کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
مراسم روز سیزدهم عاشورا در خورمیز سفلی 92

مراسم روز سیزدهم عاشورا در خورمیز سفلی سینه  وزنجیرزنی، و آذین بندی چند خودرو و کامیون و اجرای شبیه بنی اسد و نخل گردانی همراه بودکه این مراسم با حضور طایفه بنی اسد درروز سزده محرم به دشت کربلا...

 


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٢٦ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ توسط behzad نظرات ()
برنامه های فرهنگی وجنبی وهیاتهای مذهبی

از اول محرم هیاتهای مذهبی با سینه وزنجیر زنی درحسینیه ها ومساجدشروع شد که هیاتها با برنامه های مختلف مذهبی درطول مدت برنامه ریزی وهمچنین برنامه های ازقبیل چای وشام و... درطول دهه اول وبستن وآذین بندی ماشینها وگروه تعزیه  جهت برنامه روز عاشورا درزینبیه وآماده نمودن امکانات جهت  عاشورا اقدام  شد که  کانون فرهنگی وهنری امام حسین(ع) مسجدحسینیه کاج از کلیه هیاتها عزاداری ومذهبی وهیات امنای مساجد وزینبیه وهمچنین کلیه دست اندکاران  وکانون های فرهنگی وهنری مساجد  درامر دهه اول محرم کمال تشکر رادارد که باعث خشنودی امام زمان (عج) می باشد

 


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٢٦ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ توسط behzad نظرات ()
مراسم شام غریبان سیدالشهدا(ع)

این مراسم بعد از برگزاری زیارت عاشورا در مساجد خورمیز سفلی با برسینه و سرزدن عزادران حسینی شروع و با روشن نمودن شمع درحسینیه ها  و مساجد به همراه سینه زدن در طول مراسم اجزا شد.

تصاویری از شام غریبان

 


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٢٦ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ توسط behzad نظرات ()
نماز روز عاشورا درحسینیه کاج خورمیز سفلی

عزاداران بعد از اذان ظهر نماز ظهر وعصر را به پیروی از حضرت امام حسین(ع) درحسینیه کاج به جماعت اقامه نمودند...

تصاویری از نماز ظهر وعصر عاشورا

 

 


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٢٦ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ توسط behzad نظرات ()
مراسم روز عاشورا در خورمیز سفلی سال 1392

مراسم روز عاشورا در خورمیز، همواره با آئینی سنتی همراه بوده است، که از جمله می توان به ورود خودروهای تزیین شده (که هرکدام نماد مکانی در واقعه کربلاست) به حسینیه و دور زدن آنها، اجرای شبیه  وتعزیه خوانی روز عاشورا، اجرای شبیه دو طفل مسلم، اجرای شبیه اسارت گرفتن حضرت زینب (س) و یتیمان و امام زین العابدین و ... اشاره کرد.

در اینجا به تصاویری چند از این مراسم به نمایش گذاشته شده است...

 

 


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٢٥ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ توسط behzad نظرات ()
 

ریواس چیست وچه خواصی دارد

مقدمه

    ریواس گیاهی است که درفصل بهار می رویدکه ساقه زیرزمینی آن برزگ وزرد مایل به قهوه ای یانارنجی است که داری برگهای بزرگ ودارای انواع متفاوتی می باشدوریواس خوراکی درنقاطی ازایران دارای نواحی ماسه ای و شنی است رویش می کندمخصوصا درنقاط بلندایران وبیشتر درخراسان بوده وهمین گیاه درشهرستان مهریز درمسیر جاده علی آباد  به مروست  درکنارجاده درفصل بهار می رویدوریواس بومی آسیا وبه احتمال زیاد سیبری یاکوههای هیمالیا بوده ودرقرن شانزدهم هم دراروپا کشت می شده است  وبراساس شواهدی که است قبل از میلاد مسیح این گیاه درچین بعنوان دارو استفاده می گردیدواین گیاه دما پایین راتحمل می کنند وبرگهای آن دردمای پایین صورتی ویاقرمز است ودردمای حدود 30درجه سبز تیره می باشدوریواس درمناطق پرباران عملکرد بیشتری دارد ودرخاکهای سبک وحاصلخیز رشدخوبی داشته وخاک آن به پتاسیم زیادی نیازدارد.

   ریواس دارای ریشه معمولی بوده که تا دومتر درخاک رشدمی کند ودر مقابل سرما ویخبندان مقاوم می باشد ودارای دونوع ساقه است یک ساقه زیرزمینی ودیگری ساقه هوایی است که حدود یک متر رشد می نمایدودارای برگهای است که نسبتا پهن بوده ودمبرگ قسمت خوراکی آن را تشکیل می دهد،گوشتی بوده وحدود نیم متر می رسدوتعدادزیادی به صورت خوشه درانتهای ساقه اصلی گل  رویش می کنندورنگ آنها سبز بوده وبذر را تشکیل می دهند.


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٤ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ توسط behzad نظرات ()
 

ارتباط آموزش وافزایش بهره وری درکتابخانه ها

مقدمه

بهره وری بعنوان سنجش عملکردوارزیابی فعالیتهای حوزه کتابداری واطلاع رسانی حایزاهمیت می باشدودربهره وری بخشی ازسنجش جنبه مقایسه ای دارد وبهره وری سازمانی دراین نگرش به تنهایی قابل مقایسه نمی باشدبلکه عملکرد هرسازمان درقیاس باعملکردسازمانهای دیگری که درآن بخش فعالیت دارندسنجیده می شوندودرحوزه کتابداری واطلاع رسانی بهره وری هرکتابخانه ازاین دیدگاه،باتوجه به اهداف کلی بخش اطلاع رسانی ومیزان تحقق آن اهداف ازطریق عملکردآن واحدارزیابی می شودوقوت یاضعف عملکردمی تواند بهره وری ازکتابداری واطلاع رسانی راتحت تاثیرقراردهدوتلاش وکوشش مدیریت بهره وری برایجادموازنه عملکردها وبهینه سازیهاآنهابه منظورتحقق بهره وری می باشد.

یکی ازوظایف نظام مدیریتی درکتابخانه هابوجودآوردن فرهنگی می باشدکه برپایه آن بهره وری بعنوان یک روش زندگی حرفه ای ویک راه اندیشیدن درمیان کارکنان ایجاد می کندولازم است که سیستم آموزسی کشور به این امر توجه کندوبرای پدیدآوردن آن درانسانهابرنامه های آموزشی معینی رادر نظر بگیرند.وبهره وری یک مشغله فکری ویک احساس مسئولیت ملی وسازمانی تبدیل می شودودرچنین وضعیتی بهره وری نهادینه گردیده وهریک ازافراد اجتماع به این اهمیت می رسندکه تلاش وکوشش آنهاجهت بهره وری ازچه جایگاهی دربرنامه های توسعه پایدار برخوردار می باشدوذهنیت آن باید درهمه افراد اعم ازکتابداران متخصص وتجربی نهادینه وعمومی گرددیعنی لازم است که این مفهوم بخشی ازوجود فرآیند ذهنی هریک ازکارکنان راتشکیل  دهدوفرد بایست به بهره وری اعتقادداشته وبه وظیفه کاری خودازدیدگاه بهره وری اندیشه نمایدواصول بهره وری رابکار بردوکتابخانه هامی بایست بتواندبااستفاده ازنیروی متخصص وکارآمدتکنولوژی جدیداطلاعات رابه کاربران واستفاده کنندگان آموزش دهندوبمنظورپیشبردآن دراجتماع درنحوه کارخود تغییروتحول ایجاد نمایندوکتابداران نیازمند آموزشهای نوین بوده تابادانش ومهارت جدیدبتواند نقش خودراایفاکنند.

یک سیستم اطلاعاتی به مثابه سازمانی می باشدکه ارتقای بهره وری درآن مستلزم استفاده بهینه ازاطلاعات سازمان یافته  ونظام مند بوده که این امرباذخیره سازی وبازیابی درست اطلاعات امکان پذیرمی باشد وبرای رسیدن به این هدف یعنی بهره وری درسیستم اطلاع رسانی به وسایل واسطی نیاز داریم تابتوانیم بااستفاده ازآنهادرکمترین زمان وباکمترین نیرو به مناسبترین اطلاعات مورد نیازدست پیداکنیم ویا به عبارت دیگر بهره وری درذخیره سازی وبازیابی اطلاعات مستلزم استفاده از وسیله نظام مند می باشد.که توسط آن بتوان نظم را درسیستم ایجادنمود وحداکثراطلاعات موردنیاز درسیستم قابل بازیابی باشد.


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٤ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ توسط behzad نظرات ()
بازسازی واقعه غدیر خم، سال 1392

در تاریخ هجدهم ذی الحجه، مصادف با دوم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و دو، مراسمی تحت عنوان مراسم بازسازی واقعه غدیر خم در روستای مدوار، به همراه چندی از مسئولین و اهالی شهرستان مهریز، برای سال دوم  برگزار شد.

 

 


ادامـه مـطـلـب

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/۳ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ توسط behzad نظرات ()