کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
نقش فعالیت فوق برنامه درکتابخانه عمومی

مقدمه

انجام فعالیتهای جنبی درکتابخانه های عمومی برای اینکه افرادرا ترغیب به مطالعه وجلب وجذب کتابخانه نمایند تا درجامعه ترویج کتابخوانی رونق یابدلازم وضروری می باشدواینک باید کتابخانه برنامه های رادر نظر بگیردودرآن محل به اجرا درآوردکه افراد بیشتری به آنجا جذب گردد تافرهنگ کتاب وکتابخوانی بین مردم جابیافتدودرصورتیکه درکنار امور روزمره کارهای باشدتاافراد بتوانند ازآن بهره واستفاده کندوکتابخانه یک واحدفرهنگی مهمی است  زمانی  که اعضا واستفاده کنندگان وارد آن می گردندبرنامه ای  باشد که آنان لذت ببرندوسهمی دررونق کتاب وکتابخانه داشته باشند.


 نویسنده: سیدناصرمیربلوکی

فعالیتهای فوق برنامه حد ومرز ویژه ای نداشته وهدف اصلی کتابخانه راتحت الشعاع قرارنمی دهدکلیه اموری که بتوان مردم رابه کتابخانه جذب وپس ازمدتی آنهارابه استفاده ازکتاب وکتابخانه علاقمندکرد مطلوب ومورد توجه می باشدآن می توان چنین فعالیتهای رابه راحتی انجام دادواگر ساختمان برای کتابخانه احداث شده باشد پیش بینهای لازم  وجود سالن آمفی تئاتر،سخنرانی ودیگر امکانات درهرکتابخانه برای مسئولان ومدیران امکان فعالیت فوق برنامه رابیشتر می دهد. امامدیرانی که انگیزه خاصی دارندمی توانندباهمان امکانات محدودومختصرخویش حداکثر بهره راببرندوباتنظیم وساعت کاری برای فوق برنامه وقت خالی داشته باشندوبتواندباکمک اعضای فعال که علاقمندبه کارهای فرهنگی وهنری هستنددرانجام برنامه کمک کندکه بایدآنهابه این کار علاقه داشته باشندمی توان درکتابخانه کانون یاگروهی راتشکیل دادکه اعضا بابرنامه ریزی برنامه های مفید وارزنده ای درکتابخانه انجام وباعث گرددکه افرادزیادی به کتابخانه مراجعه که کم کم به کتاب وکتابخوانی ترغیب گردند.

ازآنجا که محور درکتابخانه هاخدمت به مردم است وفرض براین است که انسانهای پرنشاط وپرتحرک عهده داراین وظیفه سنگین می باشند بدیهی است که باید همشیه درانتظارنوآوریهای ارزشمندی درانجام این رسالت خطیر بوده وهم می توان نوآوری کردوهم روشهای قدیمی راکه کاربرد ندارنداصلاح یاجایگزین کردواز نقد وانتقادمراجعان برای ارائه طرحهای نوبهره برد.

تشکیل کانون یا انجمن درکتابخانه

کانون یاانجمنی که بامشارکت اعضای فعال کتابخانه تشکیل می شودباید بامسئولیت وزیرنظر مسئول کتابخانه باشدوکلیه طرحها وبرنامه های که تهیه می نمایندبامسئول کتابخانه هماهنگ شودوآنها بصورت خودجوش وباوحدت برنامه هارا به سرانجام برساند. ومی بایست کلیه افرادی که درکانون یاانجمن همکاری دارند به قوانین ومقررات آنجا احترام بگذرندتاباعث سرزده شدن تعدادی ازافرادنگرددواموری که درراستای کار آنها می باشد بایدموجب پربار نمودن خدمات کتابخانه ورونق آن  شودو به اجرا درآید. راهها وروشهای که میتوانددراین امر تاثیر فراوان داشته باشد. دراین مقاله به آنها اشاره می شود.

سمینارها ونشست های علمی وفرهنگی

    مهمترین هدف ازبرگزاری همایش ونشستهای به عنوان فعالیتهای جمعی کتابخانه هاازبخش خدمات عمومی آنها ،علاقمندکردن جامعه به مطالعه درکتابخانه وتبلور استعدادها وتوانائیهادرفعالیتهای جمعی ،شناخت تاثیر کارهای گروهی دربهسازی اندیشه هاوخلاقیتهاوبالاخره تقویت حس همکاری ومشارکت افراددرانجام کارهای گوناگون می باشدوبرای تشکیل وبرپایی انواع آنهامی بایست 3 اصل برنامه ریزی،سازماندهی ،اجرا وارزیابی توجه گردد.

    سخنرانی ازرایجترین روشهای خدمات عمومی کتابخانه ها می باشدوبرپایی جلسات می توانندبصورت ادواری باشدویابمناسبتهای خاص برگزارگرددمسلماسخنرانیهای که به مناسبتها ی خاصی به اجرا گذاشته می شودازموضوع وقالب مشخصی برخورداراست

    معرفی کتاب وسایر موادخواندنی بخشی ازخدمات عمومی کتابخانه هامی باشدکه بمنظور علاقمندکردن مردم به مطالعه ،هدایت آنهابه انتخاب شایسته درزمینه کتاب وکتابخوانی وهمچنین ترغیب اعضاومراجعان مختلف به استفاده هرچه بیشتر ازکتابخانه انجام می شودومسلما کیفیت وکمیت هریک ازانواع کتابخانه هامهمترین عامل تعیین کنندهبرای برنامه ریزی وسازماندهی جلسات معرفی کتاب وسایر موادخواندنی به شمار می رود.

      یکی ازراههای فعالیت این است که ازروحانیونی دعوت نمایندحداقل هفته ای یک روز برای پاسخ به سوالات  ومشکلات اخلاقی ومذهبی وبا تبلیغ وبرنامه ریزی صحیح شوق مردم راجهت یادگیری ورفع مشکلات دینی خود برانگیزد.

ویادعوت ازیکی ازپزشکان  برای مسایل بهداشتی ودرمانی وآموزشهای  لازم برای عموم واین برنامه می توانند تعدادی راکه به مسایل بهداشتی اهمیت می دهند به کتابخانه جلب کرد.

      دعوت ازمعلمان ورزیده جهت بیان مسایل ومشکلات اخلاقی،آموزشی وفرهنگی وتشکیل کلاسهای تقویتی درکنارکتابخانه  ودعوت ازهنرمندان برای آموزش مسایل هنری طبق برنامه خاص یابرگزاری نمایشگاه دوره ای دراین زمینه بادعوت ازآنها می توان جنب وجوشی درمراجعین کتابخانه بوجود آوردواین باعث می شود. که افرادزیادتری به محیط کتابخانه وارد شوند.

 

برگزاری نمایشگاه وبرنامه های فرهنگی وهنری

    نمایشگاه کتاب جای می باشدکه کتاب رابه شکلهای محتلف آن ودرزمینه های موضوعی گوناگون به نمایش می گذارندوممکن است باهدفهای مختلف برپا گرددوبرپایی نمایشگاه کتاب دارای 3 فعالیت می باشدقبل برگزاری که دراین فرآیندلازم بوده که موضوع نمایشگاه تعیین شودودر قالب یک پیام طرحریزی گرددواین نکته مهم راهم باید به آن توجه نمودکه باچه هدفی وبرای چه افرادی برگزار می شودوبدین ترتیب لازم است عناصرمهم قبل ازبرگزاری نمایشگاه شامل موضوع،هدف وپیام کاملا مشخص گرددهمزمان بربرپایی وپایان کار باید بابرنامه ریزی درست اجرا شود همچنین نمایشگاههای هنری ازقبیل خوشنویسی ،هنرهای تجسمی ،عکس و...درمحیط کتابخانه موجب می گرددکه خیلیها  برای بازدید ارآن که برگزارگردیده بیایند وبا پا گذاشتن درمحیط کتابخانه ترغیب به مطالعه و کتاب وکتابخوانی می شود.

    تشکیل کلاسهای فرهنگی وهنری ازقبیل خوشنویسی ،طراحی ،نقاشی  و...که باعث آمدن تعدادی به کتابخانه می شود وزمانی که به آنجا بیایند بامحیط آشناگردیده وسبب تمایل آنها به کتابخانه وکتاب وکتابخوانی می گردد.

کتابخانه باهمکاری کانون می توانند گروههای هنری ازقبیل تئاتر ،موسیقی و...درآنجا زیر نظر کانون تشکیل دهد وباهماهنگی باادارات مربوطه آنان برنامه های تمرین نموده ودر مراسمات برنامه ریزی شده به مناسبتهای مختلف برای آنها برنامه جهت اجرا درنظر گرفته شود وجشنهای که توسط کتابخانه وکانون انجام می گردد موجب می شودکه افرادی جهت تماشا آن به آن محل بیایند واین سبب جذب افراد درکتابخانه می شود.

    بااجرای برنامه های قرآنی   ونیازهای به آموزشهای که دراین باید برگزار گرددمی توان برنامه ریزی تشکیل کلاسهای مختلفی علوم قرآنی وحتی تشکیل گروه تواشیح وبرگزاری شبی باقرآن وانسی باقرآن درمناسبتهای دینی که وجوددارداقدام که باعث آمدن افرادی به آن محل می گردد ومیتوان باایجاد انگیزه آنهارا به مطالعه تشویق نمود.

    ترغیب شاعران وارج نهادن به آنها، میتوان آنهارا درکتابخانه جمع نمودکه سبب آشنا شدن آنها باهمدیگروداشتن محفلهای شعر وبررسی سبکهای شعری وسرودن شعرخود درجمع  تاضغفها وکاستیهای که درآن دارند بررسی کنند. ومی توان با برگزاری شب شعربمناسبتهای  درسال می باشد  باهمکاری کانون مراسم راانجام داده  ،وهمچنین می توان ادیبان وفرهیختگان و..را درکتابخانه گرد هم آورد تانسبت بررسی آثار خود بپرازند وباهم تفکر وهم اندیشی نمایند .

      می توان جلسات پرسش وپاسخی رابادعوت ازمسئولین درکتابخانه ترتیب دادکه این سبب می شود مردمی که ازمسئولی سوالی دارند به آنجا آمده وبا محیط آشنا می شوندکه امکان داردبعدا به کتاب وکتابخوانی هم ترغیب شوند

      برگزای مسابقات کتاب وکتابخوانی درسطخ مختلف ومعرفی کتاب برای مسابقه وقراردادن جوایز به آن سبب می گردد که افرادی جذب مطالعه شوند.

     برنامه قصه گویی وکتابخوانی که قصه گویی یکی ازجالبترین ومفیدترین انواع خدمات عمومی درکتابخانه های کودکان وآموزشگاهی(دبستان)می باشدوآن قدیمترین شکل ادبیات می باشدوقصه گویی قبل ازآنکه درقالب یکی ازفعالیتهای جنبی کتابخانه مطرح شودازگذشته دورباهدف سرگرمی ،آموزش آداب وقوانین فرهنگ جامعه وجود داشته است وهمواره نقش مهم قصه گوخوب که بابهره گیری ازتوان وهنرخودقصه هارابازگفته وموجب انتقال ادبیات شفاهی شده مطرح بوده است درروزگاران گذشته به علت بی سوادی اکثرمردم قصه گوبرای قشرعظیمی ازجامعه صورت می گرفته است وبه کودکان اختصاص نداشته است.

کتابخوانی نیز ازجمله برنامه های است که باهدف آشناکردن کودکان،نوجوانان وحتی جوانان وبزرگسالان باکتاب وعلاقمندکردن آنهابه مطالعه توسط کتابخانه هابه اجرا درمی آیدعوامل موثردرموفقیت کتابخوانی همان معیارهای قصه گویی است بااین تفاوت که درایجا کتابداراست که دارای نقش مهمی درترویج کتابخوانی دارد.

اگر کتابخانه بخواهد موفقیت حاصل کند می بایست که کانون راتقویت کرده وبرنامه های فوق برنامه وجنبی که دارای فایده باشدمی بایست  باپشت کاری که اعضا ومسئول کتابخانه داردبابرنامه ریزی وسازماندهی برنامه، باعث علاقمند شدن افراد به کتابخانه  شود ودراین مقاله نتیجه می گیریم که اگر حرکتی ازطرف مسئو لین فرهنگی کشور درپربارنمودن اوقات فراغت مردم ،می بایست تلاش مضاعف داشته باشند واز کتابخانه ها وبرنامه های آنها حمایت کرده تا مطالعه ،کتاب وکتابخوانی درجامعه ارزش پیدا نمایند وافرادبه ترغیب شده وآن دراجتماع رواج وترویج نمائند.

فهرست منابع.
1- فدایی،غلامرضا : کتاب وکتابخانه"مدیریت وتوسعه"،تهران،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،1370

2- دخت عمادخراسانی،نسرین: خدمات عمومی کتابخانه ها وروشهای آن،تهران،نشرکتابدار،1382.


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()