشود. 

علل الشرایع جلد ۱ صفحه ۵۴۳
 

رسول اکرم (ص) : لعنت خدا بر کسی باد هر بار که بر سر سفره ای بنشیند که در آن سفره شراب وجود دارد .

بحارالانوار جلد ۲ صفحه ۱۱۵
 

رسول خدا (ص) : هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو نماید و به خود عطر بزند هیچ نمازی از او پذیرفته نمی شود تا همانگونه که به خاطر جنابت غسل می نماید به خاطر این بوی خوش نیز غسل کند و از آن عمل توبه نماید .

من لا یحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۴۴۰
 

رسول خدا (ص) : هنگامی که زنی در جائی نشست بعد از آنکه از آنجا برخاست در جای او منشینید تا آنکه گرمی آنجا از بین برود و جایش خنک شود.

من لا یحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۴۶۷
 

رسول خدا (ص) : به پدر و مادر خود نیکی کنید تا فرزندان شما به شما نیکی نمایند چشم از زنان و ناموس مردم بپوشانید و خیانت به آنها نکنید تا از زنانتان چشم بپوشند و به آنها خیانت نکنند .

نهج الفصاحه صفحه ۲۱۹
 

رسول خدا (ص) : منفورترین بندگان نزد خداوند کسی است که لباس وی از خودش و کارش بهتر باشد یعنی جامه ( لباسش ) وی جامه  پیغمبران باشد و کارش کار ستمگران .

نهج الفصاحه صفحه ۴
 

رسول خدا (ص) : وقتی کسی در نماز امام جماعت شد نمازش را کوتاه و سبک بخواند زیرا در میان مردم کودک و سالمند و بیمار و ناتوان هست و هر وقت خواست برای خود نماز گذارد به تنهائی هر چه می خواهد طول دهد .

نهج الفصاحه صفحه ۳۶
 

رسول خدا (ص) : دو کس در قیامت از همه مردم بیشتر حسرت می خورند : ۱- مردی که در دنیا برای طلب علم دین فرصت داشته ولی به خاطر تنبلی به جستجوی آن نرفته ، دیگری مردی است که دانش دین را به دیگران آموخته و آنها به آن عمل نموده و به بهشت رفته اند ، ولی خود عمل به آن دانش نکرده و باید به جهنم برود.

نهج الفصاحه صفحه ۶۰
 

رسول خدا (ص) : خطاب به مردانی که ازدواج می کنند فرمود : لباسهای خود را تمیز کنید و موهای خود را مرتب نمائید مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند .

نهج الفصاحه صفحه ۷۲
 

رسول خدا (ص) : بدانید هیچ مردی با زن نا محرم خلوت نمی کند جز آنکه سومی آنها شیطان است و آنقدر آنها را وسوسه میکند تا در حرام بیفتند .

نهج الفصاحه صفحه ۹۲
 

رسول خدا (ص) : به حضرت عرض شد کدام رفیق و هم نشین از همه بهتر است ؟ فرمود : ۱- کسی که دیدارش شما را به یاد خدا می اندازد ۲- و گفتارش در علم و دانش شما بیفزاید ۳- و عمل و کردارش شما را به یاد آخرت بیندازد .

کلام نور جلد ۲ صفحه ۵۳۰
 

رسول خدا (ص) : هرگز رستگار نمی شوند مردمی که امور مملکت خود را به دست زنان بسپارند و نیز فرمود : هر گاه کارهای مملکتی شما به دست زنان افتاد زیر خاک از روی زمین برای شما بهتر است .

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۶۰
 

رسول خدا (ص) : گاهی می شود که شخص دزد زده که دزد اموالش را برده گناهاش از دزد بیشتر می گردد ، بخاطر اینکه او مردم را بدون علت متهم به دزدی میکند و به بی گناهان تهمت دزدی می زند.

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۶۰
 

 رسول خدا (ص) : خدا متعال مرا به هفت چیز سفارش فرمود : ۱- خالص نمودن عبادات و اعمال برای خدا در پنهان و آشکارا ۲- دادگری و عدالت در حال خشم و غضب ۳- میانه روی و اقتصاد در خرج کردن به هنگام فقر و ثروتمندی ۴- بخشیدن و عفو از کسی که  ستم نموده ۵- عطا نمایم به آنکس که مرا محروم کرده ۶- پیوند با رفیق و خویشاوندی که از من بریده ۷- اینکه سکوتم اندیشه باشد و سخنم یاد خدا باشد و نگاهم عبرت باشد.

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۶۰
 
رسول خدا (ص) : کسی که مومنی را درباره موضوعی یا کاری سرزنش کند ، نمی میرد تا خودش به آن مساله گرفتار شود و امتحان گردد .

روضه بحار جلد ۱ صفحه۱۷۱

رسول خدا (ص) : فقیر واقعی کسی است که از مالش چیزی برای آخرتش پیش نفرستاده و اگر چه ثروت و دارایش در دنیا از همه مردم بیشتر باشد و نیرومند واقعی کسی است که شیطان در دلش نشین زند و او را سخت خشمناک کند و خونش را بجوش آورد ولی او خدا را یاد کند و غضبش را فرو نشاند .                   

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۷۰

رسول خدا (ص): افسرده خاطر نسازد یکی از شما را اگر خواب و رویاء از او برداشته شود ، زیرا  دلی که دانش در آن رسوخ نموده باشد خواب و رویاء از آن برداشته می گردد .

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۷۴
 

 رسول خدا (ص) : نشست وبرخاست با چند طایفه دل را می میراند ۱- خسیسان ۲- با ثروتمندان ۳- گفتگو با زنان ۴- نشست با مردگان ، عرض شد چگونه می شود با مردگان نشست و صحبت کرد فرمود : منظورم از مرده کسی است که دلش از یاد آخرت مرده و فقط به فکر آباد نمودن دنیاست .          

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۷۴
 

رسول خدا (ص) : شش چیز را برای من تعهد کنید تا من هم بهشت را برای شما تضمین نمایم ۱- چون خواستید سخنی بگوئید دروغ نگوئید ۲- هر گاه امانتی به شما سپرده شد یا به عنوان امین در جائی انتخاب شدید خیانت نکنید ۳- هرگاه وعده ای دادید به آن عمل کنید ۴- چشمهایتان را از نگاه های حرام و نگاه به نا محرم بپوشانید ۵- دستهایتان را از خلاف کردن نگه دارید ۶- آلت تناسلی خود را از حرام حفظ نمائید .                  

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۸۵
 

رسول خدا (ص) : بدترین سخن کلام دروغ است ۲- بدترین امور کارهای بدعت آمیز است ( یعنی اموری که مخالف فرمان خدا و رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع)  است ) ۳- بدترین پشیمانی ها  پشیمانی پس از ورود به عالم آخرت در شب اول قبر است ۴ – بدترین کاسبی ها کسب ربا و نزول است و بدترین خوردنی ها خوردن مال یتیم است به ستم و ظلم .           

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۹۲
 

رسول اکرم (ص): بنده خدا باید از دنیایش برای آخرتش توشه برگیرد و از جوانیش برای پیری و از دوران سلامتی برای بیماریش و از زندگی اش برای مرگش ، سوگند به آن خدائی که جانم در دست اوست پس از دنیا خانه ای نیست مگر بهشت یا جهنم .                       

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۹۵
 

رسول اکرم (ص) : هرکس لقمه ای غذا به مومنی بخوراند خداوند از میوه های بهشت به او بخوراند و هر کسی مومنی را آب دهد ، خداوند از شراب سربه مهر بهشتی به او نوشاند و هر کس مومنی را لباس پوشاند ، خداوند از ابریشم و استبرق بهشتی او را پوشاند .                    

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۴۳
 

رسول خدا (ص): یا علی هفت چیز اگر در کسی باشد حقیقت ایمان را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود ۱- کسی که وضویش را به صورت کامل بگیرد ۲- نمازش را با رعایت تمام آداب و احکام نیکو به جا آورد ۳- کسی که وجوهات و زکات مالش را بپردازد ۴- خشم و غضب خود را نگهدارد ۵- زبانش را از حرام حفظ نماید ۶- برای گناهانی که انجام داده شبانه روز طلب استغفار و بخشش کند ۷- خیر خواه اهل بیت من باشد .     

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۵۷
 

 رسول خدا (ص): مسلمان خوب کسی است که از هر سخنی که به کار آخرتش نیاید لب فرو بندد.                    

امالی شیخ مفید صفحه ۴۶
 

رسول خدا (ص) : شخص دانا و فهمیده نسبت به مسائل و احکام دینی در میان مردم نادان همچون زنده ای است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایان برای دانشجوی علوم الهی طلب آمرزش می کنند ، پس دانش دینی را بجوئید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است .

امالی شیخ مفید صفحه ۴۱
 

رسول خدا (ص): هیچ قطره ای نزد خداوند از دو قطره محبوبتر نیست ۱- قطره خونی که در راه خوشنودی خدا ریخته شود ۲- قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از بیم معاصی که در محضر خدا انجام داده شده بر رخساری بغلتد .               

اما لی شیخ مفید صفحه ۲۲
 

  رسول اکرم (ص): چهار چیز از ذخائر نیکیها ست ۱- پنهان داشتن حاجت و نیاز خود از مردم ۲- پنهان داشتن اعمال خیر و عبادات و صدقات ۳- پنهان داشتن بیماری از مردم ۴- پنهان داشتن مصیبت ها و گرفتاریها .                      

امالی شیخ مفید صفحه ۲۰
 

رسول خدا (ص): راستی که خدای تعالی به خاطر یک مومن صالح و شایسته از شیعیان ما بلا و گرفتاری را از صد خانه از همسایگانش دفع می نماید . 

آثار الصادقین جلد ۹ صفحه ۱۶۲
 

 رسول خدا (ص): با هیچ عالمی نشست و برخاست مکنید ، مگر کسی که شما را از پنچ چیز به پنچ چیزدعوت نماید : ۱- از شک و تردید نسبت به خدا و دستوراتش و دستورات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) به یقین به این احکام ۲- از ریاء و خود نمائی در عبادات به اخلاص ۳- از رغبت و تمایل به لذات دنیا به دوستی خدا و رغبت به آخرت ۴- از تکبر و خود بینی به تواضع و فروتنی ۵- از مکر و حیله در کارها با مردم به خیر خواهی نمودن امور مردم.

کلام نور جلد ۱ صفحه ۱۸۷
 

 رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز و حاجت برادر مومن خود کوشش کند مانند کسی است که نه هزار سال خداوند را عبادت کرده در حالی که روزهایش را روزه بوده و شب ها را هم شب زنده داری می کرده است .                 

بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۵
 

 رسول خدا (ص): به یکی از اصحاب فرمودند : مبادا مهر و محبت و علاقه نسبت به زن و فرزند ، تو را وادارکند که به محیط گناه قدم گذاری و خودرا به خاطر ایشان به فعل حرام بیندازی .

کلام نور جلد ۱ صفحه ۱۴۰
 

حضرت محمد (ص) : از زیاد خندیدن بر حذر باشید ، زیرا خنده زیاد قلب را می میراند و نور صورت را می برد .     

کلام نور جلد ۱ صفحه ۱۰۵
 

 رسول خدا (ص) : وقتی خدا برای بنده ای اراده خیر نماید ، برای او در درونش پند دهنده ای قرار می دهد ، تا اورا به کار خیر امر ، و از کار زشت نهی کند. 

کلام نور جلد ۱ صفحه ۱۴۲
 

رسول خدا (ص) : بهترین گفتار کتاب خداست ، بهترین روش و سنت ، سنت من است و بدترین امور چیزهای بدعت آمیز است که خلاف فرموده خدا و سنت است ، آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است .                  

اما لی مفید صفحه  207
 

رسول خدا (ص) : همین عیب برای آدمی بس است که عیبی را در مردم ببیند که از دیدن همان عیب در خود کور باشد .      

اما لی مفید صفحه ۸۰  
 

  حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که پیش از رسیدن مرگ سر از خواب برگیرد؟   

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مهلت سر نیامده از خواب غفلت بیدار شود؟

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که پیش از روز بدبختی برای خود کاری کند؟  

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : یک تن نیست که قبل از بیرون آمدن جان آماده لقای پروردگار شود؟  

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : یک تن نیست که تا رفتن نزدیک نشده برای آخرت توشه ای برگیرد؟ 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مرگ فرا نرسیده از گناه توبه کند؟ 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید بیناترین چشم آن است که در راه خیر باز شود. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : بدانید شنواترین گوش آن است که برای بیداری دل سخن فرا گیرد. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید مصرف کردن این اموال در راه باطل اسراف و تبذیر است. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید قناعت و تسلط بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقوا است. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسائی نمی توان از آفاتش سالم ماند و هر چه طعمه آن شود از آن نجات نیابد.

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید وجود شما بهایی جز بهشت ندارد مبادا بغیر از آن خود را بفروشید. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید دنیا گذشته و پایان خود را اعلام کرده زیبائیهایش زشت و تازه هایش کهنه و اشیاء گرانبهایش بی ارزش شده است. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : بدانید تقوا مرکب راهواری است پرهیزکاران بر آن سوار شده و مهارش را بدست گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت میرساند بدانید گناه مرکبی چموش است گنهکاران بر گرد آن نشسته اند مهارش گسیخته راکب را بپرتگاه دوزخ میافکند. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : بدانید امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه است مسابقه بر سر بهشت است و سرنجام باختگان دوزخ. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید شما در دوران آرزویی بسر می برید که پایانش مرگ است هرکس در روزگار آرزو پیش از رسیدن مرگ عمل کند اعمالش سودمند افتد و مرگش بوی زیانی نرساند.

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید زبان پاره گوشتی از تن انسان است که اگر سرباز زند گفتار نتواند و اگر آزاد شود سخن پیاپی روان سازد (یعنی گرفتگی یا روانی زبان تابع تسلط انسان بر مطالب است اگر گوینده حاضر الذهن نباشد قهرا زبان کند شود و از گفتار بازماند و اگر فکر در جولان باشد زبان بی اختیار آزاد گردد و افکار چون چشمه جوشان از  سر زبان فرو ریزد. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید تهی دستی بلاست و بدتر از تهیدستی رنجوری جسم است و بدتر از مریضی بیماری قلب است. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت تقوای قلب است. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : بدانید هر که بی اندیشه عاقبت در هر کار پا نهد باید منتظر حوادث ناگهانی باشد. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید خردمند آن است که با فکر صائب و پیش بینی کامل با کارها روبرو شود. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید کوس رحلت زده اند و توشه را معرفی کرده اند باندازه ایکه بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید توشه برگیرید.

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید جهاد بهای بهشت است هرکس برای خویشتن جهاد کند مالک نفس خود شود بالاترین ثواب خدا از آن کسی است که خود را بشناسد. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بدانید احکام دین در صحت و متانت یکی است راههای دین معتدل است هرکس براه دین رود غنیمت برد و هرکه توقف کند گمراه و پشیمان شود. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

 حضرت محمد (ص) : بیدار باشید اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضو ها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و تا مرگ نرسیده عمل کنید. 

نصایح باب اول صفحه ۲ الی ۴
 

حضرت محمد (ص) : هنگامی که بدعتهای خلافت دین در میان امت من ظاهر شود ، باید صاحبان علم ، دانش خود را اظهار داشته ، بطلان بدعتها را روشن سازند و الا گرفتار لعنت خدا خواهند بود.   

نصایح صفحه ۶
 

حضرت محمد (ص) : عجب دارم از آن که دهان را از خنده چاک می دهد و نمی داند خداوند از او راضی است یا نه.       

نصایح صفحه ۲۹
 

حضرت محمد (ص) : اهل بیت من مانند کشتی نوح اند ، هر کس سوارشد نجات یافت و هر که تخلف کرد غرق شد .          

نصایح صفحه ۴۵
 

حضرت محمد (ص) : همنشین صالح چون عطر فروش است ، که اگر عطر خویش به تو ندهد بوی خوشش در تو آویزد و همنشین بد همچون آهنگر است که اگر شراره ی آتشش بتو نرسد بوی بدش آزارت می دهد  .    

نصایح صفحه ۴۵
 

حضرت محمد (ص) : مومن حقیقی کسی است که مالش را با مستمندان در میان نهد و درباره مردم انصاف دهد .       

نصایح صفحه ۷۲
 

حضرت محمد (ص) : اگرعالمی یا طالب علمی از یک ده یا شهر اسلامی عبور کند ، خداوند چهل روز عذاب از قبور آنها بردارد ، هر چند از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود و از طعام وآب آنها هم نخورد.  

نصایح صفحه ۸۰
 

حضرت محمد (ص) : علم به دو نوع است یکی آن که در قلب جا گرفته و به عمل در آمده ، این علم سود مند است : دیگر آن که تنها بر زبان است و برای صاحبش اتمام حجت است.          

نصایح صفحه ۸۱
 

حضرت محمد (ص) : کسی که دو حدیث فرا گیرد تا خود عمل کند ، یا به دیگران بیاموزد تا به کار بندند ، برای او از شصت سال عبادت بهتر است .      

نصایح صفحه ۸۱
 

 حضرت محمد (ص) : دو نصیحت کننده در میان شما می گذارم : یکی گویا و دیگری خاموش : گویا قرآن است و خاموش مرگ .     

نصایح صفحه ۸۲
 

 حضرت محمد (ص) : آسمانها و زمین ها و فرشتگان و شب و روز به سه دسته طلب آمرزش کنند : علما ، طالبان علم و سخاوتمندن . 

نصایح صفحه ۱۱۱
 

 حضرت محمد (ص) : روز قیامت عذاب را از سه کس برگیرند : راضی به تقدیر خدا . خیر خواه مسلمانان و دلال خیر .      

نصایح صفحه ۱۱۱
 

 حضرت محمد (ص) : سه کس بی حساب به دوزخ در آیند : زنا کاری که در موی سرش سفیدی پدید آمده . عاق پدر و مادر . شرابخوار . ( در صورتیکه توبه نکرده باشند )

نصایح صفحه ۱۱۲
 

حضرت محمد (ص) : سه چیز حافظه را قوی کند : مسواک ، روزه  و قرآن خواندن .                

نصایح صفحه ۱۱۴
 

 حضرت محمد (ص) : هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم آن که از ترس خدا گریسته یا از  نگاه به نامحرم پوشیده . یا در راه خدا شب نخوابیده.          

نصایح صفحه ۱۳۱
 

 حضرت محمد (ص) : سه صفت است که در هر که باشد تمام صفات ایمان را داراست : در وقت خرسندی و خشنودی به گناه و باطل نگراید . هنگام خشم و غضب پا از حریم حق فراتر ننهد . و موقع قدرت از حدود خود تجاوز ننماید  .                 

 نصایح صحفه  132 
 

 حضرت محمد (ص) : هر که اهل بیت مرا دوست ندارد یکی از سه علل را دارد یا منافق است . یا  حرام زاده . یا نطفه اش در حال حیض بسته شده .     

 نصایح صفحه ۱۳۲ 
 

 حضرت محمد (ص) : شب بیداری جز در سه مورد سزاوار نیست تلاوت قرآن . طلب علم . عروسی .         

 نصایح صفحه  132 
 

 حضرت محمد (ص) : اگر سه گرفتاری و بلا برای آدمیزاد نبود برای هیچ چیز سر فرود نمی آورد : مرض . فقر . مرگ .  عجب اینست که با این گرفتاریها باز هم سر کشی می کند.         

 نصایح صفحه  133 
 
ضرت محمد (ص) :  نشانه ی بدبختی چهار چیز است : خشکی چشم ، سختی دل ، حرص در تحصیل روزی  و اصرار به گناه .

 نصایح صفحه  77 
 
 حضرت محمد (ص) : چهار کس چون از قبر برخیزند بی حساب به دوزخ روند : آنان که صبح بخوابند ، یا شب را به غفلت بگذرانند ، یا ذکات ندهند ، یا در گناه اصرار ورزند . ( مراد از خواب صبح ترک نماز صبح است ، غفلت شب : شب نشینی های توئام با گناه )                    

 نصایح صفحه  177 
 
ضرت محمد (ص) : هر کس پنچ چیز را برای من عهده دار شود ، من بهشت را برایش ضامن شوم : نسبت به خدا ، پیغمبر ، قرآن ، دین خدا ، جامعه ی اسلامی خیر خواه و دلسوز باشد.   

  نصایح صفحه  213  
 
حضرت محمد (ص) : ای علی  پنچ چیز دل را می میراند : زیاد خوردن . زیاد خوابیدن . زیاد خندیدن . غصه فراوان . و حرام خوردن که ایمان را دور می کند . 

 نصایح صفحه  219 
 

 حضرت محمد (ص) : پنچ چیز دل را روشن می کند : زیاد خواندن سوره قل هوالله . کم خوردن . همنشینی علما . نماز شب . و رفتن به مسجدها جلسات و مجامع دینی .   

 نصایح صفحه  219 
 
حضرت محمد (ص) : پنچ چیز دید چشم را زیاد می کند : نگاه به کعبه  و به خط قرآن و بر روی پدر و مادر و به صورت عالم و آب جاری.

 نصایح صفحه  219 
 
حضرت محمد (ص) : خدا کسی را که جرعه ای شراب نوشد به پنچ بلا گرقتار کند : سختی دل ، بیزاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه فرشتگان . بیزاری پیمبران . بیزاری خدا و آتش دوزخ . 

 ن  ص ایح صقحه  219
 
نشانه مومن پنچ چیز است : پرهیزگاری در خلوت . صدقه در تنگ دستی . صبر در مصیبت . راستگوئی هنگام ترس . حلم در وقت غضب .

نصایح صفحه  222

حضرت محمد (ص) : پنچ چیزاز مصیبت های آخرت است : از دست رفتن نماز . مرگ عالم . نا امید کردن سائل . نا فرمانی پدر ومادر . و ندادن زکات .    

نصایح صفحه ۲۲۲
 
 حضرت محمد (ص) : بر شما باد به صدقه که شش خاصیت دارد : سه در دنیا و سه در آخرت . در دنیا : عمر را زیاد می کند . روزی را فراوان . شهرها را آباد کند . در آخرت : ساتر عورت . سایبان قیامت . و جلوگیر آتش باشد .            

نصایح صفحه  246
 
حضرت محمد (ص) : منافق چون وعده کند تخلف نماید . کردارش بد باشد . در گفتار دروغ گوید . در امانت خیانت ورزد . اگر به نوائی رسد سبکسری کند . و اگر تهیدست شود آرام گیرد .        

نصایح صفحه  247
 
رسول اکرم (ص) : مردی خدمت پیامبر اکرم (ص) عرض کرد یا رسول الله سر آغاز دانش چیست ؟ فرمود : گوش فرا دادن به آن.عرض کرد بعد چه ؟ جمع آوری و حفظ کردن آن. پرسید دیگر چه ؟ فرمود : عمل نمودن به آن . عرض کرد بعد از آن چه ؟ فرمود : نشر دادن آن به سایر مردم.      

مجموعه ورام جلد ۲صفحه  36
 
 رسول اکرم (ص) : هیچ کس نیست مگر آنکه فرشته ای همراه اوست هنگامی که در توالت فضولات از بدنش خارج می شود گردن آن شخص را به سمت پائین بر می گرداند تا به آنها نگاه کند پس به نطق ملکوتی به آن شخص می گوید : ای فرزند آدمی اینست همان روزی که از پی آن تلاش و کوشش نمودی که آخرالامر اینگونه از تو خارج می شود پس ببین و مراقب باش که آن را از چه راهی بدست می آوری .    

تنبیه الخواطر جلد ۲صفحه  49
 
 حضرت محمد (ص) : همانا چون از مومن گناه و معصیتی سر بزند چنان احساس ناراحتی و پشیمانی می کند که گویا کوهی بر روی سینه اش افتاده و سنگینی می کند و شخص منافق چون گناه می کند مثلش مانند کسی است که پشه ای روی بینی اش بنشینید و  بلند شود ، یعنی احساس پشیمانی از گناه ندارد . 

تنبیه الخواطر جلد ۲صفحه  111
 
 رسول خدا (ص) : ابوذر گوید از رسول خدا (ص) پرسیدم زیرک ترین مومنان چه کسی است ؟ فرمود : کسی که بیشتر به یاد مرگ و آخرت باشد و بهتر از همه خود را برای منزل قبر آماده کند .      

تنبیه الخواطر جلد ۲صفحه  118
 
 رسول اکرم (ص) : دوست و همنشین خوب بهتر از تنهائی است و تنهائی بهتر از هم نشین بد است و سخن نیکو گفتن  بهتر از خاموشی است و خاموشی و سکوت بهتر از سخن بد گفتن است .      

تنبیه الخواطر جلد ۲صفحه  122
 
 رسول اکرم (ص) : کسی که باک نداشته باشد که مال را از چه راهی بدست می آورد ، حلال یا حرام ، برای خداوند هم اهمیتی ندارد که او را از کدام راه وارد جهنم سازد .      

تنبیه الخواطر جلد ۲ صفحه ۱۲۵
 
 رسول اکرم (ص) : ۱- تنبل ترین مردم کسی است که بیکار باشد و به ذکر و یاد خداوند متعال مشغول نشود . ۲ – بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد ۳- عاجز ترین مردم کسی است که از دعا به درگاه الهی ناتوان باشد ۴ – دزد ترین مردم کسی است که از اجزاء نمازش بکاهد ۵- ظالم ترین مردم کسی است که در مقابلش نام مرا ببرند و بر من صلوات نفرستد.    

تنبیه الخواطر جلد ۲صفحه  499
 
رسول اکرم (ص) : بهشت در کنار سختی ها قرار گرفته و جهنم پیراموی هوسها و دلخوشیهای نفسانی قرار دارد ، پس آگاه باشید چیزی از دستورات الهی نیست جز آنکه با کراهت انجام می گیرد و چیزی از معصیت ها نیست جز آنکه با میل و رغبت دل انجام می شود.         

تنبیه الخواطر جلد ۲صفحه  352
 
حضرت محمد (ص) : علم را نخواهید برای فخر فروشی به دانشمندان و نه برای مجادله با بی سوادان و نه برای خود نمائی در مجالس و نه برای جلب توجه مردم ، به منظور ریاست طلبی و بر تری جوئی ، چه آن کس که هدفش از کسب دانش این چنین باشد قرارگاه او در آتش است . 

الحدیث جلد ۱ صفحه ۱
 
حضرت محمد (ص) : اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رود خانه بزرگ ، سیل طلا در اختیار داشته باشد باز هم قرار نمی گیرد ودر طلب ثروت های دیگری است.    

الحدیث جلد ۱ صفحه ۷
 
سول اکرم (ص) : عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت به دست می آید .    

الحدیث جلد ۱ صفحه ۱۶
 
حضرت محمد (ص) : هرکس در موقع خواب آیة الکرسی را بخواند ، خداوند فرشته ای را برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به صبح آورد.

الحدیث جلد ۱ صفحه ۲۵     
 
رسول اکرم (ص) : هرکس از روی اخلاص کلمه توحید را بگوید به بهشت می رود  و مراد از اخلاص این است که (( لا اله الا الله )) او را از ارتکاب گناه باز دارد.    

الحدیث جلد ۱ صفحه ۲۹
 
حضرت محمد (ص) : مبعوث شده ام تا بر نامه های مکارم اخلاقی را تتمیم و تکمیل نمایم .        

الحدیث جلد ۱ صفحه ۳۳
 
حضرت محمد (ص) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائید .        

الحدیث جلد ۱ صفحه ۴۱
 
ضرت محمد (ص) : فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودب برخورد نمائید .        

الحدیث جلد ۱ صفحه ۴۴
 
 حضرت محمد (ص) : کسی که تو به حقوق او توجه داری ولی او به حق تو توجه نمی کند ، رفیق خوبی نخواهد بود و برای مصاحبت شایستگی ندارد.

الحدیث جلد۱ صفحه ۵۶
 
حضرت محمد (ص) : در منبر فرمودند : مردم ، از زمان حضرت آدم تا امروز همانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند ، عرب را بر عجم فضیلتی نیست و سرخ رویان بر سیاهان برتری و تفوقی ندارند ، تنها پرهیزکاران پاکدل و درستکار گروه ممتاز جامعه هستند.

الحدیث جلد۱ صفحه ۵۹
 
حضرت محمد (ص) : آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزکاری بگراید. 

الحدیث جلد۱ صفحه ۶۰
 
از رسول اکرم (ص) : سئوال شد که فردای قیامت نجات در چیست ؟ حضرت در جواب فرمود : نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه و فریب نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه و فریب کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند ؟ فرمود : فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیر خدا را اراده می نماید سپس فرمود : راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریا کار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود : ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.

الحدیث جلد۱ صفحه ۶۱
 
رسول اکرم (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آنها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین بر می داشت و مردم آنرا سنگ زورمندان یعنی وزنه قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند . حضرت فرمود : آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست ؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام گو پیروز گردد .( قوی و زورمند کسی است که بر هوای نفس خود مسلط گردد. ) 

الحدیث جلد ۱ صفحه ۶۸
 
 حضرت محمد (ص) : حیاء بر دو قسمت است : یک حیاء عقلانی و دوم حیاء احمقانه. حیاء عقلانی ناشی از علم و دانش است و حیاء احمقانه عبارت از جهل نادانی است. (حیاء عاقلانه مانند روابط بین زن و مرد که باید حیاء وجود داشته باشد ، و حیاء احمقانه مانند کسی که احتیاج به توالت دارد ولی شرم و حیاءاش می آید که از کسی محل توالت را بپرسد.)  

الحدیث جلد ۱ صفحه ۷۰
 
رسول اکرم (ص) : وقتی که شرم و حیاء را از دست دادی هر چه می خواهی بکن ، یعنی افراد بی حیاء از گناه و قانون شکنی باک ندارند. 

الحدیث جلد ۱ صفحه۷۳
 
 رسول اکرم (ص) : شجاع و نیرومند آنکس نیست که بر مردم غلبه کند و بر رقباء خود پیروز گردد ، بلکه شجاع آنکسی است که برنفس سرکش خود مسلط شود و عنان هواهای نفسانی و تمایلات خویش را در دست گیرد.

الحدیث جلد ۱ صفحه ۷۷
 
ضرت محمد (ص) : مومنی که با مردم می آمیزد ( صحبت می کند ، رفاقت میکند ) و آزار آنان را تحمل میکند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتراست از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمیکند.

الحدیث جلد ۱ صفحه ۸۵
 
حضرت محمد (ص) به علی (ع) فرمود : خداوند دروغی را که موجب اصلاح ( بین مردم ) باشد دوست دارد و حرف راستی را که باعث فساد گردد دشمن می دارد.

الحدیث جلد ۱ صفحه ۸۸
 
حضرت محمد (ص) : مسلمانی که از یک گناه اعراض کند ( گناهی را انجام ندهد ) اجر هفتاد حج قبول در پیشگاه خداوند دارد. 

الحدیث جلد ۱ صفحه ۹۵
 
 حضرت محمد (ص) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائید.

الحدیث جلد ۳ ص ۵۸
 
ضرت محمد (ص) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود ، آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند ، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند.

الحدیث جلد ۳ صفحه ۷۷
 
از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می کرد.

الحدیث جلد ۳ صفحه ۷۸
 

 حضرت محمد (ص) : به کودکان خود در هفت سالگی امر کنید تا نماز بگذارند.

الحدیث جلد ۳ صفحه۸۱
 
ضرت محمد (ص) در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از حقوقی که پسر ، به پدر خود دارد این است که مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قران بیاموزد ، او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد.

الحدیث جلد ۳ صفحه ۸۵
 
حضرت محمد (ص) : فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده است ، در هفت سال دوم زندگی فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است ، و در هفت سال سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است.

الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۰۳
 
حضرت محمد (ص) : همه شما کار کنید و کوشش نمائید ولی متوجه باشید که هرکس برای کاری که آفریده شده لایق تر است و آنرا به سهولت و آسانی انجام می دهد.        

الحدیث جلد ۳ صفحه ۱
 
 حضرت محمد (ص) : به علی (ع) فرمود : حق فرزند به پدرش این است که برای او اسم خوب انتخاب کند ، خوب تربیتش کند ، و در کار شایسته ای مستقرش سازد.     

الحدیث جلد ۳ صفحه ۲
 
ضرت محمد (ص) :  اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم به دست می‌آید. و شر دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامن‌گیر انسان می‌شود. 

الحدیث جلد ۲  صفحه ۲
 
رسول اکرم (ص) : مشاهده کرد که در مسجد ، دو مجلس تشکیل شده است ، یکی مجلس علم که در آن از معارف اسلامی بحث می‌شود و دیگری مجلس دعا که در آن خدا را می‌خوانند. رسول اکرم (ص) فرمود: این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه من است. آن گروه دعا می‌کنند و این گروه درس می‌گویند ، ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف خدا برای تعلیم مردم ، مبعوث شده‌ام. سپس رسول اکرم (ص) به گروه معلمین و محصلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۸
 
رسول اکرم (ص) :  درباره رویا (خواب) دستور دقیقی داده است: خواب خود را یا برای دوست صمیمی خود نقل کن یا برای کسی که علم تعبیر (خواب) می‌داند، اما دوست تو اگر علم تعبیر (خواب) ندارد و زبان خواب را نمی‌فهمد، لااقل در تفسیر رویا خاطره بدی در تو ایجاد نمی‌کند و باعث تیرگی روانت نمی‌گردد؛ اما کسی که علم تعبیر می‌داند از خواب تو به ضمیر باطنت پی می‌برد و افکار درونیت را می‌فهمد، شاید از این راه به تو نصیحت و اندرزی گوید و از گناهی که محرمانه به آن آلوده هستی برکنارت نماید.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۷۴
 
جنبه‌ی معنوی و الهام روحانی بعضی از خواب‌ها به قدری مهم است که نبی‌ اکرم (ص) درباره آنها فرموده است: رویای صادقانه و حقایقی که از آن راه الهام می‌شود ارزش یک جزء از هفتاد جزء نبوت دارد.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۷۸
 
سول خدا (ص) : اگر کسی به علت فال بد، از راهی که می‌رود برگردد و از تصمیم عاقلانه‌ای که گرفته است منصرف شود با این عمل به خداوند یکتا شرک آورده است.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۱۷۵
 
رسول خدا (ص) : هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست. گناهکار با توبه خود، نه علم خدا را تغییر داده و نه اراده خدا را، بلکه خودش را تغییر داده و صفات خود را دگرگون ساخته است.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۱۱۸
 
رسول اکرم (ص) : نیرومندترین مردم کسانی هستند که بر تمایلات نفسانی خود پیروز شوند و آنها را مطیع و مسخر منطق عقل خویشتن سازند.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۲۲۱
 
وزی رسول اکرم (ص) : با جمعی از صحابه خود نشسته بود. جوان نیرومند و چابکی را دید که از اول صبح، مشغول سعی و عمل است، اطرافیان آن حضرت از کار او اظهار تأسف کردند و گفتند کاش این مرد، نیرومندی و جوانی خود را در راه خدا به کار می‌انداخت. پیغمبر (ص) فرمود: این سخن را نگویید، چه اگر او برای تأمین زندگی خود کوشش می‌کند تا خویشتن را از ذلت سؤال نگاه دارد و از مردم بی‌نیاز باشد، با این عمل به راه خدا می‌رود. اگر سعی و کوشش برای والدین ضعیف و کودکان ناتوان است که زندگی آنان را اداره کند و بی‌نیازشان نماید باز هم در راه خدا قدم برمی‌دارد، ولی اگر کار می‌کند تا مال بیشتری جمع کند و به مردم بی‌بضاعت فخر و مباهات نماید، فکرش ناپاک و پلید است و راه شیطان را می‌پیماید.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۲۲۴
 
ابن عباس گوید: رسول اکرم (ص) فرمود : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد، پس از مرگ ثوابش در پرونده عمل وی ثبت می‌گردد. کسی که درخت میوه‌دار بکارد، چاهی حفر کند، قناتی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی را از خود به جای گذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

الحدیث جلد ۲  صفحه ۲۲۸
 
ضرت محمد (ص) : دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند .

الحدیث جلد ۲ صفحه ۲۸۹
 
 رسول اکرم (ص) : کسی که کارش بر پایه علم و معرفت استوار نباشد ، زیان و فساد عملش بیشتر از خیر و مصلحت است .

الحدیث جلد ۲ صفحه ۳۳۳
 
رسول اکرم (ص) : در وصایای خود به حضرت علی (ع) فرمودند : انتخاب اسم خوب و ادب و تربیت ، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد .

الحدیث جلد ۲ صفحه ۳۵۳
 
سول اکرم (ص) : آنکس که به رویش در خیری گشوده شد ، غنیمت بشمارد ، و از فرصت استفاده کند ، زیرا نمی داند چه وقت آن در به رویش بسته میشود.

الحدیث جلد ۲ صفحه ۳۶۶
 
 رسول اکرم (ص) به ابی ذر غفاری فرمود : پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار ، جوانیت را قبل از پیری ، سلامتت را قبل از بیماری ، تمکنت (ثروتمندی) را قبل از تهیدستی ، فراغت را قبل از گرفتاری ، زندگانیت را قبل از مرگ .

الحدیث جلد ۲ صفحه ۳۶۸
 
سول اکرم (ص)میفرمایند : چهار صفت در هرکه باشد هرچه از دنیا از دستش رود باک ندارد امانت داری و راستگویی و خوش خوئی و عفت در خوراک (که از مالهای نامشروع پرهیز کند) 

نصایح صفحه ۱۸۱ حدیث ۸۶
 
پیغمبر(ص) فرمودند : دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است : وقت مرگ ، در قبر، هنگام زنده شدن ، موقع تحویل دادن نامه اعمال ، در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط.   

نصایح صفحه ۲۶۳ حدیث ۱۳
 
یغمبر (ص) روز قیامت خدا به هفت گروه نظر نکند و دستور دهد آنها را به آتش کشند : لواط دهنده ، کسی که با دست استمنا کند ، یا با حیوانی جمع شود ،  لواط کننده زنا کننده با دختر زن یا زن همسایه و همسایه آزار ( در صورتیکه توبه نکرده باشند)   

نصایح صفحه ۲۶۵ حدیث ۲۰
 
پیغمبر (ص) سه چیز از سنت و روش پیامبران است : طهارت و پاکی , ازدواج , و پرهیزگاری   سه چیز هم حافظه را قوی میکند مسواک ، روزه , قرآن خواندن  دعای سه کس هم رد نمیشود سخاوتمند , بیمار , توبه کار      

نصایح پندهای سه گانه از پیغمبر (ص)
 
پیغمبر (ص)  سه کس در قیامت بسان پیامبران شفاعت کنند : عالم خدمتگزار ( لابد مراد خادم عالم است ) و فقیر شکیبا. 

نصایح  صفحه ۱۰۱ حدیث ۲۵
 
پیغمبر (ص)هر که دل به دنیا بندد قلب خویش را به سه چیز بسته : غصه بی پایان آرزوی خام (که هرگز بر نیاید) و امیدی که به آن نرسد.

نصایح صفحه ۹۹ حدیث ۱۸
 
پیغمبر (ص) : پنج چیز دل را صفا میدهد و سختی قلب را بر طرف می کند : همنشینی علما , دست به سر یتیم کشیدن , نیمه شب استغفار کردن , کم خوابیدن شب , روزه .

نصایح صفحه ۲۱۸ حدیث ۴۲
 

   پیغمبر (ص)  ای علی پنج چیز دل را سخت کند و چون دل سخت شود انسان کافر شود : گناه روی گناه ، غذا درحال سیری ، ظلم به مردم ، تاخیر نماز و غذا یا آب خوردن با دست چپ. 

کتاب نصایح  صفحه ۲۱۸ حدیث ۳۹
 
غمبر (ص) : ای علی (ع) پنج چیز دید چشم را زیاد میکند : نگاه به کعبه و خط قرآن و روی پدر و مادر و صورت عالم و آب جاری . 

نصایح صفحه ۲۱۸ صفحه ۴۳
 
حضرت محمد (ص) : عبادت کنندگان سه دسته اند : جمعی از ترس عبادت کنند این عبادت غلامان است.عده ای به طمع مزد عمل می کنند این عبادت مزدوران است.گروهی از سر اخلاص برای محبت خدا کار کنند این عبادت آزادگان و افضل عبادات است.

نصایح صفحه ۱۲۳
 
حضرت محمد (ص) : هرکه از ذلت گناه خارج شده به عزت اطاعت درآید خدا او را بدون مال بی نیاز کند و بی لشکر کمک نماید و بی قوم و قبیله عزیز فرماید.

نصایح صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۴
 
حضرت محمد (ص) : منافق ( دو رو ) سه نشانه دارد : زبان و دلش از هم جداست گفتارش با کردارش مخالف است نهان و عیانش با هم فرق دارد . حسود نیز سه علامت دارد : پشت سر بد گوید پیش رو چاپلوسی کند در وقت مصیبت شماتت نماید.

نصایح صفحه ۱۲۵
 
حضرت محمد (ص) : دلها سه گونه است : فریفته دنیا.طالب آخرت.و عاشق خدا.فریفته دنیا در سختی و بلا به سر برد.طالب آخرت درجات بلند یابد.عاشق خدا دنیا و آخرت و خدا هرسه را دارد.

نصایح صفحه ۱۲۶
 
حضرت محمد (ص) : سه صفت را از کلاغ بیاموزید : مخفی آمیزش کردن.صبح زود به دنبال روزی رفتن.از دشمن بر حذر بودن.

نصایح صفحه ۱۲۰
 
حضرت محمد (ص) : از سه چیز پس از مرگم بر امت می ترسم : گمراهی بعد از هدایت.فتنه های گمراه کننده و شهوت پرستی در امر شکم و فرج.

نصایح صفحه ۱۲۰
 
حضرت محمد (ص) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود  مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است.

نصایح صفحه ۲۹۲
 
حضرت محمد (ص) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی.

نصایح صفحه ۲۹۲ تا ۲۹۳

حضرت محمد (ص) : خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد 

بحارالأنوار جلد 79 صفحه 299 و خصال جلد 2 صفحه 157

حضرت محمد (ص) : به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : ای علی ، روز قیامت شیعیان تو همان رستگارانند . هرکس یکی از آنان را مورد اهانت قرار دهد ، به تو توهین کرده و هرکس به تو اهانت کند ، به من اهانت کرده و هرکس به من توهین کند ، خداوند او را در آتش جهنم جاودان سازد ، و چه بد سرنوشتی است 

  بحارالأنوار جلد 65 صفحه 7

 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()